Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 3 bài 3: Hình thang

Bài giảng toán lớp 5
HÌNH THANG


CÁI THANG


ĐÁY BÉ

ĐÁY LỚN


Nhận xét:
Hình thang có bốn cạnh trong đó có hai cạnh song
song gọi là 2 đáy, hai cạnh kia là hai cạnh bên .Học sinh quan sát các hình và cho biết hình nào là hình
thang?


(b)
(a)

(c)

(d)

(e)


Học sinh thảo luận theo bàn:
Câu hỏi: Hình thang và hình chữ nhật có gì giống và khác
nhau?


ĐÁY BÉ

ĐÁY LỚN


Nhận xét:
Đoạn thẳng ở giữa hai đáy và vuông góc với hai đáy
được gọi là chiều cao của hình thang.


ĐÁY BÉ

Hình thang này có gì
đặc biệt?

HÌNHĐÁY
THANG
LỚNVUÔNG


Nhận xét:
- Hình thang có bốn cạnh trong đó có hai cạnh song song
gọi là 2ø đáy, hai cạnh kia là hai cạnh bên .
- Đoạn thẳng ở giữa hai đáy và vuông góc với hai đáy được
gọi là chiều cao của hình thang.


- Hình thang vuông là hình thang có một cạnh bên vuông
góc với hai đáy.


Hình thang thường và hình thang vuông có gì giống và khác
nhau?

Hình thang thường

Hình thang vuông


HÌNH THANG
VÍ DỤ

NHẬN XÉT
Hình thang có bốn
cạnh ,trong đó có hai
cạnh song song là hai
đáy
Đoạn thẳng nằm giữa
hai đáy và vuông góc
với hai đáy đượcgọi là
chiều cao
Hình thang có một cạnh
bên vuông góc với hai
đáy được gọi là hình
thang vuông

LUYỆN TẬP


Luyện tập :

A

B

BÀI TẬP 1:

Hãy nêu tên đỉnh, cạnh bên,
hai đáy của hình thang ABCD.
Dùng ê-ke kẻ chiều cao của
hình thang đó ?

D

C


BÀI TẬP 2:
-Hình thang vuông MNPQ
có mấy góc vuông?

M

N

-Nêu tên hai đáy?
-Hai cạnh bên?
-Chiều cao ?

Q

P


A

BÀI TẬP 3:
Trên hình vẽ bên có hai đoạn
thẳng song song là EDvàBC
a) Hãy viết tên hình thang

E

b) Hãy viết tên các hình tam
giác
B

D

C


HÌNH THANG
VÍ DỤ

NHẬN XÉT
Hình thang có bốn
cạnh ,trong đó có hai
cạnh song song là hai
đáy
Đoạn thẳng nằm giữa
hai đáy và vuông góc
với hai đáy đượcgọi là
chiều cao
Hình thang có một cạnh
bên vuông góc với hai
đáy được gọi là hình
thang vuông

LUYỆN TẬP
BÀI TẬP 1:

BÀI TẬP 2:

BÀI TẬP 3:
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×