Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 4 bài 2: Quãng đường


Thứ ba ngày 19 tháng 3 năm 2013
Toán:

Kiểm tra bài cũ:

Bài toán : Một người đi xe đạp từ 6 giờ 30 phút đến 7giờ
45 phút được quãng đường 30km. Tính vận tốc của người
đi xe đạp.
Giải:
Thời gian người đi xe đạp là:
7giờ 45 phút - 6 giờ 30phút = 1giờ 15 phút.
= 1, 25 (giờ).
Vận tốc của người đi xe đạp là :
30 : 1,25

= 24 (km/giờ).
Đáp số : 24 km/giờ.


Thứ ba ngày 19 tháng 3 năm 2013

Toán :

Quãng đường.

I/ Cách tính quãng đường:
a/ Bài toán 1: Một ô tô đi trong 4giờ với vận tốc
42,5 km/ giờ. Tính quãng đường đi được của ô tô.
Tóm tắt:
Vận tốc: 42,5 km/giờ
Thời gian: 4giờ
Quãng đường....km?


a/ Bài toán1: Một ô tô đi trong 4giờ với vận tốc 42,5 km/ giờ.
Tính quãng đường đi được của ô tô.
Em hiểu vận tốc ô tô 42,5 km/giờ là như thế nào?
Tức là mỗi giờ ô tô đi được 42,5 km.
Ô tô đi trong thời gian bao lâu?
Ô tô đi trong 4 giờ.
Muốn tính quãng đường ô tô đi
được em làm như thế nào?
42,5
Vận tốc

x

4
Thời gian

=

170 (km)
Quãng đường


Thứ ba ngày 19 tháng 3 năm 2013
Toán :

Quãng đường.


I/ Cách tính quãng đường:
Quy tắc : Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với
thời gian.
Gọi quãng đường là s, vận tốc là v, thời gian là t.

Công thức :

s =v x t


Thứ ba ngày 19 tháng 3 năm 2013
Toán :
Quãng đường.
I/ Cách tính quãng đường :
Công thức :

s=vxt

Bài toán 2: Một người đi xe đạp với vận tốc 12km/giờ trong
2giờ 30 phút. Tính quãng đường người đó đã đi được .
Tóm tắt:
Vận tốc
Thời gian

: 12 km/giờ.
: 2 giờ 30phút

Quãng đường : ..…......

km?


Thứ ba ngày 19 tháng 3 năm 2013
Quãng đường.
Toán :
I/ Cách tính quãng đường :
Công thức :
s=vxt
Tóm tắt: Vận tốc : 12 km/giờ.
T/ gian : 2giờ30phút
Quãng đường :……km?
Ta đổi số đo thời gian về số đo có đơn vị giờ (hoặc) có đơn
vị là phút.
Để đổi số đo thời gian ta có thể đổi số đo dưới dạng số thập
phân hoặc phân số .


Thứ ba ngày 19 tháng 3 năm 2013
Toán :
Quãng đường.
I/ Cách tính quãng đường :
Công thức :

s=v x t

Tóm tắt: Vận tốc
: 12 km/giờ
T/ gian : 2giờ30phút
Quãng đường :……km?
GIẢI:
2giờ 30 phút = 2,5 giờ
Quãng đường người đó đi được :
12 x 2,5 = 30 ( km)
Đáp số:

30 km


Thứ ba ngày 19 tháng 3 năm 2013
Toán :
Quãng đường.
I/ Cách tính quãng đường :
Công thức :
s=vxt
II/ Luyện tập :
Bài1: Một ca nô đi với vận tốc 15,2 km/giờ. Tính quãng
đường đi được của ca nô trong 3 giờ.
Tóm tắt:
Vận tốc:
Thời gian:
Quãng đường …....... km?


Thứ ba ngày 19 tháng 3 năm 2013
Quãng đường.

Toán :
I/ Cách tính quãng đường :

Công thức :

s=vxt

II/ Luyện tập:
Bài giải:
Quãng đường ca nô đã đi được:
15,2 x 3 = 45,6 (km)
Đáp số: 45,6 km


Thứ ba ngày 19 tháng 3 năm 2013
Toán :

Quãng đường.

II/ Luyện tập :
Bài toán 2: Một người đi xe đạp trong 15 phút với vận tốc
12,6km/giờ.Tính quãng đường đi được của người đó.
Tóm tắt :
Vận tốc : 12,6 km/giờ.
Thời gian: 15 phút.
Quãng đường: .....km ?


Thứ ba ngày 19 tháng 3 năm 2013
Toán :

Quãng đường.

II/ Luyện tập :
Cách 1:

Cách 2:

15phút = 0,25giờ

1 giờ =60 phút

Quãng đường đi được của
xe đạp là:

Vận tốc của người đi xe đạp
với đơn vị km/phút

12,6 x 0,25 = 3,15 (km)

12,6 : 60 = 0,21 (km/phút)

Đáp số:

3,15 km

Quãng đường đi được của
xe đạp là:
0,21 x 15 = 3,15 (km)
Đáp số:

3,15 km.


Thứ ba ngày 19 tháng 3 năm 2013
Toán :

Quãng đường.

II/ Luyện tập :
Bài toán 3: Một xe máy đi từ A lúc 8giờ 20 phút với vận tốc 42
km/giờ, đến B lúc 11 giờ. Tính độ dài quãng đường AB.
Tóm tắt:
Đến 11 giờ
B

Đi 8giờ 20phút
A v = 42km/giờ
? km


Thứ ba ngày 19 tháng 3 năm 2013
Toán :
Quãng đường.
II/ Luyện tập :
Bài toán 3:
Tóm tắt:
Đi 8giờ 20phút
Đến 11 giờ
A v = 42km/giờ
B
? km
Giải:
Thời gian xe máy đi từ A đến B.
11 giờ - 8 giờ 20phút = 2giờ 40phút =
Quãng đường xe máy đi từ A đến B.

8
42 x
= 112 ( km)
3
Đáp số :

112 km

8
( giờ).
3


Thứ ba ngày 19 tháng 3 năm 2013
Toán :

Quãng đường.

Quy tắc : Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân
với thời gian.
Công thức :

s= vx t


Giáo viên: Phan Anh Thiện.
Trường tiểu học Trịnh Thị LiềnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×