Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Giải toán về tỉ số phần trăm

Bài


Lớp 5B có 32 học sinh. Số học sinh giỏi chiếm
75% số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 5B có bao nhiêu
bạn học sinh giỏi?

Bài làm:
Lớp 5B có số học sinh giỏi là:
32 x 75 : 100 = 24 (học sinh)
Đáp số: 24 học sinh


Hoàn thành phần tóm tắt, rồi giải bài toán sau.
Bài toán:
Số học sinh nữ của một trường là 420 em và chiếm 52,5%
số học sinh toàn trường. Hỏi trường đó có bao nhiêu học
sinh?

Tóm tắt:
52,5% : … học sinh

…… : ... học sinh ?Bài toán:
Số học sinh nữ của một trường là 420 em và chiếm 52,5%
số học sinh toàn trường. Hỏi trường đó có bao nhiêu học
sinh?
Tóm tắt:
52,5% : 420
… học sinh
100%
…… : ... học sinh ?

bướcx gi
ải của
420Hai
: 52,5
100
= 800
hoặcbài toán có thể tính
420gộp
x 100
52,5nào?
= 800
như: thế

Bài làm:
1% số học sinh toàn trường là:
420 : 52,5 = 8 (học sinh)
100% số học sinh toàn trường hay
số học sinh toàn trường là:
8 x 100 = 800 (học sinh)
Đáp số: 24 học sinh


Bài toán:
Số học sinh nữ của một trường là 420 em và chiếm 52,5%
số học sinh toàn trường. Hỏi trường đó có bao nhiêu học
sinh?420 : 52,5 x 100 = 800
hoặc

420 x 100 : 52,5 = 800

Muốn tìm một số biết 52,5%
Muốn
tìm
một
của
nó là
420,
ta số
cóbiết
thể lấy
52,5%
là 420
ta
420 chiacủa
chonó52,5
rồi nhân
với 100
420 nhân
làmhoặc
thế lấy
nào?
với 100 rồi chia cho 52,5


Bài toán:
Năm vừa qua một nhà máy chế tạo được 1590 ô tô. Tính ra
nhà máy đã đạt 120% kế hoạch. Hỏi theo kế hoạch, nhà máy
dự định sản xuất bao nhiêu ô tô?

Bài làm:
Số ô tô nhà máy dự định sản xuất là:
1590 x 100 : 120 = 1325 (ô tô)
Đáp số: 1325 ô tô


Bài 1:
Số học sinh khá giỏi của trường Vạn Thịnh là 552 em,
chiếm 92% số học sinh toàn trường. Hỏi trường Vạn
Thịnh có bao nhiêu học sinh?

ChọnBài
đáp án
đúng:
làm:
Tr­êng­V¹n­ThÞnh­cã­sè­häc­
558 học sinh
sinh­lµ:

592 học sinh
552­x­100­:­92­=­600­(häc­sinh)
600 học sinh
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­§¸p­sè:­600­
häc­sinh


Bài 2:
Kiểm tra sản phẩm của một xưởng may, người ta thấy
có 732 sản phẩm đạt chuẩn, chiếm 91,5% tổng số sản
phẩm. Tính tổng số sản phẩm.

ChọnBài
đáp án
đúng:
làm:
Tæng­sè­s¶n­phÈm­x­
791 sản phẩm ëng­may­®ã­
s¶n­xuÊt­lµ:
800 sản phẩm
732­x­100­:­91,5­=­800­(s¶n­phÈm)
832 sản phẩm
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­§¸p­sè:­800­s¶n­
phÈm


Bài 3:
Một kho gạo chứa gạo tẻ và gạo nếp, trong đó có 5 tấn gạo
nếp. Tính nhẩm tổng số gạo của kho, nếu số gạo nếp chiếm:

Chọn đáp án đúng:

Bài làm: 1
a) V×­10%­tæng­sè­g¹o­trong­kho­øng­víi­­­­­­­tæng­sè­
a
10b
1
g¹o­trong­kho­
10 50 tấn
30 tấn
Mµ­­­­­­­­tæng­sè­g¹o­trong­kho­lµ­5­tÊn.
1
b) Nªn­sè­g¹o­trong­kho­lµ­50­tÊn.
V×­25%­tæng­sè­g¹o­trong­kho­øng­víi­­­­­­­­tæng­sè­
45 tấn
254tấn
1
g¹o­trong­kho­
4 40 tấn
20 tấn
Mµ­­­­­­­tæng­sè­g¹o­trong­kho­lµ­5­tÊn.
Nªn­sè­g¹o­trong­kho­lµ­20­tÊn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×