Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 3 bài 16: Thể tích hình hộp chữ nhật


Thứ ngày tháng năm 2010
Toán:
Bài cũ: Tính thể tích mỗi hình hộp

1cm

1c

m

1dm

1m

1cm3

1m3

1dm3
1d

m

1cm

1dm

1m

sau:

1m


Thứ ngày tháng năm 2010
Toán: THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

- Để xếp đầy hình hộp chữ nhật
dưới đây cần bao nhiêu hình
lập phương nhỏ có thể tích 1cm3?

1 cm3

- Có những cách nào để tính
được số hộp hình lập phương
xếp đầy vào hình hộp chữ nhật?

4 cm

3 cm
5 cm


Thứ ngày tháng năm 2010
Toán: THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

chiều dài

ch
iều


rộ
ng

chiều cao

- Muốn tính thể tích hình hộp
chữ nhật ta làm thế nào?

Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với
chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo)


Thứ ngày tháng năm 2010
Toán: THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

V: thể tích hình hộp chữ nhật
a: chiều dài
b: chiều rộng
c: chiều cao

b

c

Lập công thức tính thể tích
hình hộp chữ nhật.

a

V= a x b xc


Thứ ngày tháng năm 2010
Toán: THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
Hoạt động nhóm 4

Luyện tập:

Bài 1: Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều
dài a, chiều rộng b, chiều cao c:
a) a = 5cm ; b = 4 cm ; c = 9 cm

Bài giải
a)

Thể tích hình hộp chữ nhật:
5 x 4 x 9 = 180 (cm3)
Đáp số: 180 cm3


Thứ ngày tháng năm 2010
Toán: THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

Luyện tập:
Bài 1: Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều
dài a, chiều rộng b, chiều cao c:
2
1
3
c)a  dm; b  dm; c  dm.
b) a = 1,5cm , b = 1,1cm, , c = 9cm
5
3
4

Bài giải

Thể tích hình hộp chữ nhật:

b)V  a �b �c  1,5 �1,1�0,5  0,825(m )
3

2 1 3 1
c)V  a �b �c  � �  (dm3 )
5 3 4 10
1 3
3
Đáp số: b)0,825m ; c) dm
10


Thứ ngày tháng năm 2010
Toán: THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

Củng cố:

Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy số
đo chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với
chiều cao (cùng một đơn vị đo)

V= a x b x c
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×