Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 4 bài 1: Trừ số đo thời gian

Môn Toán – Lớp 5
Tiết 124

Trừ số đo thời gian


MỤC TIÊU:

1. KIẾN THỨC:
- GIÚP HS: BIẾT CÁCH THỰC HIỆN
PHÉP TRỪ HAI SỐ ĐO THỜI GIAN.
VẬN DỤNG GIẢI CÁC BÀI TOÁN ĐƠN
GIẢN
2. KĨ NĂNG:
- BIẾT TRỪ CÁC ĐƠN VỊ ĐO THỜI
GIAN
3. THÁI ĐỘ:
- HỨNG THÚ HỌC MÔN TOÁN


ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

• GIÁO VIÊN SỬ DỤNG GIÁO ÁN
ĐIỆN TỬ POWERPOINT
• HỌC SINH CHUẨN BỊ SÁCH
GIÁO KHOA, VỞ BÀI TẬP
TOÁN


Các hoạt động dạy học chủ yếu:
• HĐ 1: Giáo viên hướng dẫn HS thực hiện phép trừ số đo
thời gian VD 1
* Bước 1: Nêu VD 1, Cho HS nêu phép tính
15 giờ 55 phút – 13 giờ 10 phút
* Bước 2: GV tổ chức cho HS tìm cách đặt tính và tính
* Bước 3 : GV kết luận kết quả phép tính
• HĐ 2: Nêu VD 2
* Bước 1: GV nêu bài toán, cho HS nêu phép tính tương
ứng: 3 phút 20 giây- 2 phút 45 giây
*Bước 2: GV cho HS đặt tính và tính
*Bước 3: GV cho HS nhận xét 20 giây < 45 giây nên đổi
3 phút 20 giây thành 2 phút 80 giây rồi thực hiện phép
trừ như bình thường.
*Bước 4 : GV lưu ý cho HS cách thực hiện phép trừ số
đo thời gian


HĐ 3: Luyện tập
GV cho HS thực hiện các bài tập
Bài 1: Cho HS tự làm, sau đó chốt lại kết quả
Bài 2:
- Gv cho HS đọc đề bài và Chú ý cho HS cách
đổi đơn vị đo
1 năm = 12 tháng; 1 ngày = 24 giờ
- Gv nhận xét bài làm của HS
Bài 3:
- GV cho HS đọc bài toán, hướng dẫn HS thực
hiện phép tính nào
- HS tự tính và giải toán
- HS trình bày bài giải
- GV nhận xétBài giảng
powerpoint


Kiểm tra bài cũ
Để cộng số đo thời gian ta thực hiện các bước nào?

Các bước cộng số đo thời gian
Bước 1:Đặt các số đo thời gian theo cột dọc sao cho
các số đo và đơn vị thời gian thẳng hàng.
Bước 2: Cộng như cộng số thứ tự nhiờn; kốm đơn vị
đo sau mỗi kết quả cộng.


Kiểm tra bài cũ
Tính:
a) 4 giờ 35 phút + 8 giờ 42 phút =?
b) 8 phút 45 giây + 5 phút 35 giây = ?
c) 3 ngày 12 giờ + 4 ngày 4 giờ = ?
a) 4 giờ 35 phút + 8 giờ 42 phút = ?

4 giê 35
phót
+
8 giê 42
phót
Hay 13 giờ 17 phút
12 giê 77


Kiểm tra bài cũ

b) 8 phút 45 giây + 5 phút 5 giây

8 phót 45

gi©y
+
5 phót 5
gi©y
13 phót 50
gi©y

c) 3 ngày 12 giờ + 4 ngày 4 giờ

3 ngµy 12
giê
+
4 ngµy 4
giê
7 ngµy 16
giê


Trừ số đo thời gian
Ví dụ 1: Một ô tô đi từ Huế lúc 13 giờ 10 phút và đến Đà
Nẵng lúc 15 giờ 55 phút. Hỏi ô tô đó đi từ Huế đến Đà Nẵng
hết bao nhiêu thời gian?
ĐÀ
NẴNG

HUẾ

13 giờ 10 phút

15giờ 55 phút

?


Muốn biết ô tô đi từ Huế đến Đà Nẵng hết bao
nhiêu thời gian làm phép tính gì?

Thực hiện phép trừ

15 giờ 55 phút - 13 giờ 10 phút =
Ta thực hiện cách đặt phép tính như sau:
15 giờ 5 5 phút
13 giờ 10 phút
2 giờ 445
5 phút

Cách làm
Trõ từ trái sang phải.Trõ các số đo ở từng đơn vị với
nhau và viết kèm đơn vị đo.


Ví dụ 2: Trên cùng một đoạn đường, Hoà chạy
hết 3 phút 20 giây, Bình chạy hết 2 phút 45
giây. Hỏi Bình chạy ít hơn Hoà bao nhiêu
giây
? chạy ít hơn Hoà bao nhiêu giây ta phải
Muốn biết
Bình
• Taphép
làm
tính
gì? phép trừ:
thực
hiện
Ta đặt phép tính:

3 phút 20 giây- 2 phút 45 giây = ?
Làm như thế nào để chuyển thành phép tính dễ thực
hiện hơn?
3 phút 20 giây = 2 phút 80 giây

-

3 phút 20 giây
2 phút 45 giây

đổi thành

-

2 phút 80 giây
2 phút 45 giây
0 phút 35 giây


Khi thực hiện phép trừ số đo
thời gian, ta trừ theo từng
loại đơn vị, gặp trường hợp
số đo ở đơn vị số bị trừ nhỏ
hơn số đo tương ứng ở số
trừ thì ta cần chuyển 1 đơn
vị ở hàng lớn hơn liền kề
sang đơn vị nhỏ hơn rồi
thực hiện phép trừ như
bình thường.


Bài 1: Tính:
a) 23 phút 25 giây – 15 phút 12 giây
b) 54 phút 21 giây – 21 phút 34 giây
c) 22 giờ 15 phút – 12 giờ 35 phút
a)

-

23 phút 25 giây
15 phút 12 giây
8 phút 13 giây


b)
21 phút 34 giây

đổi thành

-

-

53 phút 81giây

54 phút 21 giây

21 phút 34 giây
32 phút 47 giây

c)

12 giờ 35 phút

đổi thành

-

-

22 giờ 15 phút

21 giờ 75 phút
12 giờ 35 phút
9 giờ 40 phút


Bài 2:
Tính:

Chú ý: Đổi đơn vị đo
1 ngày = 24 giờ

23 ngày12 giờ
a) - 3 ngày 8 giờ

20 ngµy4 giê
………………
13 ngày 39 giờ
đổi thành - 3 ngày 17 giờ

1 năm = 12 tháng

b) 14 ngày 15 giờ
3 ngày 17 giờ

…………………

10 ngày 22 giờ

12 năm 14 tháng
c) 13 năm 2 tháng
- 8 năm 6 tháng
đổi
thành
8 năm 6 tháng
…………………

4 năm 8 tháng


Bài 3: Một người đi từ A lúc 6 giờ 45 phút

đến B lúc 8 giờ 30 phút. Giữa đường người đó
nghỉ 15 phút. Hỏi nếu không kể thời gian
nghỉ, người đó đi quãng đường AB hết bao
nhiêu thời gian?
Bài giải
Thời gian người đó đi quãng đường AB (Nếu không kể thời
gian nghỉ) là:
8giờ 30phút - 6giờ 45phút - 15phút = 1giờ 30phút
Đáp số: 1 giờ 30 phút
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×