Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 3 bài 16: Thể tích hình hộp chữ nhật

PHÒNG GIÁO DỤC TP NHA TRANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC TÂN1

THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

Giáo viên thực hiện:

NGUYEÃN NGOÏC KIM


Kiểm tra bài cũ:
Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

33
3
33
903436,672 dm 3=
903436672
03,436672
3,436672 mm ==………………………
………………………dm

=……………………..
…………………….

2,287m
,287m ==

12287
…………….
33…………….
3
mm == ……………
……………
dm
dm
12287

1000
1000
33
728279000cm
28279000 cm ==………………….
………………….dm
dm
1728279

33

33


Toán:
THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
a) Ví dụ: Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều
dài 20cm, chiều rộng 16cm và chiều cao 10cm.

10cm

16cm
20cm16

cm

10 cm

1cm

3

20 cm

• Để tính thể tích hình hộp chữ nhật trên đây bằng
xăng-ti-mét khối ta cần tìm số hình lập phương 1cm
xếp vào đầy hộp.

3


16

cm

10 cm

1cm

3

20 cm

Mỗi lớp có: 20 x 16 = 320 (hình lập phương 1cm )

3


1cm 3

16

cm

10 cm

20 cm


16

cm

10 cm

20 cm
Mỗi lớp có: 20 x 16 = 320 (hình lập phương 1cm )
10 lớp có: 320 x 10 = 3200 (hình lập phương 1cm )

3
3


3
Mỗi lớp có: 20 x 16 = 320 (hình lập phương 1cm ) 10 lớp
3
có: 320 x 10 = 3200 (hình lập phương 1cm )

• Vậy thể tích hình hộp chữ nhật là:
• 20 x 16 x 10 = 3200 (cm ) 3
Chiều
dài

Chiều
rộng

Chiều
cao

Thể tích

Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân
với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng một đơn vị
đo).


Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài
nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng một đơn
vị đo).
Gọi V là thể tích hình hộp chữ nhật,
a là chiều dài, b là chiều rộng, c là
chiều cao của hình hộp chữ nhật, ta
có:

c

V

V=axbxc
(a,b,c cùng một đơn vị đo)

b
a


Luyện tập


Bài 1: Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài a,
chiều rộng b, chiều cao c:
a) a = 5cm ;
b = 4cm ;

V=5x4x9

= 180 (cm )3

b)

a = 1,5 m ;

b = 1,1 m ;

c)

2
dm ;
5

1
dm ;
3

a=

b=

c = 9 cm.

c = 0,5 m.
c=

dm.

3
4


b)

V = 1,5 x 1,1 x 0,5

c)

V=

x
2
5

x
1
3

=
3
4

3

= 0,825 (m )
(dm
)
1
10

3


Bài 2: Tính thể tích khối gỗ có dạng như hình dưới đây.

12
cm

15cm

6c
m

5cm

8cm


m

15cm

6c
m

12
c

5cm

12
cm

15cm
5cm

8cm

5cm

6c
m

1
2
8cm
7cm
?


Bài 2: Tính thể tích khối gỗ có dạng như hình dưới đây.

12
cm

15cm

6c
m

5cm

8cm


Giải:
Thể tích khối gỗ thứ 1:
12 x 8 x 5 = 480 (cm )3
Chiều dài khối gỗ thứ 2:
15 – 8 = 7 (cm)
Thể tích khối gỗ thứ 2:
7 x 6 x 5 = 210 (cm )3
Thể tích khối gỗ là:
480 + 210 = 690 (cm )3
Đáp số: 690 cm 3


Cách 2
15cm
5cm

6c
m

12
c

m

2

5cm

8cm

1
?


Cách 3:

12

cm

15 cm

5 cm

6

cm

1
8 cm

?

?


10cm

10
cm

10cm

10
cm

5cm

7cm

Bài 3: Tính thể tích hịn đá nằm trong bể nước
theo hình dưới đây:


5cm
7cm

10cm

10
cm

10cm

10
cm

5cm

Bài 3: Tính thể tích hịn đá nằm trong bể nước
theo hình dưới đây:


Bài 3:

• Bài giải:
• Chiều cao phần nước dâng lên:
• 7 – 5 = 2 (cm)
• Thể tích phần nước dâng lên cũng chính là thể
tích hòn đá:
3
• 10 x 10 x 2 = 200 (cm )
3
• Đáp số: 200 (cm )


10cm

Cách giải khác:
- Thể tích nước có trong bể.
- Tổng thể tích nước trong bể và thể tích hòn đá.
- Thể tích hòn đá.

10
cm

7cm
10
cm

5cm

10cm


Giải:
Thể tích nước có trong bể.
10 x 10 x 5 = 500 (cm )3
Tổng thể tích nước trong bể và thể tích hòn đá.
10 x 10 x 7 = 700 (cm )3
Thể tích hòn đá.
700 – 500 = 200 (cm )3
Đáp số: 200 (cm 3)


Thứ năm ngày 21 tháng 2 năm 2008
Toán:
THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài
nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng một
đơn vị đo).
Gọi V là thể tích hình hộp chữ
nhật, a là chiều dài, b là chiều
rộng, c là chiều cao của hình
hộp chữ nhật, ta có:

c

V

V=axbxc
(a,b,c cùng một đơn vị đo)

b
a


Về nhà:
+ Học thuộc quy tắc và công thức tính thể tích hình hộp
chữ nhật.
+ Bài tập 2: làm cách 2, cách 3 (hs khá giỏi)
bài tập 3: làm cách giải khác.
+ Làm các bài tập trong vở bài tập toán.
+ Chuẩn bị bài sau: “Thể tích hình lập phương”


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×