Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 1 bài 11: Đêcamét vuông. Héctômét vuông


Toán :

Bài 1 :

Viết số đo thích hợp vào chỗ chấm :

180
18 yến = ……kg
20000
200 tạ = ………kg
35000
35 tấn = ………kg


Toán :
Bài 2 :
Bài giải:

Một con chim sâu cân nặng 60g.
120 kg = 120000g

Một con đà điểu cân nặng 120 kg.
Con đà điểu nặng hơn con chim sâu số lần là :
Hỏi con đà điểu nặng gấp bao
120000
60 = 2000
nhiêu lần
con: chim
sâu(g)
?
Đáp số : 2000 g


Toán :
Để đo diện tích người ta còn dùng những đơn vị :
đề-ca-mét vuông, héc-tô-mét vuông.


Toán :
a) Đề-ca-mét vuông (1dam2)
Một đề-ca-mét vuông (1dam2)
*Đề-ca-mét vuông là diện tích
của hình vuông có cạnh dài
1dam.
*Đề-ca-mét vuông viết tắt là dam2
*Ta thấy hình vuông 1dam2
gồm 100 hình vuông 1m2.
1m2

1dam

1dam2 = 100m2


Toán :
a) Héc-tô-mét vuông (1hm2)
Một héc-tô-mét vuông (1hm2)
*Héc-tô-mét vuông là diện tích
của hình vuông có cạnh dài 1hm.
*Héc-tô-mét vuông viết tắt là hm2
*Ta thấy hình vuông 1hm2


gồm 100 hình vuông 1dam2.
1dam2

1hm

1hm2 = 100dam2


Toán :
Bài 1 :
105 dam 2

Đọc các số đo diện tích :
Một trăm linh năm đề-ca-mét vuông

32600 dam 2 Ba mươi hai nghìn sáu trăm đề-ca-mét

vuông
492 hm 2

Bốn trăm chín mươi hai héc-tô-mét
vuông

180 350 hm 2 Một trăm tám mươi nghìn ba trăm năm

mươi héc-tô-mét vuông


Toán :
Bài 2 :

Viết các số đo diện tích :

a) Hai trăm bảy mươi mốt đề-ca-mét
vuông.

271 dam 2

b Mười tám nghìn chín trăm năm mươi
tư đề-ca-mét vuông.

18954 dam 2

c) Sáu trăm linh ba héc-tô-mét vuông.

603 hm 2

d) Ba mươi tư nghìn sáu trăm hai mươi
héc-tô-mét .

34620 hm 2


Toán :
Bài 3 :

a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

2
200
2dam2 =…………..m

2
12hm2 5dam2 =…………..dam
1205

2
3000
30hm2 = ………….dam

2
2
200m2 = ……dam

2
315
3dam215m2 = ………m

2
7
60 2
760m2 = ……dam
...........m


Toán :
Bài 3 :

b) Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm :

1
1
Hướng
dẫn1dam
: 2 =………..hm
2
2
1m2 =…………dam
100

100

2
2
100m
=
1dam
3
2
3m2 = ………
100 dam

8
2
8dam2 = ……….hm
100

1
27
1m2 = 100 dam2

100

27m = ………dam2 3
2

3m =
2

100

18
100

15dam2 = ……...hm2
dam2


Toán :

Làm bài tập số 4
Làm bài trong vở bài tập.


XIN
XINCHÂN
CHÂNTHÀNH
THÀNHCẢM
CẢMƠN
ƠNQUÝ
QUÝTHẦY
THẦY

CÔGIÁO
GIÁOĐÃ
ĐÃVỀ
VỀDỰ
DỰTIẾT
TIẾTNÀY
NÀYTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×