Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

Nhân một số thập phân
với một số tự nhiên


Toán:
 Bài cũ:
 Đặt tính rồi tính:
 a) 35,28 - 12,74

b) 3,12 + 3,12 + 3,12


Toán
Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
1/ Hình thành quy tắc nhân một số thập phân với một số tự
nhiên:

a) Ví dụ 1: Hình tam giác ABC có ba cạnh dài bằng
nhau, mỗi cạnh dài 1,2m. Hỏi chu vi của hình tam giác
đó bằng bao nhiêu mét?
Cách 1:

A
Chu vi của hình tam giác ABC
bằng tổng độ dài 3 cạnh:

1,2m

B

1,2m 1,2m + 1,2m +1,2m = 3,6m

1,2m

C


Toán:
Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
 Hình tam giác ABC có ba cạnh dài bằng nhau,

mỗi cạnh dài bằng 1,2 m.Hỏi chu vi của hình tam
giác đó bằng bao nhiêu mét?
Cách 2:
Ta phải thực hiện phép
nhân: 1,2m x 3 = ?(m)

A

1,2m
B

1,2m
Số thập phân Số tự nhiên
1,2m

C


Toán:
Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
 Ta có:1,2m =

12 dm

12
x
3
36( dm)
36dm = 3,6 m
Vậy: 1,2 x 3 = 3,6 m


Toán:
Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
 Đặt tính:

1,2
x
3
3, 6

* Đặt tính rồi thực hiện phép nhân
như nhân các số tự nhiên.
* Phần thập phân của số 1,2 có một
chữ số, ta dùng dấu phẩy tách ở tích
ra một chữ số kể từ phải sang trái.


Toán:
Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
 -Hãy so sánh 2 phép nhân:

12
x
3
361,2
x
3
3,6

*Giống nhau về đặt tính, thực hiện tính.
* Khác nhau ở chỗ một phép tính có dấu phẩy còn
một phép tính không có dấu phẩy.


Toán:
Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

Trong phép tính 1,2 x 3 chúng ta đã tách phần thập phân ở
tích như thế nào?
Đếm thấy
1,2 1,2 có một chữ số ở phần thập phân, ta dùng dấu
phẩy
x tách ở tích một chữ số từ phải sang trái.
Hãy nhận
3 xét các chữ số ở phần thập phân của thừa số và
của tích?
1,2
3,6
Thừa số có bao nhiêu
x chữ số ở phần thập phân thì tích có
3
bấy nhiêu chữ số ở phần thập phân.

3,6
Hãy nêu cách thực hiện nhân một số thập phân cho một số
tự nhiên ta làm như thế nào?


Toán:
Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
 b) Ví dụ 2:
 0,46 x 12= ?
 Đặt tính:

0,46
x
12
92
46
552
,

*Đặt tính và thực hiện phép
nhân như nhân các số tự
nhiên
*Phần thập phân của số 0,46
có hai chữ số, ta dùng dấu
phẩy tách ở tích ra hai chữ số
kể từ phải sang trái.


Toán:
Nhân một số thập phân với một số tự nhiên


Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm
như thế nào?
Quy tắc:
Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên
ta làm như sau:
-Nhân như nhân các số tự nhiên.
-Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân có
bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy
nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.


Toán:
Nhân một số thập phân với một số tự nhiên


Muốn nhân một số thập phân với một số
tự nhiên ta làm như thế nào?

Ba thao tác:

nhân

đếm

tách


Toán:
Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
 *Bài tập:
 Bài 1:
 Đặt tính rồi tính:
 a) 2,5 x 7

c) 0, 256 x 8

b) 4,18 x 5
d) 6,8 x 15


Toán:
Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
* Bài tập:
 a)
2, 5
x
7
17,5
d)

b)
4,18
x
5
20,90
x

6, 8

15
340
68

102,0

c) 0,256
x
8
2,048


Toán:
Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
* Bài tập:
 *Bài 3: Một ô tô mỗi giờ đi được 42,6 km.Hỏi

trong 4 giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lômét?
Giải:
Trong 4 giờ ô tô đi được quãng đường là:
42,6 x 4 = 170,4 (km)
Đáp số: 170,4 km


Toán:
Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

Muốn nhân một số thập phân với một
số tự nhiên ta làm thế nào ?
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×