Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊNToán
Kiểm tra kiến thức về số thập phân:
1) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
1,2m = ……..
12 dm
36dm = ……..m
3,6
2) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
1,2 viết dưới dạng phân số thập phân là:
A. 12
B. 12
C. 12
D. 12
10
100
1000
10000

3)Đặt tính rồi tính:
1,2 + 1,2 + 1,2

1,2
+ 1,2
1,2
3,6


Toán

1,2

Ta phải thực hiện phép nhân:
1,2 x 3 = ? (m)
Chuhiện
vi của
hình
tamnhư
giácnhân
ABC
bằng:
*Thực
phép
nhân
các
số tự nhiên.
C
Đổi đơn vị : để1,2m
phép=……dm
tính
12trở thành phép nhân hai
1,2 m
1,2 + 1,2
+ 1,2thập
= phân
3,6 (m)
*Phần
số 1,2 có một chữ
sốcủa


tự nhiên
12 tách ở 36
số
,ta
dùng
dấu
phẩy
1,2
12
1,2
=
x 3 = tích ra
x
x
10trái.
một chữ số kể 10
từ phải sang
3
3
= 3,6(m)
3 6 (dm) =…...
3,6 (m)
3,6 (m)
m

B

1,2

m

1)Hình thành quy tắc nhân một số thập phân với
một
số tự nhiên:
a) Ví dụ 1: Hình tam giác ABC có ba cạnh dài bằng nhau,mỗi cạnh
dài 1,2m.Hỏi chu vi của hình tam giác đó bằng bao nhiêu
mét ?
A

Vậy: 1,2 x 3 = 3,6 (m)


Toán
1)Hình thành quy tắc nhân một số thập phân với
tự nhiên:
b) Ví dụ 2:
x

0,46

12
0 92
046
0 , 2

một số

?
0,46 x 12 = 5,52
Thực hiện phép nhân như
nhân các số tự nhiên.
8

412
159
5

Ta dùng dấu phẩy tách ở
tích ra hai chữ số kể từ
phải sang trái.

Phần thập phân của
số 0,46 có hai chữ
số
Phát biểu qui tắc nhân
một số thập phân với một số
tự nhiên


Toán
1)Hình thành quy tắc nhân một số thập phân với
số tự nhiên:
QUY TẮC :

một

Chú ý: Ba thao tác cần nhớ
đó là:nhân, đếm và tách.

Muốn nhân một số thập phân với một số tự
nhiên ta làm như sau :
-Nhân như nhân các số tự nhiên.
-Đếm xem trong phần thập phân của số thập
phân có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy
tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải
sang trái.


Toán
2)Thực hành:
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
a) 2,5 x 7
2,5
x
7
17,5
c) 0,256 x 8
0,256
x
8
2,048

Giỏi
lắm!

b) 4,18 x 5
4,18
x
5
20,90
d) 6,8 x 15
6,8
x
15
340
68
102,0


Toán

2)Thực hành:
Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống:
Thừa số
Thừa số
Tích

3,18
3
9,54

8,07
5
40,35

2,389
10
23,89


Toán
2)Thực hành:
Bài 3: Bài toán:
Một ô tô mỗi giờ đi được 42,6km.Hỏi trong 4 giờ ô
tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?
Bài giải
Trong 4 giờ ô tô đó đi được là:
42,6 x 4 = 170,4 ( km )
Đáp số: 170,4km


Toán

Muốn nhân một số thập phân với một số tự
nhiên ta làm thế nào ?
Điền những từ còn
thiếu vào chỗ chấm.
Muốn nhân một số thập phân với một số tự
Muốntanhân
nhiên
làm một
như số
sauthập
: phân với một số tự
nhiên ta
làm
nhưcác
sausố: tự nhiên.
-Nhân
như
nhân
nhiên.
-Nhânxem
nhưtrong
nhânphần
các số….............
-Đếm
thập tự
phân
của số thập
phâncủa
-Đếmcó
xem
thập
phân
baotrong
nhiêuphần…………....
chữ sốthập
rồi dùng
dấu số
phẩy
phânở có
bao
chữ số
rồisốdùng
phẩy
tách
tích
ranhiêu
bấy nhiêu
chữ
kể từdấu
phải
tách trái.
ở…….
tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ…………………
sang
ốt
t
t
phải sang trái.

R


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×