Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Tổng nhiều số thập phân

MÔN TOÁN
TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN

GV: Trường Tiểu học Hải Lâm


Toán
Toán
 Em hãy tự nghĩ và nêu một phép cộng hai số
thập phân!
Nào, chúng ta
(l)
27,5
+
36,75
+
14,5
=
?(l)
Ví dụ: Có ba thùng đựng dầu,
cùng ônthùng

lại bài thứ nhất có
cũ nhé!
27,5 lít, thùng thứ hai có 36,75 lít, thùng thứ ba có
27,5
14,5 lít. Hỏi cả ba thùng có bao nhiêu lít dầu ?
Để tính tổng nhiều số thập
+ 36,75
phân ta làm tương tự như
14,5
tính tổng hai số thập phân.
78,75


Toán: Tổng

nhiều số thập phân

Bài
Bàitoán
toán

Người ta uốn một sợi dây thép thành hình tam
giác có độ dài các cạnh lần lượt là 8,7dm; 6,25dm;
10dm. Tính chu vi của hình tam giác đó.
Bài giải
Chu vi của hình tam giác là:

8,7 + 6,25 + 10 = 24,95 (dm)
Đáp số: 24,95 dm.


Toán: Tổng

nhiều số thập phân

Muốn tính tổng của nhiều số thập phân ta làm thế nào?

 Đặt tính: Viết số hạng này dưới số hạng kia sao
cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với
nhau.


 Tính: Cộng như cộng các số tự nhiên.
 Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu
phẩy của các số hạng.
 Khi cộng nhiều số thập phân cần lưu ý điều
gì ?


Toán: Tổng nhiều số thập phân
Bài
Bài11

(Trang
(Trang51)
51)

Đặt tính rồi tính:

a) 5,27 + 14,35 + 9,25
c) 20,08 + 32,91 + 7,15

b) 6,4 + 18,36 + 52
d) 0,75 + 0,09 + 0,8

c) 20,08
b) 6,4
a) 5,27
 Nhóm 1(cả lớp): Làm phần a, b
+ 18,36
+ 32,91
+ 14,35

 Nhóm 2 (HSTT): Làm thêm phần c
52
7,15
9,25
 Nhóm 3 (HSG): Làm thêm phần c,d
28,87

76,76

60,14

d) 0,75
+ 0,09
0,8
1,64


Toán: Tổng nhiều số thập phân
Bài

2: Tính rồi so sánh giá trị của (a + b) + c và a + (b + c):

a

b

c

2,5

6,8

1,34 0,52

(a+b)+c

a+(b+c)

1,2

?

?

4

?

?

(a + b) + c = a + (b + c)
Nhận xét:Phép cộng các số thập phân có tính chất kết hợp:

Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba ta có thể cộng số thứ nhất
với tổng của hai số còn lại.


Toán: Tổng nhiều số thập phân
Bài 3: Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết
hợp để tính thuận tiện:

a)12,7
12,7
+ 5,89
a)
+ 5,89
+ 1,3 +
= (1,3
12,7 + 1,3 ) + 5,89

c) 5,75 + 7,8 + 4,25
1,2
= 14 ++5,89
= 19,89
c) 5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2 = (5,75 + 4,25) + (7,8 + 1,2)
= 10 + 9
= 19


Toán: Tổng nhiều số thập phân

Trò
Trò chơi
chơi
1,1

+ 1,9

18
18
??

?3?3

+ 3,3 + 3,7

+ 2,2 + 2,8

Công
Công
2255
chúa
chúa

+ 10

13
?13
?

Chúc mừng các bạn
đã giải cứu được Côn
chúa !


Toán: Tổng nhiều số thập phân
Bài tập nâng cao:

Tính theo cách thuận tiện nhất:

a/ 12,23 + 24,47 + 31,18 + 63,3 + 68,82
= (12,23+24,47) + (31,18 + 68,82) + 63,3
=

36,70

+

100

=

(36,7 + 63,3) + 100

+ 63,3

=
100
+ 100 = 200
b/ 3,1 + 3,2 + 3,3 + 3,4 + 3,5 + 3,6 + 3,7 + 3,8 + 3,9
= (3,1+ 3,9) + (3,2 + 3,8) + (3,3 + 3.7) + (3,4 + 3,6)+ 3,5
=

7

+

=

7 x 4 + 3,5

=

31,5

7

+

7

+

7

+ 3,5
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×