Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Giải toán về tỉ số phần trăm


Toán:
Kiểm tra bài cũ:
Bài 1: Một vườn có 500 cây, trong đó có 300 cây cam.
Tỉ số phần trăm giữa cây cam và cây trong vườn là:
300
60
=
= 60%
500 100


Toán:
Kiểm tra bài cũ

a)

Bài 2: Kiểm tra sản phẩm một nhà máy, người ta thấy
trung bình cứ 200 sản phẩm thì có 180 sản phẩm đạt
chuẩn và 20 sản phẩm không đạt chuẩn.
Tỉ số phần trăm giữa số sản phẩm đạt chuẩn và tổng số

sản phẩm của nhà máy là:
180
90
=
=
200 100

90%

b) Tỉ số phần trăm giữa số sản phẩm không đạt chuẩn và
tổng số
sản phẩm của nhà máy là:
20
10
=
=
200 100

10%


Toán:
GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM

a) Ví dụ 1: Trường Tiểu học Vạn Thọ có 600 học sinh, trong đó có 315
học sinh nữ.Tìm tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh
toàn trường.
Tỉ số của học sinh nữ và số học sinh toàn trường là 315 : 600.
Ta có: 315 : 600 = 0,525
0,525 x 100 : 100 =
52,5 : 100 = 52,5%
Vậy tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh toàn trường là
52,5%.
Thông thường ta viết gọn cách tính như sau:
315 : 600 = 0,525 = 52,5%
* Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số 315 và 600 ta làm như sau:
- Tìm thương của 315 và 600.
- Nhân thương đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải
tích tìm được..
Toán:
GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM
• Thực hành:
Bài 1: Viết thành tỉ số phần trăm (theo mẫu):
0,57 ;
0,3 ;
0,234 ;
1,35 .
Mẫu: 0,57 = 57%
Viết như sau:

0,3 = 30%
0,234 = 23,4%
1,35 = 135%


Toán:
GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM

Bài 2: Tính tỉ số phần trăm của hai số(theo mẫu):
a) 19 và 30 ;
b) 45 và 61 ;
c) 1,2 và 26
Mẫu: a) 19 : 30 = 0,6333... = 63,33%
Tính:
b) 45 : 61 = 0,7377…= 73,77%
c) 1,2 : 26 = 0,0461... = 4,61%


Thứ sáu ngày 05 tháng 12 năm 2008.
Toán:
GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM
Bài 3: Một lớp học có 25 học sinh, trong đó có 13 học sinh
nữ.Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số
học sinh của lớp học đó ?
Tóm tắt: Cả lớp : 25 học sinh.
Nữ : 13 học sinh
13 : 25 =……%
Bài giải:
Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học
sinh cả lớp là:
13 : 25 = 0,52
0,52 = 52%
Đáp số: 52%


Tìm tỉ số phần trăm của:
a) 25 và 40 là:……………
b) 1,6 và 80 là:…………..
c) 0,4 và 3,2 là:………….
d) 0,3 và 0,96 là:…………

12,5%

2%

31,5%

31,25%

62,5%

15%
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×