Tải bản đầy đủ

Giải pháp nâng cao năng lực quản lý tài chính tại trường tiểu học.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
MÔ TẢ SÁNG KIẾN
Mã số: ………
1. Tên sáng kiến:
Giải pháp nâng cao năng lực quản lý tài chính tại trường tiểu học.
2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến :
Áp dụng trong ngành giáo dục
3. Mô tả bản chất của sáng kiến:
3.1. Tình trạng giải pháp đã biết:
Trong đơn vị trường học sử dụng nguồn kinh phí ở đơn vị hàng năm có
nhiều thay đổi về chi cho con người cũng như chi cho công việc, do tính không
ổn định về sử dụng kinh phí, đòi hỏi kế toán phải tham mưu tốt với Ban giám
hiệu trong việc tính toán, cân đối sử dụng nguồn kinh phí cho phù hợp và đạt
hiệu quả cao.
Kiểm tra giám sát các khoản thu – chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp,
thanh toán nợ, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản, phát hiện và ngăn ngừa các
hành vi phạm pháp luật về tài chính kế toán. Tổ chức công tác thu và quản lý thu
chi phải hợp lý, nhanh, gọn, nhẹ, tiết kiệm, linh hoạt có hiệu quả và có kết quả
tốt.

* Ưu điểm:


-

Phòng Giáo Dục và Đào Tạo giao dự toán ngân sách đầu năm kịp thời
gian.

- Quy chế chi tiêu nội bộ cụ thể, được hội đồng góp ý và nhất trí.
-

Được sự quan tâm, giúp đở của các cấp lãnh đạo và sự hướng dẫn nhiệt

tình của của bộ phận kế toán Phòng Giáo Dục và Đào Tạo, tạo điều kiện thuận
lợi cho kế toán chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Thời gian quyết toán, báo cáo được quy định cụ thể.
* Nhược điểm:
Kinh phí ngân sách giao hàng năm còn hạng chế
Mẫu chứng từ kho bạc thay đổi không thông báo kịp nên chứng từ phải
sửa chữa, đi lại nhiều lần
Chế độ chính sách thường xuyên thay đổi.
Quá trình ký duyệt chứng từ còn chậm so với thanh toán, quyết toán.
Sắp xếp chứng từ gốc lên bảng tổng hợp thanh toán, quyết toán chưa liên
tục theo số, trình tự chứng từ chưa khoa học;
Chi phí sửa chữa thiếu bản dự trù, Chứng từ thiếu chữ ký của người
nhận...Một số khoản chi có giá trị lớn trên 100.000 đồng kế toán đơn vị vẫn thanh,
quyết toán toán bằng biên nhận.
Do kế toán đơn vị chưa nghiên cứu kỹ hệ thống Luật và văn bản hướng
dẫn hiện hành dẫn đến chưa tuân thủ nguyên tắc trong hạch toán kế toán.


Giải pháp đề xuất:

Mẫu chứng từ kho bạc thay đổi cần thông báo và gửi thông báo đến các
cơ quan trước để tránh việc đi lại.
2


Đối với chủ chủ tài khoản: trao dồi học hỏi không ngừng nâng cao trình
độ quản lý, cần quan tâm sâu sát chỉ đạo thật sắc sao hơn nữa trong quản lý tài


chính của đơn vị như: Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra (quá trình ký duyệt
chứng từ thanh toán, rà soát, xem xét kỹ trước khi ký) tăng cường giám sát kịp
thời phát hiện những biểu hiện sai sót chấn chỉnh uốn nắn, chỉ đạo kế toán thực
hiện tốt công tác quản lý tài chính trong đơn vị.
Đối với kế toán: phải đầu tư hơn nữa vào công việc chuyên môn của mình
như: thường xuyên nghiên cứu, học hỏi, cập nhật chế độ chính sách liên quan,
nắm chắc các nguyên lý quản lý tài chính, tài sản để tham mưu cho thủ trưởng
đơn vị quyết định đúng đắn các vấn đề trong công tác quản lý tài chính, tài sản.
Đối với thủ quỹ: Nắm chắc chức năng và nhiệm vụ của mình, phối hợp
với kế toán đơn vị thực hiện tốt việc quản lý tài chính trong đơn vị.
3.2. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận là sáng kiến:
- Mục đích của giải pháp:
Qua nghiên cứu và vận dụng đề tài nhằm giúp tôi nâng cao trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ cho bản thân, hỗ trợ thủ trưởng đơn vị quản lý, sử dụng
tốt các nguồn kinh phí trong nhà trường
- Nội dung giải pháp:
+ Lên dự toán kinh phí năm:
Muốn thực hiện tốt công tác quản lý tài chính ở đơn vị đầu năm khi lập dự
toán ngân sách cần nắm vững chế độ chính sách Công chức, viên chức, các Nghị
định về chế độ tài chính, các thông tư của Bộ Tài Chính, dựa trên cơ sở đó đơn

3


vị lập quy chế chi tiêu nội bộ, lập dự toán năm theo yêu cầu chi thực thế nhưng
đảm bảo cân đối nguồn thu trong dự toán ngân sách cấp.
Muốn lên được dự toán phải nắm được hệ số lương, các khoản phụ cấp tại
thời điểm lên dự toán mới tính được tổng lương, và các khoản trích theo lương.
Cần phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng đơn vị khi lập quy chế chi tiêu nội
bộ, lập dự toán đầu năm để thủ trưởng nắm rõ tình hình tài chính ở đơn vị.
+ Việc thực hiện trong dự toán:
Đảm bảo tính thống nhất chi trong đơn vị, sử dụng kinh phí đúng mục
đích, có hiệu quả, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm. Đơn vị đã xây dựng quy
chế chi tiêu nội bộ với sự thống nhất của Ban lãnh đạo nhà trường và thông qua
cho toàn thể giáo viên, công nhân viên trong đơn vị nắm.
+ Việc thực hiện chi hoạt động:
Để nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ Công chức, viên chức trong
nhà trường phải quán triệt luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí.
 Chi lương và các khoản phụ cấp lương, Chi các khoản trích theo lương
theo qui định hiện hành.
 Chi hàng hoá dịch vụ: Chi theo nhu cầu công việc (Thanh toán dịch vụ
công cộng, vật tư văn phòng, thông tin, tuyên truyền liên lạc, thuê mướn, sửa
chữa, mua sắm, sữa chữa tài sản phục vụ chuyên môn,…) phải hết sức tiết kiệm
và chống lãng phí
Phải dự toán được:

4


 Điện, nước, điện thoại: lấy theo mức chi hàng năm
 Văn phòng phẩm: Quy định mỗi tháng sử dụng bao nhiêu văn phòng
phẩm
 Công tác phí: Chi khoán, và chi theo km
 Chi phí thuê mướn, sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và
chi phí nghiệp vụ chuyên môn: Dựa theo kế hoạch, bảng đề nghị, bảng dự trù
 Chi phí khác: Chi kỹ niệm các ngày lễ lớn, hỗ trợ chuyên môn,…
+ Việc thực hiện thanh toán, quyết toán,
Hàng tháng trước khi rút kinh phí phải có kế hoạch rút là bao nhiêu, tránh
để tồn quỹ quá nhiều, cuối tháng kiểm kê quỹ.
Phải sử dụng nguồn thu một cách hợp lý, đảm bảo tiết kiệm đúng quy
định hiện hành và qui chế chi tiêu nội bộ đảm bảo chi cho con người đến chi
hoạt động, mọi khoản chi điều thông qua thủ trưởng đơn vị duyệt xong mới chi.
Các chứng từ thu, chi phải lập phiếu thu, phiếu chi có đánh số thứ tự liên
tục và cập nhật vào sổ theo quy định hiện hành.
Hàng tháng, hàng quý, hàng năm phải có kế hoạch đối chiếu, kiểm tra số
liệu để rút kinh nghiệm, đồng thời đưa ra những phương hướng và biện pháp
đều chỉnh kịp thời.
+ Công tác quản lý nguồn thu từ ngân sách cấp:
Kinh phí hoạt động của đơn vị dựa trên nguồn thu từ dự toán ngân sách
nhà nước cấp là chính.

5


Đầu năm đơn vị nhận kinh phí phân bổ từ Phòng Giáo Dục và Đào Tạo
cấp, từ nguồn kinh phí này đơn vị lập kế hoạch chi tiêu của từng bộ phận trong
đơn vị, phối hợp với các bộ phận trong đơn vị xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ
dựa vào điều kiện và tình hình thực tế của đơn vị nhưng phải đảm bảo cân đối
nguồn thu từ ngân sách cấp .
Trên cơ sở lập kế hoạch chi tiêu nội bộ, kế toán cần quản lý theo dõi chặt
chẽ nguồn thu, chi hàng tháng.
Hàng tháng công khai dân chủ trước hội động giáo viên và niêm yết tại
văn phòng trường.
+ Công tác quản lý nguồn chi từ ngân sách cấp.
Tất cả các khoản chi đều ưu tiên chi cho con người đến chi hoạt động.
Thực hiện chi trả lương và các khoản phụ cấp cho giáo viên, Công nhân viên kịp
thời và các khoản chi trích theo lương theo quy định hiện hành,
Chi công việc phải xem xét nội dung, yêu cầu công việc theo đúng quy
chế chi tiêu nội bộ và không vượt quá định mức.
Các khoản chi đều phải có chứng từ, có hoá đơn, phải có người ký nhận
lập phiếu chi và được thủ trưởng đơn vị duyệt trước khi chi.
Tất cả các khoản chi đều được cập nhật theo dõi vào sổ hàng ngày, hàng
quý, hàng năm theo đúng quy định.
Các phiếu thu, phiếu chi phải theo dõi đánh số thứ tự, ghi ngày tháng, cập
nhật ghi vào sổ kế toán, lưu trữ cẩn thận tránh tình trạng thất lạc chứng từ gây
khó khăn trong việc thanh toán, quyết toán kinh phí đã sử sụng.
3.3. Khả năng áp dụng của giải pháp:
6


Áp dụng trong huyện
3.4. Hiệu quả, lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp
dụng giải pháp:
Từ khi thực hiện giải pháp tôi nhận thấy việc quản lý tài chính mang tính
khoa học hơn, Chứng từ ngăn nấp hơn, được đánh số theo thứ tự và cập nhật đầy
đủ vào sổ kế toán không còn bị thiếu sót, chứng từ đầy đủ và việc duyệt các
chứng từ trước khi thanh toán quyết toán nhanh chóng, nguồn kinh phí chi hàng
năm không thiếu. Điều đó nhờ vào giải pháp lên kế hoạch tổ chức thực hiện,
cách thức rà soát kiểm tra từng mảng công việc khá chặt chẽ.

Ngọc Chúc, ngày 22 tháng 04 năm 2017
Người mô tả

7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×