Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Trừ hai số thập phân
BÀI GIẢNG TOÁN 5 CHƯƠNG 2 BÀI 2:
TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
Kiểm tra bài cũ
Tính :

12 + 3,4
13,15 +2,5 +1,23


Ví dụ 1:
ĐƯỜNG GẤP KHÚC ABC DÀI 4,92M , TRONG ĐÓ
ĐOẠN THẲNG AB DÀI 1,84M. HỎI ĐOẠN THẲNG BC
DÀI BAO NHIÊU MÉT?
Ta phải thực hiện phép trừ: 4,29 – 1,84 = ? (m)

Ta có : 4,29m = 429 cm

429

1,84m = 184 cm

184
245 (cm)
245 cm = 2,45 m

Vậy: 4,29 -1,84 = 2,45 (m)


Ví dụ 1:
4,29

*Thực hiện phép trừ như trừ số tự nhiên.

1,84

*Viết dấu phảy ở hiệu thẳng cột với các dấu
phảy của số bị trừ và số trừ.

2,45 (m)


Ví dụ 2:
45,8 0
19,26
26,54

45,8 -19,26 = ?
* Viết 45,8 rồi viết 19,26 dưới số 45,8 sao cho hai dấu phẩy thẳng cột
với nhau, các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau.
* Phần thập phân của số trừ có hai chữ số, ta thêm vào tận cùng bên
phải phần thập phân của số bị trừ một chữ số 0, để phần thập phân
của số bị trừ và số trừ có số chữ số bằng nhau.
* Trừ như trừ các số tự nhiên.
•Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và
số trừ.

1) Tính:
78,2
24,6

5,12
1,67

60,203
24,096

4,36
0,547


Bài 2: đặt tính rồi tính

a) 84,5 – 21,7

b) 9,28 – 3,645

c) 57 – 4,25


BÀI 3:
Một thùng đựng 28,75kg đường.Người ta lấy từ thùng
đó ra10,5kg đường,sau đó lại lấy ra 8kg đường nữa.Hỏi
trong thùng còn bao nhiêu ki-lô gam đường?
Bài giải:
Cách1:

Cách2:

Cả hai lần lấy ra tất cả số đường là: Sau khi lấy ra 10,5kg đường trong
thùng còn lại là:
10,5 + 8 = 18,5 (kg)
28,75 – 10,5 = 18,25(kg)
Số kg đường còn lại trong thùng là:
Số kg đường còn lại trong thùng là:
28,75 – 18,5 = 10,25 (kg)
18,25 - 8 = 10,25 (kg)
Đáp số: 10,25 kg
Đáp số: 10,25 kg
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×