Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Cộng hai số thập phân

Môn Toán 5
(Tuần 10, tiết 48, trang 49)

CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN


TOÁN:

1. Kiểm tra bài cũ: Viết số vào chỗ trống
a) 23,6 m

= .......

cm

... tấn
=....4,3

b) 4300 kg
2


2360

2

2

4,05
c) 4m 5 dm =..........m


TOÁN:
Ví dụ 1: Đường gấp khúc ABC có đoạn thẳng AB dài
1,84m và đoạn thẳng BC dài 2,45m. Hỏi đường gấp
khúc đó dài bao nhiêu mét?

.A 1,84m B.

m
5
4
,
2

.Ta phải thực hiện phép cộng:
C

1,84 + 2,45 = ? (m)
Ta có : 1,84m = 184cm
2,45m = 245cm
429cm = 4,29m

184
+ 245
429 (cm)

Vậy : 1,84 + 2,45 = 4,29 (m)
Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:
* Thực hiện phép cộng như cộng các số tự nhiên.
1, 8 4
+


2 ,4 5
* Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu
4 ,2 9
phẩy của các số hạng.


Hãy so sánh điểm giống nhau và khác nhau
giữa hai phép tính các em vừa thực hiện.

184

+ 245
429

1,84

+ 2,45
4,29

Giống: Cộng bình thường như cộng 2 số tự nhiên
Khác: Kết quả ở phép tính thứ 2 có thêm dấu phẩy ở tổng


TOÁN:

2.Ví dụ 2:
15,9 + 8,75 = ?
Ta đặt tính rồi làm như sau:
15,9
+ 8,75

24,65
• Thực hiện phép cộng như cộng
các số tự nhiên.
• Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột
với các dấu phẩy của các số hạng


TOÁN:

*Muốn cộng hai số thập phân ta làm như sau:
- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao
cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng
cột với nhau.
- Cộng như cộng số tự nhiờn
- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với cỏc
dấu phẩy của cỏc số hạng.


2.Thực hành:
* Bài 1: Tính
a)
58,2
+
24,3

8 2, 5

b)
+

19,36
4,08

2 3 ,4 4

* Bài 2: Đặt tính rồi tính:
b) 34,82 + 9,75
c) 57,648 + 35,37
34,82
+
9,75
4 4,57

57,648
+
35,37
93, 018


TOÁN:
Bài 1: Tính
Bài 2 : Đặt tính rồi tính
Bài 3: Nam cân nặng 34,6 kg. Tiến cân nặng hơn Nam
4,8 kg. Hỏi Tiến cân nặng bao nhiêu kg ?
Tóm tắt:
34,6 kg
4,8 kg

Nam:
Tiến:
? kg

Giải:
Tiến cân nặng là:
32,6 + 4,8 = 37,4 (kg)
Đáp số: 37,4kg


TOÁN:
Bài tập: Phép tính đúng đưa bảng màu đỏ, phép
tính sai đưa bảng màu xanh.Giải thích lý do chọn
0,27

20,4

+
12,09

42,1
+
3,7

3,3 9

12,36

45 8

1,35

42,1
+
3,7

17,5

+

+

1,35

20,4
21,75

45,8

+

48,26
657,6


* CỦNG CỐ, DẶN DÒ
* Muốn cộng hai số thập phân ta làm như thế nào?

- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các
chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
- Cộng như cộng số tự nhiờn
- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với cỏc dấu

phẩy của cỏc số hạng.

- Về nhà, các em làm tiếp những bài

tập chưa xong trong SGK.
- Chuẩn bị bài : Luyện tập SGK trang
50, 51Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×