Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Cộng hai số thập phân

TOÁN LỚP 5


Toán :
Cộng hai số thập phân
Ví dụ 1: Đường gấp khúc ABC có đoạn thẳng AB dài 1,84m
và đoạn thẳng BC dài 2,45m. Hỏi đường gấp khúc đó dài bao
nhiêu mét ?
1,84 + 2,45 = ? ( m )
C
A
1,84m

B

m
5
4
2,

1,84m =184

... cm
2,45m = 245
... cm
1,84
184
+
+
2,45
245
4, 29 (m)
4 2 9 (cm)
429cm = 4,29
... m
1,84 + 2,45 = 4,29
.... ( m )


Toán :

Cộng hai số thập phân

Ví dụ 1: 1,84 + 2,45 = ? (m)

1,84
+
2,45
4,29 (m)

Ví dụ 2: 15,9 + 8,75 = ?

+

15,9

8,75
2 4, 6 5

Các bước thực hiện:
- Đặt tính
- Thực hiện cộng hai số : Cộng như cộng các số tự nhiên.


- Viết dấu phẩy ở tổng


THỨ TƯ NGÀY 2 THỎNG 11 NĂM
2011.

TOỎN :

CỘNG HAI SỐ THẬP PHÕN
Ví dụ 2: 15,9 + 8,75 = ?
Ví dụ 1: 1,84 + 2,45 = ? (m)
15,9
+ 8,75
+ 1,84
2,45
24,65
4,29 (m)
* Muốn
* Muốn
cộng
cộng
haihai
số số
thập
thập
phân
phân
ta ta
làmlàm
nhth
ư sau:
ế nào?
- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ
số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
- Cộng như cộng các số tự nhiên.
- Viết dÊu phÈy ë tæng th¼ng cét víi c¸c dÊu phÈy
cña c¸c sè h¹ng.


Toán :

Cộng hai số thập phân

Bài 1: Tính:
58,2
+
24,3
82,5

19,36
+
4,08
23,44


Toán :

Cộng hai số thập phân

Bài 2: Đặt tính rồi tính:
a) 7,8 + 9,6
9,75
7,8
+
9,6
17,4

b) 34,82 +
34,82
+
9,75
44,57


THỨ TƯ NGÀY 2 THỎNG 11 NĂM
2011.

TOỎN :

CỘNG HAI SỐ THẬP PHÕN

Bài 3:
Nam cân nặng 32,6 kg. Tiến cân nặng hơn Nam 4,8 kg.
Hỏi Tiến cân nặng bao nhiêu ki-lụ-gam ?
Tóm tắt :
Nam

: 32,6kg.

Tiến hơn Nam :
Tiến

4,8kg.

: … kg?

Bài giải
Tiến cân nặng là:
32,6 + 4,8 = 37,4 (kg)
Đáp số: 37,4 kg


Ẩn sau mỗi con vật là một bài tập toán. Em
hãy chọn một con vật để trả lời câu hỏi của
bài tập ẩn sau nó.
Trả lời đúng em sẽ được nhận một món quà
đặc biệt.

Chúc các em có câu trả lời chính xác!
Trò chơi kết thúc.


THỨ TƯ NGÀY 2 THỎNG 11 NĂM
2011.

TOỎN :

CỘNG HAI SỐ THẬP PHÕN
Ví dụ 2: 15,9 + 8,75 = ?
Ví dụ 1: 1,84 + 2,45 = ? (m)
15,9
+ 8,75
+ 1,84
2,45
24,65
4,29 (m)
* Muốn cộng hai số thập phân ta làm như sau:
- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ
số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
- Cộng như cộng các số tự nhiên.
- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy
của các số hạng.* Đúng chọọn Đ, sai chọọn S
18,56
+ 0,32
21,76

Đ
S


Đáp án đúng :

+18,56
0,32
21,76

S

18,56
+
0,32
18,88


Phần thưởng cho bạn là một tràng pháo tay của cả lớp.

* Đáp án đúng:

+

18,56

18,56
+
0,32

0,32
21,76

S

18,88


* Đúng chọn Đ, sai chọn S
12,5 + 20,4 = 20,4 + 12,5
Đ

S


Đáp án đúng:
12,5 + 20,4 = 20,4 +
32,9
12,5
32,9
Đ


Phần thưởng của bạn là một cái thước kẻ.

* Đáp án đúng:
12,5 + 20,4 = 20,4 + 12,5
32,9
32,9
Đ


Chọn đáp án đúng:
13,5 + 6,24 = ?

B

A
+

13,5

+

13,5

6,24

6,24

7,59

19,74


B

Đáp án đúng:
+

13,5
6,24
19,74


Phần thưởng của bạn là một cái bút chì.

* Đáp án đúng:
B
+

13,5
6,24
19,74


THỨ TƯ NGÀY 2 THỎNG 11 NĂM
2011.

TOỎN :

CỘNG HAI SỐ THẬP PHÕN
Ví dụ 2: 15,9 + 8,75 = ?
Ví dụ 1: 1,84 + 2,45 = ? (m)
15,9
+ 8,75
+ 1,84
2,45
24,65
4,29 (m)
* Muốn cộng hai số thập phân ta làm như sau:
- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ
số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
- Cộng như cộng các số tự nhiên.
- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy
của các số hạng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×