Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 4 bài 2: Vận tốc


KHỞI ĐỘNG
CÂU 1

CÂU 2

CÂU 3


CÂU 1
17 giờ 15 phút
+
2 giờ 25 phút
19 giờ 40 phút


CÂU 2
5 giờ 20 phút
X

4


A. 20 giờ 8
phút
B. 20 giờ 80
phút
C. 21 giờ 20 phút


CÂU 3
15 giờ 24 phút
+
6 giờ 12 phút
21 giờ 36 phútI

/ MỤC TIÊU:

Giúp học sinh :
-Bước đầu có khái niệm về vận
tốc, đơn vị đo vận tốc.
-Biết tính vận tốc của một chuyển
động đều.


HOẠT ĐỘNG1:
GIỚI THIỆU KHÁI NIỆM VỀ VẬN
TỐC
*/ Mục tiêu: Giúp học sinh:
-Làm quen biểu tượng và rút ra
công thức tính vận tốc.
-Học sinh đọc, viết đúng đơn vị
tính vận tốc.


Bài toán: “Một ô tô đi mỗi giờ được
50km, một xe máy đi mỗi giờ được 40
km và cùng đi quãng đường từ A đến


B, nếu khởi hành cùng một lúc từ A thì
xe nào đến B trước?”

Ô tô và xe máy xe nào đi nhanh
hơn?


Thông thường ô tô đi nhanh
hơn xe máy.


Nêu một số ví dụ trong thực tế ,so sánh động cơ
nào đi nhanh hơn và ngược lại.


a. Bài toán 1: Một ô tô đi được quãng
đường dài 170km hết 4 giờ. Hỏi trung
bình mỗi giờ ô tô đoù đi được bao nhiêu
ki- lô -mét?
-Bài toán cho biết gì?
-Bài toán hỏi gì?


Tóm tắt:
170 km


km ?


GIẢI
Trung bình mỗi giờ ô tô đi
được là:
170 :4 = 42,5 (km)
Đáp
soá:42,5 km


M ỗi giờ ô tô đi được 42,5 km.Ta nói vận tốc
trung bình hay nói vắn tắt vận tốc của ô tôlà
42,5 ki-lô-mét giờ,viết tắt là 42,5km/giờ

Vận tốc của ô tô là:
170 :4 = 42,5 (km/giờ)


-Muốn tính vận tốc khi biết quãng đường
và thời gian ta làm như thế nào?
Muốn tính vận tốc ta lấy quãng
đường chia cho thời gian


Nếu quãng đường là s,thời gian là t ,vận
tốc làv thì ta có công thức tính vận tốc là:
v=s:t


Em hãy ước lượng vận tốc của người đi
bộ, xe đạp, xe máy, ô tô,
…….


Người đi bộ khoảng :5km/giờ
Ô tô khoảng : 50 km/giờ
Xe đmáy khoảng : 35km/giờ
Xe đạp khoảng: 15km/giờ


Vận tốc là để chỉ rõ nhanh hay
chậm của một chuyển động.


Bài toán 2:Một người
chạy được 60m trong vòng
1 giây.Tính vận toác chạy
của người đó.
.


GIẢI
Vận toác chạy của người
đó là:
60 : 10 =6 (m/giây)
Đáp soá :6
m/giây


Các em hãy chỉ đơn vị đo vận tốc
thích hợp cho 1 số động cơ,… (máy
bay,ánh sáng,……
m/giây


HOẠT ĐỘNG 3: THỰC HÀNH
MỤC TIÊU: Vận dụng công
thức tính vận tốc vào làm bài
tập


Bài1: Một người đi xe máy trong 3
giờ được 105km. Tính vận tốc của
người đi xe máy.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×