Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Trừ hai số thập phân

TOÁN 5
TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
TRƯỜNG TH VẠN THẮNG 3


KIỂM TRA BÀI CŨ
Muốn cộng hai số
thập phân ta làm thế
nào ?
* Ñaët tính vaø tính:
a. 43,7 + 51,16
+

b. 4295 -1843

43,7
51,16
94,86

-


4295
1843
2452


Tiết6


TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN

Toán:

ví dụ 1

Đường gấp khúc ABC dài 4,29m,trong đó
đoạn thẳng AB dài 1,84m .Hỏi đoạn thẳng
BC dài bao nhiêu mét ?

Muốn biết đoạn thẳng
BC dài bao nhiêu mét
ta làm thế nào ?

4,29 – 1,84


Toán:

TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
4,29 – 1,84 = ? (m)
CÁCH 1

CÁCH 2

Ta cã: 4,29 m = 429 cm
1,84 m = 184 cm
429
184
245 (cm)
245 cm = 2,45 m
Vậy 4,29 – 1,84 = 2,45 (m)4,29
1,84
2,45 (m)

Cách nào nhanh hơn?


Toán:

TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
h
Các
m?
à
l
• Đặt tính

4,29 – 1,84 = ? (m)

• Thực

hiện phép trừ như trừ các số
tự nhiên:

4,29
9 trừ 4 bằng 5, viết 5
1, 84 2 không trừ được 8; 12 trừ 8 bằng 4; viết 4 nhớ 1
2, 45 (m) 1 thêm 1 là 2; 4 trừ 2 bằng 2, viết 2
• Viết

dấu phẩy ở hiệu thẳng cột
với các dấu phẩy của số bị trừ và
số trừ


Toỏn :

TR HAI S THP PHN
Vớ d 2
45,8 19,26 = ?

Hóy so sỏnh s cỏc ch s phn thp
phõn ca s b tr v s tr ?

Số bị trừ có số chữ
số ở phần thập phân ít
hơn số trừ

Làm thế nào để số các chữ số ở phần
thập phân của số bị trừ bằng số trừ mà
không làm thay đổi 2 số đó ?

Ta vit thờm 1
ch s 0 vo bờn
phi phn thp
phõn ca s
b tr

45,8

45,80


Toán:

TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN

Ta làm như sau:
Ví dụ 2
• Đặt tính
45,8 – 19,26 = ?
• Coi 45,8 lµ 45,80 råi trõ nh trõ c¸c sè tù
nhiªn.
45,8
0 không trừ được 6; 10 trừ 6 bằng 4, viết 4 nhớ 1
19, 26
2 thêm 1 là 3; 8 trừ 3 bằng 5; viết 5
5 không trừ được 9; 15 trừ 9 bằng 6; viết 6 nhớ 1
26 5 4
1 thêm 1 là 2; 4 trừ 2 bằng 2; viết 2

,

• Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với
các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.


Toán:

TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN

Bước 1

Đặt tính

Bước 2

Thực hiện phép trừ

Bước 3

Đặt dấu phẩy ở hiệu


Toán:

TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN

Quy tắc:
Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta làm như
sau :
-Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng
đặt thẳng cột với nhau .
-Trừ như trừ các số tự nhiên .
-Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ
và số trừ .


Toán:

TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
Nếu số chữ số ở phần thập phân
của số bị trừ ít hơn số trừ thì
Nếusố chữ số ở phầntathập
củanào?
số bị trừ ít hơn số
làm phân
như thế
chữ số ở phần thập phân của số trừ ,thì ta có thể viết
thêm một số thích hợp chữ số 0 vào bên phải phần
thập phân của số bị trừ, rồi trừ như trừ các số tự
nhiên.


TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN

Toán:
Bài 1

a)

TÍNH

68,4
25,7
42,7

b) 46,8
9,34
37,46

c) 50,81
19,256
31,554


Toán:

TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a)72,1 – 30,4
_ 72,1
30,4
41,7

b) 5,12 – 0,68
5,12
0,68
4,44

c) 69 – 7,85
69
7,85
61,15


Toán:
Bài 3

TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN

Một thùng đựng 28,75 kg đường .Người ta lấy từ
thùng đó ra 10,5 kg đường , sau đó lại lấy ra 8 kg
Đường nữa .Hỏi trong thùng còn bao nhiêu
ki-lô gam đường ?
Tóm tắt
Một thùng đựng : 28,75 kg
Lấy ra lần 1
:10,5 kg
Lấy ra lần 2
: 8 kg
Hỏi trong thùng còn: ? Kg

?kg

Muốn biết trong
thùng còn bao
nhiêu ki-lôgamđường làm
cách nào?


Toán:
Bài 3

TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN

Bài giải:
Cách 1
Số ki-lô-gam đường lấy ra tất cả là :
10,5 + 8 = 18,5 (kg)
Số ki-lô-gam đường còn lại trong thùng là:
28,75 – 18,5 = 10,25 (kg)
Ñaùp soá: 10,25

Cách 2
kg
Số ki-lô-gam đường còn lại sau lần lấy thứ nhất :
28,75 – 10,5 = 18,25 (kg)
Số ki-lô-gam đường còn lại trong thùng là :
18,25 – 8 = 10,25 (kg)
Đáp số : 10,25 kg.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×