Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 3 bài 2: Diện tích hình tam giác


Toán:

Thứ hai ngày 19 tháng 12 năm 2011
Diện tích hình tam giác

A
B

E

D

H


Toán:

Thứ hai ngày 19 tháng 12 năm 2011
Diện tích hình tam giác
A

E
B

D

H

C


Thứ hai ngày 19 tháng 12 năm 2011
Diện tích hình tam giác

Toán:

h
a


Toán:

Thứ hai ngày 19 tháng 12 năm 2011
Diện tích hình tam giác


Toán:

Thứ hai ngày 19 tháng 12 năm 2011
Diện tích hình tam giác


Toán:

Thứ hai ngày 19 tháng 12 năm 2011
Diện tích hình tam giác

8 cm
112 cm

8 cm
112 cm
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×