Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Cộng hai số thập phân

1


Toán

KIỂM TRA BÀI CŨ

184cm
1,84 m = ......
245cm
2,45 m = ......

+

184
245
429

2Toán
2,45m

1,84m
A

C

B

Muốn
Ta
1,84
phải
+tính
làm
2,45
tổng
phép
= độ
???
tính
dài
đường
Cộng hai
1,84
gấpsốkhúc
+thập
2,45ABC
phânta
làm
thế nào
nhưnhỉ
thế ???
nào?

3


Toán


CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN

a) Ví dụ 1 (SGK):
Đường gấp khúc ABC có đoạn thẳng AB dài 1,84m và đoạn
thẳng BC dài 2,45m. Hỏi đường gấp khúc đó dài bao nhiêu
mét?
C

2,45m

1,84m
A

B

Chuyển đổi số thập phân về số tự nhiên
 Thực hiện phép tính đối với số tự nhiên
 Chuyển đổi số tự nhiên về số thập phân
4


Toán
CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN
a) Ví dụ 1 (SGK):
Đường gấp khúc ABC có đoạn thẳng AB dài 1,84m và đoạn thẳng BC dài
2,45m. Hỏi đường gấp khúc đó dài bao nhiêu mét?
C
2,45m

1,84m
AB

Thực tế làm như sau:
+

1,84
2,45
4, 2 9 (m)Vậy :

184cm
1,84 m = ......
245cm
2,45 m = ......
+

184
245
429 (cm)

429cm = 4,29m
1,84 + 2,45 = 4,29 (m)
5


Toán
CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN

+

245 (cm)429 (cm)
184 (cm)

+

2,45(m)
4,29(m)
1,84(m)

Giống nhau:
Cách đặt tính
Cách cộng
Khác nhau:
Không có hoặc có dấu phẩy
6


Toán
CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN

b) Ví dụ 2

15,9 + 8,75 = ?
Ta đặt tính rồi làm như sau:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho
các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với
nhau.
- Cộng như cộng các số tự nhiên.
- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu
phẩy của các số hạng.

15,9
+ 8,75
2 4 ,6 5
7


Toán
CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN

Muốn cộng hai số thập phân ta làm như sau:
- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở
cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
- Cộng như cộng các số tự nhiên.
- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các
số hạng.

8


Toán
LUYỆN TẬP
Bài 1: Tính

a)

58,2
+

24,3

b)

+

82,5
Bài 2: Đặt tính rồi tính :
a. 7,8 + 9,6

+

7,8
9,6
17,4

19,36
4,08
23,44

b. 34,82 + 9,75

+ 34,8
2
44,57
9,75

9


Toán
CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN

Bài 3:

Nam cân nặng 32,6 kg . Tiến cân nặng hơn Nam 4,8 kg.
Hỏi Tiến cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?
Tóm tắt:
Nam

Bài giải:
32,6kg

Tiến cân nặng số kg là:
4,8kg

Tiến

32,6 giờ
+ 4,8 = 37,4(kg)
Hết
28
29
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
12
07
08
09
02
30
13
14
15
16
10
03
04
05
06
01
11

Đáp số: 37,4kg

? Kg

10


Muốn cộng hai số thập phân ta làm như sau:
- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở
cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
- Cộng như cộng các số tự nhiên.
- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các
số hạng.

15,9
+ 8,75
2 4 ,6 5
11


Về nhà chuẩn bị
tiết sau: Luyện
tập

- Cộng các số thập phân.

- Tính chất giao hoán của phép cộng các số thập
phân
12


TRÒ CHƠI:
Đúng -> giơ thẻ Đỏ, sai -> giơ thẻ Xanh

a) 47,5
+
23,3
70,8

b) 31,2
+
5,41
8,53

c)

d)

4,39
+
4,2
8,59

2,6
+
0,05
2,65
13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×