Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 1: Khái niệm số thập phân


Kiểm tra bài cũ


Bài 1: Viết các phân số thập phân thành số
thập phân
9
10

=

0,9

25
100

=

0,25Bài 2: Viết các số sau dưới dạng phân số thập phân
và số thập phân

6
6dm=
m = 0,6
10

m

8
8cm=
m = 0,08 m
100


Thứ tư ngày 04 tháng 10 năm 2011
Toán
Khái niệm số thập phân ( Tiếp theo )
a, Ví dụ:
m

2

dm

cm

mm
2 m 7 dm

7

= 2

7
10

m


= 2,7 m

2,7 m đọc là: hai phẩy bảy mét

8

5

6

0

1

9

8 m 56 cm = 8

5

56

100

m

= 8,56 m

8,56 m đọc là:tám phẩy năm mươi sáu mét
195
0 m 195 mm =
m = 0,195 m
1000

0,195 m đọc là: không phẩy một trăm
chín mươi lăm mét
Các số 2,7 ; 8,56 ; 0,195 cũng là số thập phân.


b, Cấu tạo của số thập phân:

8 , 56
phần nguyên

phần thập phân

8,56 đọc là: tám phẩy năm mươi sáu


90 , 638
phần nguyên

phần thập phân

90,638 đọc là: chín mươi phẩy sáu trăm ba
mươi tám


Kết luận:

* Mỗi số thập phân gồm 2 phần: Phần
nguyên và phần thập phân,chúng được phân
cách bởi dấu phẩy.
*Những chữ số ở bên trái dấu phẩy thuộc về
phần nguyên, những chữ số ở bên phải dấu
phẩy thuộc về phần thập phân.


Bài tập 1: Đọc mỗi số thập phân sau:
9,4:

Chín phẩy bốn

7,98:

Bảy phẩy chín mươi tám

Hai
mươi
lăm
phẩy
bốn
trăm
bảy
25,477:
mươi bảy
Hai
trăm
linh
sáu
phẩy
không
206,075:
trăm bảy mươi lăm
Không phẩy ba trăm linh bảy
0,307:


v

Bài tập 2: Viết các hỗn số sau thành
số thập phân rồi đọc:
5

82

810

9
10

Đọc là: năm phẩy chín

= 5,9

45
100

= 82,45

225
1000

= 810,225

Đọc là: tám mươi hai phẩy bốn
mươi lăm
Đọc là: tám trăm mười phẩy
hai trăm hai mươi lăm


Trò chơi


Nêu 3 ví dụ về số thập phân


Phân số thập phân gồm có 2
Cấu tạo số thập phân gồm mấy
phần: Phần nguyên và phần thập
phần?
phân, chúng được phân cách bởi
dấu phẩy.


Chọn đáp án đúng:

45
8
=?
1000
A. 8,45
B.
B 8,045
C. 8,450
D. 84,500


Đố bạn biết số 54 có phải là
số thập phân không? Vì
sao?

Đáp án: Số 54 là số thập phân
vì có phần thập phân = 0


- Về nhà các em nhớ xem lại bài.
- Xem trước bài mới.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×