Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 3 bài 2: Diện tích hình tam giác

MÔN: TOÁN – LỚP 5

BÀI: DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC

Giáo viên thực hiện: Mai Thùy Liên


Toán:

Bài cũ:
A

A

B

H

C

H


A

B

C

B

C


Toán:

Diện tích hình tam giác
1. Cắt ghép hình

A

D

E

H

B

C


Toán:

Diện tích hình tam giác
A

D

H

BC


Toán:

Diện tích hình tam giác
2. So sánh đối chiếu các yếu tố hình học trong hình vừa
ghép:
A
E
B

So sánh
Diện
tích
chiêù
hình
rộng
dài hình
hình
chữ
nhật
chữ
nhật
ABCD
ABCD
gấp
mấy
D
H
C
lần
diện
và vchiều
à
AB = DC
tích
đáy
cao hình
của
AD = BC = EH
tam
giác
Diện tích hình chữ nhật ABCD = 2 x diện tích tam giác EDC
EDC?


Toán:

Diện tích hình tam giác
3. Hình thành qui tắc, công thức tính diện tích
hình tam giác:
A
E
B
Muốn
tính
diện tích
hình
D
H
C
chữ
tamnhật
giác
ABCD
EDC
Diện tích hình chữ nhật ABCD là DC x EH
ta làm
DC x EH
thế nào?
Diện tích hình tam giác EDC là
2


Toán:

Diện tích hình tam giác
3. Hình thành qui tắc, công thức tính diện tích
hình tam giác:
Muốn
tính
diện tích
hình
tam giác
tính diện tích hình tam giác
ta Muốn
làm
thếtanào?
lấy độ dài đáy nhân với chiều cao

(cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2


Toán:

Diện tích hình tam giác
3. Hình thành qui tắc, công thức tính diện tích
hình tam giác:

S: là diện tích
a: là độ dài đáy
h: là chiều cao

h
a

S=

axh
2


Toán:
Thứ hai ngày
25 tháng 12 năm 2006

Toán: tam giác
Diện tích hình
Hình tam giác
4. Luyện tập:
Bài 1:

b)a
a) a==2,3dm
8dm
hh==1,2dm
6dm
S = …dm2?

Diện tích hình tam giác là:
2
8 x 6 : 2 = 24 (dm )
Diện tích hình tam giác là:
2
2,3 x 1,2 : 2 = 1,38 (dm )
2

Đáp số: a) 24dm
2
b) 1,38dm


Toán:
Thứ hai ngày
25 tháng 12 năm 2006
Toán:

Diện tích hình tam giác
4. Luyện tập:
*Bài 2:
Đổi 5m = 50dm
a) aa == 5m
b)
42,5m
h = 24dm
5,2m
S = …dm
…m2 ?2?

Diện tích hình tam giác là:
2
50 x 24 : 2 = 600 (dm )
Diện tích hình tam giác là:
2
42,5 x 5,2: 2 = 110,5 (m )
2
Đáp số: a) 600 dm
2
b) 110,5m


Kính chúc các thầy các cô giáo
mạnh khỏe- Hạnh phúc.

CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN – HỌC GIỎITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×