Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG SƠN
TP NHA TRANG –KHÁNH HÒA

BÀI GIẢNG TÓAN 5 CHƯƠNG 2
BÀI 2: NHÂN MỘT SỐ THẬP
PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN


KIỂM TRA BÀI CŨ
1) Thực hiện : 25,6 + 3,25 = ?

28,85

2) Phát biểu qui tắc cộng 2 số thập phân ?
3) Phát biểu qui tắc trừ 2 số thập phân ?
4) Điền vào chỗ trống thích hợp
a - ( b+c) = ………………………………………
a-b-c


Toán

NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN
Ví dụ 1 :

Hình tam giác ABC có 3 cạnh bằng nhau, mỗi cạnh dài 1,2m.
Hỏi chu vi của hình tam giác đó bằng bao nhiêu mét ?
Ta phải thực hiện phép nhân : 1,2 x 3 = ? (m).
A

Ta có : 1,2 m = 12 dm
12
X3
36 (dm ) = 3,6m
B

c


Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau :

11, 2
X 3
3 6

Bước 1:
-Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên.


Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau :

11, 2
X 3
3,6

Bước 1:
-Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên.
-Bước 2 : Đánh dấu phẩy ở tích.
- Nhận xét :
Phần thập phân của số 1,2 có 1 chữ số ,

-Thực hiện


Ta dùng dấu phẩy tách ra ở tích 1 chữ số
kể từ phải sang trái .


So sánh 2 cách làm
Cách 1 :
1,2 m = 12 dm
12
x3
36 dm = 3,6m

Cách 2 :
1,2
x3
3,6

Giống nhau :
Đặt tính và tính .
Khác nhau :
Cách 1 : Phải đổi đơn vị .
Cách 2 : Phải đánh dấu phẩy ở tích .

( m)
( m)


Ví dụ 2 :

0,46 x 12 = ?

Đặt tính

0,46
x 12
92
46
5 52

Bước 1:
Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên.


Ví dụ 2 :

0,46 x 12 = ?

Đặt tính

0,46
x 12
92
46
5,52

Bước 1:
Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên .
Bước 2 : Đánh dấu phẩy ở tích .
Đếm : Phần thập phân của 0,46 có 2 chữ số,
Tách : Ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra 2 chữ số
kể từ phải sang trái .


ĐÁNH DẤU PHẨY Ở TÍCH
Đếm ở phần thập phân
của thừa số thập phân

Tách ở tích theo thứ tự
từ trái sang phải

Có 1 chữ số

1 chữ số

Có 2 chữ số

2 chữ số

Có 3 chữ số

3 chữ số

Có bao nhiêu chữ số

Bấy nhiêu chữ số


Muốn nhân1,2một số thập0,46
phân với một số tự
nhiên
X 3 ta làm như
X 12thế nào?
3,6
92
46
5,52
Muốn nhân một số thập phân với một số tự
nhiên ta làm như sau :
Bước 1 : • -Nhân như nhân các số tự nhiên.
Bước 2 : • -Đếm xem trong phần thập phân của
chữ số thập phân có bao nhiêu chữ số
rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy
nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.


LUYỆN TẬP

1) Đặt tính rồi tính :
a) 2,5 x 7

b) 4,18 x 5

c) 0,256 x 8

d) 6,8 x 15

a)2,5
X7
17,5

b) 4,18
X5
20, 90

c) 0,256
X 8
2,048

d) 6 ,8
x1 5
34 0
68
10 2, 0


2/ Viết số thích hợp vào ô trống :

Thöøa
soá
Thöøa
soá
Tích

3,18
3
9,54

8,07
5
40,35

2,389
10
23,89


3/ Một ô tô mỗi giờ đi được 42,6km. Hỏi trong 4 giờ ô
tô đi được bao nhiêu ki- lô – mét ?
• Tóm tắt • 1 giờ :
• 42,6km
• 4 giờ :
• ? km
Giải
Trong 4 giờ ô tô đi được :
42,6 x 4 =170,4 (km)
Đáp số : 170,4 (km)


Phát biểu qui tắc nhân một số thập phân với
một số tự nhiên
Muốn nhân một số thập phân với một số tự
nhiên ta làm như sau :
Bước 1 : • -Nhân như nhân các số tự nhiên.
Bước 2 : • -Đếm xem trong phần thập phân của
chữ số thập phân có bao nhiêu chữ số
rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy
nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.


GIỜ HỌC KẾT
THÚC
KÍNH CHÀO THÂN ÁI
Cám ơn thầy cô đã tham dự giờ dạy.
Tuyên dương các em đã tích cực tham gia tiết học.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×