Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Giải toán về tỉ số phần trăm

PHÒNG GD-ĐT CAM LÂM
TRƯỜNG TIỂU HỌC CAM PHƯỚC
TÂY 2


MÔN TOÁN LỚP 5
BÀI 30: GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ
PHẦN TRĂM


Toán:

KIỂM
KIỂMTRA
TRABÀI
BÀI CŨ

1/Tính:
2/ Tính tỉ số phần trăm của
45 và 61
a/ 17%+ 18,2% = 35,2 %

45:61 = 0,7377…= 73,77%
b/18,1% x 5 = 90,5 %
Bài 3/76

Tóm tắt:
Tiền vốn: 42000 đồng
Tiền bán: 52500 đồng
a/Tìm tỉ số phần trăm của số tiền bán rau và số tiền vốn.
b/Tìm xem người đó lãi bao nhiêu phần trăm


Toán:

KIỂM
KIỂMTRA
TRABÀI
BÀI CŨ

Bài 3/76:

Bài giải:
a) Tỉ số phần trăm của tiền bán rau và tiền vốn là:
52500 : 42000 = 1,25 = 125 %
b) Coi tiền vốn là 100% thì tiền bán rau là 125%.
Do đó,Phần trăm tiền lãi là:
125 % - 100 % = 25 %
Đáp số: a) 125 % ; b) 25 %


Toán:

Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

*Ví dụ: Một trường tiểu học có 800 học sinh, trong đó
số học sinh nữ chiếm 52,5 %. Tính số học sinh nữ của
trường đó.
Tóm tắt:
Số HS toàn trường : 800 HS
Số HS nữ chiếm
: 52,5 %


Số HS nữ

: … HS ?

100 %

:

800 HS

52,5 %

:

? HS


Toán:

Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
I.Cách tính 52,5% của 800:

Ví dụ: Một trường tiểu học có 800 học sinh, trong đó
số học sinh nữ chiếm 52,5 %. Tính số học sinh nữ của
trường đó.
Tóm tắt:
Giải:
100 %

:

800 HS

52,5%

:

? HS

1 % số học sinh toàn trường là :
800 : 100 = 8 (học sinh)
Số học sinh nữ hay 52,5% số học sinh toàn trường:
8 x 52,8 =

420 (học sinh)

Hai bước tính trên có thể viết gộp thành:
800 : 100 x 52,5 = 420
hoặc 800 x 52,5 : 100 = 420


Toán:

Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
I.Cách tính 52,5% của 800:
Quy tắc:
Muốn tìm 52,5 % của 800 ta làm thế nào?
Muốn tìm 52,5 % của 800 ta có thể lấy 800
chia cho 100 rồi nhân với 52,5 hoặc lấy 800
nhân với 52,5 rồi chia cho 100.
Trong thực hành tính có thể viết:
800 x 52,5
100
thay cho 2 cách viết: 800 : 100 x 52,5
hoặc
800 x 52,5 : 100


Toán:

Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
I.Cách tính 52,5% của 800:
II. Giải bài toán về tìm giá trị một số phần trăm của một số:
* Bài toán: Lãi suất tiết kiệm là 0,5 % một tháng. Một người gửi tiết
kiệm 1000 000 đồng. Tính số tiền lãi sau một tháng.
* Lãi suất tiết kiệm trong một tháng là 0,5 % được hiểu là cứ gửi 100 đồng thì sau
một tháng có lãi 0,5 đồng Bài
.
giải:
Số tiền lãi sau một tháng là:
1 000 000 : 100 x 0,5 = 5000 (đồng)
Đáp số: 5000 đồng


Toán:

Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
I.Cách tính 52,5% của 800:
II. Giải bài toán về tìm giá trị một số phần trăm của một số:
III.Thực hành:

Muốntìm
tìm15%
5% của
200
làm
thế
nào?
Muốn
của
400
làm
thế
Bài tập 1:Một lớp học có 32 học sinh, trong đónào?
số học sinh 10 tuổi chiếm 75
%, còn lại là học sinh 11 tuổi . Tính số học sinh 11 tuổi của lớp học đó .
Tóm tắt:
Lớp học có: 32 HS
HS 10 tuổi : 75 %
HS 11 tuổi :

... HS ?


Toán:

Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
I.Cách tính 52,5% của 800:
II. Giải bài toán về tìm giá trị một số phần trăm của một số:
III.Thực hành:
Bài tập 1:

Tóm tắt:

Cách giải:

Lớp học có: 32 HS
HS 10 tuổi: 75 %
HS 11 tuổi: ... HS ?

-Tìm số học sinh 10 tuổi
(Tìm 75% của 32 học sinh)
-Tìm số học sinh 11 tuổi

Bài giải:
Số học sinh 10 tuổi là:
32 x 75 : 100 = 24 (học sinh)
Số học sinh 11 tuổi là:
32 – 24 = 8 (học sinh)
Đáp số: 8 học sinh


Toán:

Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
I.Cách tính 52,5% của 800:
II. Giải bài toán về tìm giá trị một số phần trăm của một số:
III.Thực hành:
Bài tập 2: Lãi suất tiết kiệm là 1,2 % một tháng . Một người gửi tiết
kiệm 5 000 000 đồng. Hỏi sau một tháng cả số tiền gửi và tiền lãi là bao
nhiêu ?


Toán:

Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
I.Cách tính 52,5% của 800:
II. Giải bài toán về tìm giá trị một số phần trăm của một số:
III.Thực hành:

Bài tập 2:

Bài giải:
Cách giải
Số tiền
lãisốgửi
tiết
sautháng
1 tháng là:
-Tìm
tiền
lãikiệm
sau một
5000(Tìm
000 :1,2%
100 xcủa
1,2 5=000
60 000
000 (đồng)
đồng)
Tổng-Tính
số tiền
gửi
tiền
tổng
sốvà
tiền
gửilãi
vàsau
tiềnmột
lãi. tháng là:
5000 000 + 60 000 = 5 060 000 (đồng)
Đáp số: 5 060 000 (đồng)


Toán:

Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
I.Cách tính 52,5% của 800:
II. Giải bài toán về tìm giá trị một số phần trăm của một số:
III.Thực hành:

Bài tập 3: Một xưởng may đã dùng hết 345 m vải để may quần áo,
trong đó số vải may quần chiếm 40%. Hỏi số vải may áo là bao nhiêu mét
?

Cách giải:

- Số mét vải may quần.
(Tìm 40% của 345)
-Tìm số mét vải may quần áo

số
– mét vải may quần


Toán:

Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
I.Cách tính 52,5% của 800:

Muốn tìm 52,5 % của 800 ta có thể lấy 800
chia cho 100 rồi nhân với 52,5 hoặc lấy 800
nhân với 52,5 rồi chia cho 100.
II. Giải bài toán về tìm giá trị một số phần trăm của một số:
III.Thực hành:
Bài tập 1:
Bài tập 2:


Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Để tính 50 % của 2500 ta có thể tính:
A.

2500 : 50 x 100

B.

2500 : 100 x 50

C.

2500 x 100
50


21054
3
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 2: 10 % của 1500 là:
A.

150

B.

15

C.

105


21054
3
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 3: 4 % của 1200 là:
A.

300

B.

480

C.

48


Toán:

Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
I.Cách tính 52,5% của 800:

Muốn tìm 52,5 % của 800 ta có thể lấy 800
chia cho 100 rồi nhân với 52,5 hoặc lấy 800
nhân với 52,5 rồi chia cho 100.
II. Giải bài toán về tìm giá trị một số phần trăm của một số:
III.Thực hành:
Bài tập 1:
Bài tập 2:
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×