Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Giải toán về tỉ số phần trăm

Trường Đại Học Đồng Tháp

Khoa Tiểu học – Mầm non

Bài giảng
Toán 5

GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM


Các hoạt động dạy học

I. Kiểm tra bài cũ 
II. Dạy bài mới:
1. Giới thiệu bài
2. Hình thành kiến thức
3. Nhận xét - rút ra qui tắc
4. Luyện tập
III. Củng cố - dặn dòToán

1. Viết các phân số sau dưới dạng tỉ số phần trăm:

40
200

20

=

560

= 20%

100

1000

56

=
100

2. Em hiểu câu sao như thế nào?
- Số học sinh nam chiếm 45% học sinh toàn trường.

 Tỉ số này cho biết cứ 100 học sinh trong trường thì có 45 học sinh nam.

= 56%


Toán

Tiết trước các em đã được học về tỉ số phần trăm. Để giúp các em hiểu thêm về tỉ số phần trăm
cũng như cách tính của nó, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau học bài:

“Giải toán về tỉ số phần trăm”Toán
Giải toán về tỉ số phần trăm

a)

Ví dụ: Trường tiểu học Vạn Thọ có 600 học sinh, trong đó có 315 học sinh nữ. Tìm tỉ số phần trăm của
số học sinh nữ và số học sinh toàn trường.

Nhiệm vụ:
Tìm tỉ số học sinh nữ và số học sinh toàn trường là bao nhiêu?
Thực hiện phép tính để tìm tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh toàn trường.


Toán
Giải toán về tỉ số phần trăm

Tỉ số của số học sinh nữ và số học sinh toàn trường là 315 : 600
Ta có: 315 : 600 = 0,525
0,525 x

100

=

100

52,5

=

52,5%

100

Vậy tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh toàn trường là 52,5%.
Thông thường ta viết gọn cách tính như sau:
315 : 600 = 0,525 = 52,5%


Toán
Giải toán về tỉ số phần trăm

Vậy muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số 315 và 600 ta làm như thế nào?

 Muốn
Muốn tìm
tìm tỉ
tỉ số
số phần
phần trăm
trăm của
của hai
hai số
số 315
315 và
và 600
600 ta
ta làm
làm như
như sau:
sau:


Tìm
Tìm thương
thương của
của 315
315 và
và 600
600Nhân
Nhân thương
thương đó
đó với
với 100
100 và
và viết
viết thêm
thêm kí
kí hiệu
hiệu %
% vào
vào bên
bên phải
phải tích
tích tìm
tìm được.
được.


Toán
Giải toán về tỉ số phần trăm

Qua đó ta rút ra được điều gì?

 Muốn
Muốn tìm
tìm tỉ
tỉ số
số phần
phần trăm
trăm của
của hai
hai số
số A
A và
và B
B ta
ta làm
làm như
như sau:
sau:


Tìm
Tìm thương
thương của
của A
A và
và B
BNhân
Nhân thương
thương đó
đó với
với 100
100 và
và viết
viết thêm
thêm kí
kí hiệu
hiệu %
% vào
vào bên
bên phải
phải tích
tích tìm
tìm được.
được.


Toán
Giải toán về tỉ số phần trăm

Bài toán:

Trong 80kg nước biển có 2,8kg muối. Tìm tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển.

Bài giải
Tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển là:
2,8 : 80 = 0,035
0,035 = 3,5%


Toán
Giải toán về tỉ số phần trăm

Bài tập 1: Viết thành tỉ số phần trăm (theo mẫu) :

Mẫu: 0.57 = 57%

0,3

= 30%

0,234

= 23,4%

1,35

= 135%


Toán
Giải toán về tỉ số phần trăm

Bài tập 2: Tính tỉ số phần trăm của hai số (theo mẫu) :
Mẫu: a) 19 : 30 = 0,6333… = 63,33%

b) 45 và 61
45 : 61 = 0,7377 = 73,77%
c) 1,2 và 26

1,2 : 26 = 0,046 = 4,6%


Toán
Giải toán về tỉ số phần trăm

Bài tập 3:

Một lớp học có 25 học sinh, trong đó có 13 học sinh nữ. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần
trăm số học sinh của lớp học đó?

Bài giải
Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh của lớp là:
13 : 25 = 0,52
0,52 = 52%
Đáp số: 52%


Dặn dò

Về nhà xem lại bài hôm nay và làm bài trong sách bài
tập.

Chuẩn bị bài tiếp theo.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×