Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 3 bài 11 : Diện tích xung quanh diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ
MÔN TOÁN
LỚP 5

DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH
TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

TẬP THỂ LỚP DH7GT1


KIỂM TRA BÀI CŨ
cm

11cm

6cm
10cm
A

8cm
5cm


12

4cm

8c
m

Đúng ghi Đ,sai ghi S

6cm
B

8cm

8cm
C

a/ Hình A là hình hộp chữ nhật

Đ

b/Hình B và hình C là hình lập phương

S

c/Hình C là hình lập phương.

Đ


Cho học sinh quan sát hình hộp chữ nhật và trả lời
các câu hỏi sau:

Hình
kíchkích
thước:chiều
-Hìnhhộp
hộpchữ
chữnhật


nhậtcó
có3mấy
thước? dài,chiều
rộng và chiều cao.
-Hình
4
mặt hộp
bên chữ
của hình
nhật hộp
có 4chữ
mặt nhật
bên và
đều2 là
mặt
hình
đáy.Vậy,
các em
chữ
nhật
cóhay
nhận
còn
xét
gọi
gìlà
vềcác
4 mặt
mặtbên
xung
của
quanh
hình hộp
của
chữ nhật?
hình
hộp chữ nhật.
Vậy:nếu tính tổng diện tích 4 mặt xung quanh của
hình hộp chữ nhật chính là tính diện tích xung
quanh của hình hộp chữ nhật


DẠY BÀI MỚI
Thế nào là diện tích xung quanh
của hình hộp chữ nhật?

Cách tính diện tích xung quanh
của hình hộp chữ nhật

Cách tính diện tích toàn phần
của hình hộp chữ nhật


Diện tích xung quanh của hình hộp chữ là tổng diện
Học sinh thảo luận nhóm đôi để tìm cách tính diện tích xung quanh của
tích
4 mặt
bêntrong
củavòng
hình
hộp chữ nhật
hình hộp
chữ nhật
2 phút.

20
23
22
26
25
30
33
32
36
35
50
53
52
56
55
10
13
12
16
15
21
24
29
28
27
31
34
40
39
38
37
43
42
46
45
51
54
59
58
57
14
19
18
17
41
44
49
48
47
11
9
8
7
6
5
4
3
2
1

5c

m

4cm

8cm

Ví dụ:Cho
Học
sinh nêu
hình
cách
hộptính:tính
chữ nhậttừng
có chiều
mặt xung
dài 8cm,
quanh
chiều
hìnhrộng
hộp
chữ nhật
5cm
và chiều
rồi cộng
cao 4cm.Tính
lại ta được
diện
tổng
tích
diện
xung
tíchquanh
4 mặt.của hình
hộp chữ nhật đó.
-Yêu cầu học sinh chỉ độ dài 3 kích thước của hình hộp
chữ nhật trực tiếp trong hình trên
-Yêu cầu học sinh đọc kết quả tính diện tích xung quanh của
hình hộp chữ nhật với cách tính học sinh đã nêu: 104 cm2

Giáo viên giới thiệu cách tính của mình


A

D

B

4cm
4cm
5c
m

8cm

4cm 5c
m

Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 5cm và
chiều cao 4cm.Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ
nhật đó.

5cm

8cm

5cm

8cm

C

Nêu hình
Gọi
nhậnchữ
xét nhật
về diện
vừatích
triển
xung
khai
quanh
là hình
của
chữ
hình
nhật
hộp
ABCD
chữ nhật

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật
bằng diện tích hình chữ nhật ABCD


4cm 5
cm
8cm
Ta có:

A

B

D
5cm

SABCD = chiều dài
= (5+8+5+8)
= (5+8) x 2

8cm

5cm

x
x

chiều rộng
4

x

4

8cm

chiều cao hình hộp
chữ nhật
Vậy:để tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhât ta
lấy chu vi của mặt đáy nhân với chiều cao(cùng một đơn vị
đo)
Áp dụng:diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật
là:104(cm2)
Chu vi mặt đáy

C


Quan sát giáo viên triển khai tiếp tục 2 mặt đáy

Hình hộp chữ nhật có 6 mặt

diện tích toàn phần của
hình hộp chữ là tổng diện
tích 6 mặt của hình hộp
chữ nhật

Stp= S6mặt=S4mặt+S2mặt=Sxq+S2mặt


5cm

8cm

5cm

8cm

Mà:các mặt của hình hộp chữ nhật đều là hình chữ nhật nên
diện tích một mặt đáy là:chiều dài x chiều rộng.
8 x 5=40(cm2)
Do đó diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó là:
104+40 x2 =184(cm2)

Vậy diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là
tổng diện tích xung quanh và diện tích 2 đáy(cùng
đơn vị đo)


Bài tập 1:Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần
của hình hộp chữ nhật có:
a/Chiều dài 5dm, chiều rộng 4dm, chiều cao 3dm.
Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:
(5 + 4) x 2 x 3=54(dm2)
Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:
54 + (5 x 4 x2)= 94 (dm2)
b/Chiều dài 25dm, chiều rộng 1,5m, chiều cao 18dm.
Đổi:1,5m=15dm

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là:
(25 + 15) x 2 x 18 =1440(dm2)=14,4(m2)
Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:
1440 +(25 x15 x2) = 2190(dm2)=2,19(m2)
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×