Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Giải toán về tỉ số phần trăm


Toán
Kiểm tra bài cũ

Tìm 52,5% của 800.
Bài giải

52,5% của 800 là:
800:100 x 52,5 = 420
Đáp số: 420


Toán
Giải toán về tỉ số phần trăm
a) Ví dụ: Số học sinh nữ của một trường là 420 em và chiếm
420 em52,5% số
học sinh52,5%
toàn trường. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh?

:
100 %


:

… em ?

1% số học sinh toàn trường là:
420 : 52,5
= 8 (học sinh)
Số học sinh của trường hay100% số học
sinh toàn trường là:
8 x 100

= 800 (học sinh)

Hai bước tính trên có thể viết gộp thành:
420 : 52,5 x 100 = 800
Hoặc 420 x 100 : 52,5 = 800


Toán
Giải toán về tỉ số phần trăm

Muốn tìm một số biết 52,5% của nó là 420,
Muốn
một chia
số khicho
biết 52,5%
của nhân với
ta có thể
lấytìm420
52,5 rồi
nó là 420 ta làm thế nào?
100 hoặc lấy 420 nhân với 100 rồi chia cho
52,5.


Toán
Giải toán về tỉ số phần trăm

b) Bài toán : Năm vừa qua một nhà máy


chế tạo được 1590 ô tô. Tính ra nhà máy
đã đạt 120% kế hoạch. Hỏi theo kế hoạch,
nhà máy dự định sản xuất bao nhiêu ô tô ?

Bài giải
Số ô tô nhà máy120%
dự định: sản
xuấtô là:
1590

1590 x 100
:
120
=
1325

tô)
100% : … ô tô ?
Đáp số :1325 ô tô


Toán
Giải toán về tỉ số phần trăm

Muốn tìm Muốn
một sốtìm
khimột
biếtsố
giákhi
trịbiết
một số phần
trăm củagiá
nó,trị
ta một
có thể
sốtrăm
đó chia
số lấy
phần
củacho số
phần trăm rồi nó
nhân
với 100
hoặc
ta làm
thế nào
? lấy số đó
nhân với 100 rồi chia cho phần trăm.


Toán
Giải toán về tỉ số phần trăm

Luyện tập
Bài1 :
Số học sinh khá giỏi của Trường Vạn Thịnh là 552 em, chiếm 92%
số học sinh toàn trường. Hỏi Trường Vạn Thịnh có bao nhiêu học
sinh?
Tóm tắt

Bài giải

92% : 552 em
100% :. . . em ?

Trường Vạn Thịnh có số học sinh là:
552 : 92 x 100 = 600 (học sinh)
Đáp số : 600 học sinh


Toán
Giải toán về tỉ số phần trăm
Bài 2 :
Kiểm tra sản phẩm của một xưởng may,người ta thấy có 732 sản
phẩm đạt chuẩn, chiếm 91,5% tổng số sản phẩm. Tính tổng số
sản phẩm .
Tóm tắt

Bài giải

91,5% : 732 sản phẩm

Tổng số sản phẩm của xưởng may là :

100% : . . .sản phẩm?

732 : 91,5 x 100 = 800 (sản phẩm)
Đáp số : 800 sản phẩm


Toán
Giải toán về tỉ số phần trăm
Bài 3:

Ghi vào bảng con chữ cái trước đáp án đúng nhất.

Một kho gạo chứa gạo tẻ và gạo nếp, trong đó có 5 tấn gạo nếp. Tính nhẩm tổng số gạo
trong kho, nếu số gạo nếp chiếm:
a) 10 % số gạo trong kho.
Đáp án:

A. 0,5 tấn

B. 50
50 tấn
tấn
B.

C. 500 tấn

B. 30 tấn

C. 20 tấn

b) 25 % số gạo trong kho.
Đáp án:

A.10 tấn


Toán
Giải toán về tỉ số phần trăm

Giải toán về tỉ số phần trăm có 3 dạng:
1.

Tính tỉ số phần trăm của hai số.

2. Tính một số phần trăm của một số.
3. Tìm một số biết một số phần trăm của
nó.TẠM BIỆTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×