Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 3 bài 3: Hình thang

A

D

B

C


A

D

B

H

C

Hình thang ABCD có:
- Cạnh đáy AB và cạnh đáy DC, cạnh bên AD và

cạnh bên BC.
- Hai cạnh đáy là hai cạnh đối diện song song


Bài 1
Trong các hình dưới đây, hình nào là hình thang?
X
Hình 1

X
Hình 2

X

X

Hình 4

Hình 5

Hình 3

X
Hình 6


Bài 2
Trong ba hình dưới đây, hình nào có:

Hình 1

Hình 2

Hình 3

- Bốn cạnh và bốn góc? Hình 1, hình 2, hình 3.
- Hai cặp cạnh đối diện song song? Hình 1, hình 2.
- Chỉ có một cặp cạnh đối diện song song? Hình 3.
- Có bốn góc vuông? Hình 1.


Bài 3: Vẽ thêm hai đoạn thẳng vào
hình dưới đây để được 2 hình thang


Bài 4

 Hình thang ABCD có những góc nào là
góc vuông? Cạnh bên nào vuông góc với
hai đáy?
A

B

D

C

Hình thang có một cạnh bên vuông góc với hai đáy
gọi là hình thang vuông.


Củng cố - dặn dò
Hình thang ABCD có:
Cạnh đáy AB và cạnh đáy DC, cạnh bên AD
và cạnh bên BC.
Hai cạnh đáy là hai cạnh đối diện song song


Hoàn thành bài tập
Học thuộc ghi nhớTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×