Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 3 bài 10: Hình hộp chữ nhật hình lập phương

MÔN TOÁN – LỚP 5

NGƯỜI SOẠN: NGUYỄN THỊ THU THÚY


KIỂM
TRA
BÀI

Câu1: Viết công thức tính diện tích hình tam giác?
S =(a x h ) : 2
Câu2: Nêu qui tắc tính độ dài đáy của tam giác khi
biết diện tích và chiều cao của tam giác đó?
5
1
Áp dụng :Tính a? Biết S= 8 m , h= 2 m
Muốn tính độ dài đáy của tam giác ta lấy diện tích
nhân với hai rồi chia cho chiều cao của tam giác đó.
Giải :
Chiều cao của tam giác là:
5

5
1
8 × 2 : 2 =(m)
2
5
ĐS: 2 m


BÀI MỚI

HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƯƠNG


BÀI MỚI
HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƯƠNG
1. Nêu đặc điểm của hình hộp chữ nhật, hình lập
phương và đặc điểm của chúng.
a) Hình hộp chữ nhật:
- Giới thiệu một số vật thật có dạng hình hộp chữ nhật
( bao diêm ,kết mì tôm , viên gạch ,…)
-Xem

mô hình hình hộp chữ nhật


BÀI MỚI
HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƯƠNG
Thảo luận nhóm 4

H1/ Hình hộp chữ nhật có mấy mặt ?
* Hình hộp chữ nhật có 6 mặt
H2/ Các mặt đều là hình gì ?
* Các mặt đều là hình chữ nhật
H3/ Chỉ tên các mặt của hình hộp chữ
nhật ?


BÀI MỚI
HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƯƠNG


Mở hình hộp chữ nhật thành hình khai triển
và chỉ trên mô hình giới thiệu
1
3

4

5

6

2

* Mặt 1 và mặt 2 là hai mặt đáy.
* Mặt 3, 4, 5, 6 là các mặt bên


BÀI MỚI
HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƯƠNG

Hãy so sánh các mặt đối diện ?
1
3

4

5

6

2

* Mặt 1 bằng mặt 2, mặt 3 bằng mặt 5,
mặt 4 bằng mặt 6.
* Kết luận: Hình hộp chữ nhật có các mặt
đối diện bằng nhau


BÀI MỚI
HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƯƠNG

Xem mô hình có ghi tên các đỉnh và các
kích thước.
A

B

C

D

N

M

Q

P


BÀI MỚI
HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƯƠNG
THẢO LUẬN NHÓM 4
1/ Hình hộp chữ nhật gồm có mấy đỉnh ? Nêu tên
các đỉnh ?
* H2/ Hình hộp chữ nhật có mấy cạnh? Nêu tên
các cạnh

* H3/ Hình hộp chữ nhật có mấy kích thước ?
* Vậy hình hộp chữ nhật là hình như thế nào ?


BÀI MỚI
HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƯƠNG


Hình hộp chữ nhật có 8 đỉnh: đỉnh A, B,C,D, M, N, P,QHình hộp chữ nhật có 12 cạnh: cạnh AB, BC, CD, DA,
DQ, CP, BN, AM, MN, NP, PQ, QM.Hình hộp chữ nhật có 3 kích thước: chiều dài, chiều
rộng và chiều caoVậy hình hộp chữ nhật có 6 mặt đều là hình chữ nhật
.Các mặt đối diện bằng nhau; có 3 kích thước là chiều
dài, chiều rộng và chiều cao. Có 8 đỉnh và 12 cạnh


b/ Hình lập phương

Trong thực tế ta thường gặp một số đồ vật nào
có dạng giống như hình lập phương ?
* Con súc sắc, hộp phấn trắng ( 100 viên)
Thảo luận nhóm 4

H1/ Hình lập phương gồm có mấy mặt ? Mấy
đỉnh ? Mấy cạnh?

* Hình lập phương gồm có 6 mặt ,8 đỉnh ,12 cạnh
H2/ HS lấy hình lập phương đã chuẩn bị đo chiều
dài các cạnh ( khai triển hộp làm bằng bìa )
1

3

4

2

5

6


BÀI MỚI
HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƯƠNG

H1/ Vậy ta rút ra kết luận gì về độ dài các
cạnhcủa
của
hình
phương
? nhau
* Các cạnh
hình
lập lập
phương
đều bằng
H2/ Hãy nêu nhận xét về 6 mặt của hình lập
phương ?
* 6 mặt của hình lập phương đều là hình vuông
bằng nhau
H3/ Nêu đặc điểm của hình lập phương ?
* Hình lập có 6 mặt ,8 đỉnh ,12 cạnh .Các mặt
đều là hình vuông bằng nhau


BÀI MỚI
HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƯƠNG
Nêu điểm giống nhau và khác nhau giữa hình
hộp chữ nhật và hình lập phương ?
 Giống nhau : đều có 6 mặt ,8 đỉnh .12 cạnh
 Khác nhau: Hinh hộp chữ nhật có 6 mặt đều là
hình chữ nhật ,các mặt đối diện bằng nhau ;có 3
kích thước là chiều dài ,chiều rộng ,chiều cao
- Hình lập phương có 6 mặt đều là hình vuông
bằng nhauBÀI MỚI
HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƯƠNG
2.Thực hành nhận diện các hình và các yếu tố của
hình


Bài 1 : Viết số thích hợp vào ô trống ? ( Làm
bài cá nhân )

Số mặt, đỉnh ,
cạnh
Hình
Hình hộp chữ nhật
Hình lập phương

Số
mặt

Số
cạnh

Số
đỉnh

6
6

12
12

8
8


BÀI MỚI
HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƯƠNG
Bài 2: Đọc yêu cầu đề bài (Thảo luận nhóm đôi)
A

D
* Câu a : Hãy chỉ ra những
cạnh bằng nhau của hình
Hộp chữ nhật ( xem hình bên )
Q

B

C

4cm
N

M
6 cm

3cm
P

* Câu b : Biết hình hộp chữ nhật có chiều dài 6
cm ,chiều rộng 3cm , chiều cao 4 cm.Tính diện
tích của mặt đáy MNPQ và các mặt bên ABNM ,
BCPN .


BÀI MỚI
HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƯƠNG
Câu a: Những cạnh bằng nhau của hình hộp chữ nhật
bên là:
A

B

N

M
Q

4cm

C

D

6 cm

AB = DC = MN = PQ

3cm
P

AD = MQ = BC = NP
AM = DQ = CP = BN


BÀI MỚI
HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƯƠNG
Câu b :
A

B
4cm
C

D

N
M
Q

6 cm

Giải
Diện tích mặt đáy MNPQ là :
6 x 3 = 18 ( cm² )
Diện tích mặt bên ABNM là :
6 x 4 = 24 ( cm² )
Diện tích mặt bên BCPN là :
3 x 4 = 12 ( cm² )

3cm
P

ĐS :
:
:

18 ( cm² )
24 ( cm² )
12 ( cm² )


BÀI MỚI
HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƯƠNG
Thảo luận nhóm đôi
H1/ Em áp dụng công thức nào để tính câu b?
* Áp dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật.
H2/ Từ kết quả tính trên có thể biết diện tích hình
CDQP;ADQM ; ABCD hay không? Bằng bao nhiêu ?
* Từ kết quả trên ta biết được diện tích hình
CDQP = 24 cm² ;ADQM = 12 cm² ; ABCD = 18 cm² .
 Vì các cặp mặt đối diện có diện tích bằng nhau.
Nên : SABCD = SMNPQ ; SABNM = SCDQP
SBCPN = SADQM


BÀI MỚI
HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƯƠNG
 Thảo luân nhóm 4


BÀI MỚI
HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƯƠNG
Bài 3 :
a/ Trong các hình dưới dây hình nào là hình hộp chữ
nhật hình nào là hình lập phương
b/ Em hãy giải thích kết quả ( nêu đặc điểm của mỗi
hình đã xác định )
8 cm

A
11 cm

4 cm HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

B

10 cm
12 cm
8 cm

C

8 cm HÌNH LẬP PHƯƠNG
8 cm

6 cm
6 cm
6cm


BÀI MỚI
HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƯƠNG
8 cm
C
8 cm
A
8 cm

4 cm
10 cm

8 cm

b/ * Hình A có 6 mặt đều là hình chữ nhật ; 8 đỉnh ;12 cạnh
nhưng các số đo kích thước khác nhau .
* Hình C có 6 mặt đều là hình vuông; 8 đỉnh; 12 cạnh
các số đo bằng nhau .
H/ Tại sao hình B không phải là hình hộp chữ nhật và
11 cm
hình lập phương ?
B
12 cm
Vì hình B có nhiều hơn 6 mặt,
6 cm
8 đỉnh và 12 cạnh
6 cm

6cm


BÀI MỚI
HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƯƠNG
H1/ Hình hộp chữ nhật là hình như thế nào ?
* Hình hộp chữ nhật có 6 mặt đều là hình chữ
nhật . Các mặt đối diện bằng nhau ; có 3 kích
thước là chiều dài ,chiều rộng và chiều cao . Có
8 đỉnh 12 cạnh .
 H2/ Hình lập phương là hình như thế nào ?
* Hình lập phương có 6 mặt 8 đỉnh 12 cạnh , các
mặt đều là hình vuông bằng nhau .BÀI MỚI
HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƯƠNG

Kết luận:
* Hình hộp chữ nhật có 6 mặt đều là hình chữ
nhật . Các mặt đối diện bằng nhau ; có 3 kích
thước là chiều dài ,chiều rộng và chiều cao .
Có 8 đỉnh 12 cạnh .
* Hình lập phương có 6 mặt 8 đỉnh 12 cạnh ,
các mặt đều là hình vuông bằng nhau .


BÀI MỚI
HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƯƠNG
 Một số vật thật có dạng hình hộp chữ nhật

và hình lập phương .


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×