Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Tổng nhiều số thập phân

BÀI GIẢNG TOÁN LỚP 5

1


Kiểm tra
bài cũ
Đặt tính rồi tính :
a)34,65 +12,42
b) 12 + 23,53

34,65
+
12,42
47,07

+

12
23,53
35,53

2


Toán :

Tong nhieu so thap phan

3


Ví dụ:
Có 3 thùng dầu, thùng thứ nhất có chứa 27,5l,
thùng thứ hai có chứa 36,75l, thùng thứ ba có chứa
14,5l. Hỏi cả ba thùng có chứa bao nhiêu lít dầu ?

Tóm tắt :
Thùng I :
Thùng II :
Thùng III :

27,5l
36,75l

? l dầu

14,5l
Tong nhieu so thap phan

4


Tóm tắt :
Thùng I :
Thùng II :

27,5 l
36,75 l

? lít dầu


Thùng III :
14,5 l
Ta phải tính : 27,5 + 36,75 + 14,5 = ? (l)
Tong nhieu so thap phan

5


Ta tính : 27,5 + 36,75 + 14,5 = ? (l)
27,5
+ 36,75
14,5
7 8,7 5

Tong nhieu so thap phan

6


5,6
d

m

b) Bài toán :
Cho tam giác ABC có độ dài các cạnh trên
hình vẽ. Tính chu vi của hình tam giác đó ?
Bài giải :
A
8,7
Chu vi hình tam giác là :
5d
m
5,6 + 8,75 + 10 = 24,35 (dm)
Đáp số : 24,35 dm

B

10dm

C

Tong nhieu so thap phan

7


Bài 1 : Tính

a) 5,27 + 14,35 +9,25 = 28,87
b) 6,4 + 18,36 + 52 = 76,76

Tong nhieu so thap phan

8


Bài 2 : Tính rồi so sánh giá trị của (a +b) +c
và a + (b + c)
a

b

c

2,5

6,8

1,2

1,34

0,52

4

Nhận xét :

(a +b) + c

a + (b + c)

10,5

10,5

5,86

5,86

(a + b) + c …
= a + (b + c)

Tong nhieu so thap phan

9


Bài 3 : Sử dụng tính chất giao hoán và tính
chất kết hợp để tính :
a) 12,7 + 5,89 + 1,3
= (12,7 + 1,3) + 5,89
=

14

+

5,89 = 23,89

c) 5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2
=(5,75 + 4,25) + (7,8 + 1,2)
= 10 + 9 = 19
Tong nhieu so thap phan

10


Tong nhieu so thap phan

11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×