Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 1: So sánh hai số thập phân

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
CÁC THẦY CÔ GIÁO


Kiểm tra bài cũ:
Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
8,1m = ... dm
7,5 m = ...mm

/


So sánh hai số thập phân
Ví dụ 1: So sánh 8,1m và 7,9m.
Ta có thể viết: 8,1m

= 81dm.

7,9m = 79dm
Ta


có : 81 dm >79dm.

Tức là:
Vậy:

8,1m > 7,9m.
8,1 > 7,9 ( phần nguyên có 8 > 7 )

Trong hai số thập phân có phần nguyên khác
nhau, số thập phân nào có phần nguyên lớn hơn
thì số đó lớn hơn.


So sánh hai số thập phân
Ví dụ 2: So sánh 35,7m và 35,698m
7
Phần thập phân của 35,7m là
m = 7dm = 700 mm
10
Phần thập phân của 35,698m là 698 m = 698 mm
1000

Mà: 700 mm > 698 mm
7
698
m
Nên:
m >
10
1000
Do đó: 35,7 m

>
>

35,698 m

Vậy: 35,7
35,698
(Phần nguyên bằng nhau, hàng phần mười có 7 > 6 )
So sánh hai số thập phân

Trong hai số thập phân có phần
nguyên bằng nhau, số thập phân nào
có hàng phần mười lớn hơn thì số đó
lớn hơn.


So sánh: 42,687 và 42,69

42,687 < 42,69

So sánh: 15,6 và 15,6

15,6 = 15,6


Muốn so sánh hai số thập phân, ta có thể làm như sau:
-So sánh các phần nguyên của hai số đó như so sánh hai số tự
nhiên,số thập phân nào có phần nguyên lớn hơn thì số đó lớn
hơn.
- Nếu phần nguyên của hai số đó bằng nhau thì so sánh phần
thập phân,lần lượt từ hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng
phần nghìn,…; đến cùng một hàng nào đó, số thập phân nào
có chữ số ở hàng tương ứng lớn hơn thì số đó lớn hơn.
- Nếu phần nguyên và phần thập phân của hai số đó bằng
nhau thì hai số đó bằng nhau.


Bài1: So sánh hai số thập phân :
48,97 và 51,02
b) 96,4 và 96,38
c) 0,73
và 0,75
a)

48,97
48
96,44
0,73

<
>
<

51,02
51
3
96,38
0,75


Bài 2: Viết các số sau theo thứ tự
từ bé đến lớn

66,375
3

99,01

88,72

6,735
67

77,19


Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ
chấm
0 < 2,517.
a) 2,5....7
9 > 8,658
b) 8,65....
c) 95,6....
5 = 95,65


So sánh hai số thập phân
Muốn so sánh hai số thập phân, ta có thể làm
như sau:

8,1 > 7,9
35,698 < 35,7

-So sánh các phần nguyên của hai số đó như so
sánh hai số tự nhiên,số thập phân nào có phần
nguyên lớn hơn thì số đó lớn hơn.
- Nếu phần nguyên của hai số đó bằng nhau thì
so sánh phần thập phân,lần lượt từ hàng phần
mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn,…; đến
cùng một hàng nào đó, số thập phân nào có chữ
số ở hàng tương ứng lớn hơn thì số đó lớn hơn.
- Nếu phần nguyên và phần thập phân của hai số
đó bằng nhau thì hai số đó bằng nhau.


TẬP THỂ LỚP 5C KÍNH CHÀO
CÁC THẦY CÔ GIÁOTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×