Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Giải toán về tỉ số phần trăm

BÀI GIẢNG TÓAN 5 CHƯƠNG
2 BÀI 2: GIẢI TỐN VỀ TỈ SỐ
PHẦN TRĂM


Trò chơi giải ô số

1

2
3


Kiểm tra bài cũ
Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai
số, em làm sao?
- Tìm thương của hai số đó.
- Nhân thương đó với 100 và
viết thêm kí hiệu % vào bên
phải tích vừa tìm được.


Trò chơi giải ô số


Kiểm tra bài cũ

Tính:
78,2% + 0,8% = ?
78,2% + 0,8% = 79%

Trò chơi giải ô số


Kiểm tra bài cũ
Tìm tỉ số phần trăm của 18 và 60

18 : 60 = 0,3 = 30%

Trò chơi giải ô số


Toán (tiết 77)

Giải toán về tỉ số phần trăm


Hướng dẫn giải toán
về tỉ số phần trăm
a) Ví dụ: Một trường tiểu học có 800 học sinh, trong đó
số học sinh nữ chiếm 52,5%. Tính số học sinh nữ của
trường đó?
Tóm tắt:
Số học sinh toàn trường: 800 học sinh
Số học sinh nữ chiếm : 52,5%
Số học sinh nữ: ………….. học sinh ?


Có thể hiểu 100% số học sinh toàn trường là tất cả số
học sinh của trường, ở đây 100% số học sinh toàn
trường là 800 em.
Ta có các bước tình như sau:100% số học sinh toàn trường là 800 học sinh.
1% số học sinh toàn trường là … … học sinh?
52,5% số học sinh toàn trường là … … học sinh.
Từ đó, ta có cách trình bày như sau:
1% số học sinh toàn trường là:
800 : 100 = 8 (học sinh)
Số học sinh nữ hay 52,5% số học sinh toàn trường là:
8 x 52,5 = 420 (học sinh)
Đáp số: 420 hoc sinh


Qua hai bước tính trên, có thể viết gộp thành:
800 : 100 x 52,5 = 420 (học sinh)
Hoặc: 800 x 52,5 : 100 = 420 (học sinh)
Hoặc: 800 x 52,5 = 420 (học sinh)
100


Ghi nhớ:
Muốn tìm 52,5% của 800 ta có thể
lấy 800 chia cho 100 rồi nhân với
52,5 hoặc lấy 800 nhân với 52,5 rồi
chia 100.


Bài toán tìm về một số phần trăm của một số.
b) Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng.Một người
gửi tiết kiệm 1000000 đồng. Tính số tiền lãi sau
một tháng.
Tóm tắt:
100 đồng lãi : 0,5 đồng
1000000 đồng lãi: ….. đồng.

hay

100% : 1000000 đồng
0,5% : … … đồng.

Giải
Số tiền lãi sau một tháng là:
1000000 : 100 x 0,5 = 5000 (đồng)
Đáp số: 5000 đồng


Qua cách giải trên ta có thể rút
ra cách tính như sau:

“Muốn tìm một số phần trăm
của một số. Ta có thể lấy số
đó chia cho 100 rồi nhânvới
số phần trăm đã cho.”


Luyện tập
Bài 1:
Một lớp học có 32 học sinh, trong đó có số học sinh 10 tuổi chiếm 75%,
còn lại là học sinh 11 tuổi. TínhGiải
số học sinh 11 tuổi của lớp đó.

Số học sinh 10 tuổi là:
- Tìm 75% của 32 học sinh (là số học sinh 10 tuổi)
32 x 75 : 100 = 24 (học sinh)
Tức là:
Số sinh
học sinh 11 tuổi là:
100% : 32 học
– sinh?
24 = 8 (học sinh)
75% : … …32
học
Đáp
số:
8
học
sinh
- Tìm số học sinh 11 tuổi.

Tóm tắt:


Bài 2:
Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng.Một người gửi tiết kiệm 5000000
đồng. Hỏi sau một tháng cả số tiền gửi và số tiền lãi là bao nhiêu?
Tóm tắt:
100% :5000000 đồng
0,5% : … … đồng
Gửi : 5000000 đồng

? đồng

Giải
Số tiền lãi tiết kiệm sau một tháng là:
5000000 : 100 x 0,5 = 25000 (đồng)
Tổng số tiền gửi và số tiền lãi sau một tháng là:
5000000 + 25000 = 5025000 (đồng)
Đápsố: 5025000 đồng.


Bài 3: (Dành cho học sinh Giỏi)
Một xưởng may đã dùng hết 345m vải để may quần
áo, trong đó số vải may quần chiếm 40%. Hỏi số vải
may áo là bao nhiêu mét?
Giải
Số vải may quần là:
345 x 40 : 100 = 138 (m)
Số vải may áo là:
345 – 138 = 207 (m)
Đáp số: 207 mét vải


TRÒ CHƠI GIẢI Ô SỐ
Em hãy chọn
một ô số bất kỳ
và trả lời theo

1

2

3

4

yêu cầu của câu
hỏi, để có cơ
hội nhận được
phần thưởng

Dặn Dò


Ô 1/: Muốn tìm một
số phần trăm của
một số em làm sao?

Ta có thể lấy số đó
chia cho 100, rồi
nhân với số phần
trăm đã cho.

Thứ ba ngày 07 tháng 12 năm 2010

TOÁN

Giải toán về tỉ số phần trăm
( tiếp theo)


Ô2/Lớp 5A có 35 học
sinh, trong đó số học
sinh giỏi chiếm 40%.
Hỏi lớp 5A có bao
nhiêu học sinh giỏi?
Giải:
Số học sinh giỏi lớp 5A là:
35 x 40 : 100 = 14 (học sinh)
Đáp số: 14 học sinh

Thứ ba ngày 07 tháng 12 năm 2010

TOÁN

Giải toán về tỉ số phần trăm
( tiếp theo)

Ô MAY MẮN
Bạn được nhận một phần quà
(nếu bạn trả lời đúng)


Ô 3/ Nhìn vào tóm tắt hãy
chọn ra cách giải đúng:
100% số mét vải là: 350m
2% số mét vải là:.. m?

A. 100 x 2 : 350
B. 350 x 2 :100
C. 350 : 2 x 100

Thứ ba ngày 07 tháng 12 năm 2010

TOÁN

Giải toán về tỉ số phần trăm
( tiếp theo)


Ô 4/:Nhìn vào tóm
tắt nêu cách giải:
100% : 320 kg
5% : ? kg
Cách giải:
320 : 100 x 5
Hoặc
320 x 5 : 100

Thứ ba ngày 07 tháng 12 năm 2010

TOÁN

Giải toán về tỉ số phần trăm
( tiếp theo)


Dặn dò
Xem lại bài đã học
Chuẩn bị tiết sau: “Luyện tập”


Nhận xét tiết
học
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×