Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 3 bài 15: Mét khối

PHÒNG GD&ĐT CAM LỘ
TRƯỜNG TH VÕ THI SÁU

06/09/19

GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: NGÔ THI HƯỜNG

1


Bài : Mét khối- Bảng đơn vị đo thể tích

m3

1m
*m3 là thể tích hình lập phương có cạnh dài 1m
mét khối viết tắt là: m3
06/09/19

2Bài :Mét khối- Bảng đơn vị đo thể tích

m3

•Đọc: 25m3; 407m3; 4,84m3; 4/5m3
56m3
• Viết: năm mươi sáu mét khối :…………
3
1932m
- Một nghìn chín trăm ba mươi hai mét khối:…………
3
7,36m
- Bảy mét khối ba mươi sáu phần trăm : ………
3 (0,15m3)
15/100
m
- Mười lăm phần một trăm mét khối:…………………
06/09/19

3


Môn Toán – Tiết :108
Bài : Mét khối- Bảng đơn vị đo thể tích
10 x 10 x 10 = 1000 hộp
1000 dm3
Vậy 1m3 = …….
0,001 3
1dm3 =……..m
Vì 1dm3 = 1000 cm3
1000000 3
Nên 1m3 =…………cm

06/09/19

1dm3

1m3


4


Môn Toán – Tiết :108
Bài : Mét khối- Bảng đơn vị đo thể tích
•Bảng đơn vị đo thể tích :
1dm3

1m3
1000dm3

0,001m3

1000cm3

1cm3
0,001dm3

1000
Ghi nhớ: mỗi đơn vị thể tích lớn gấp………..
lần đơn vị thể tích nhỏ liền sau.
1000
Mỗi đơn vị thể tích nhỏ kém…………lần
đơn
vị thể tích lớn liền trước.

06/09/19

5


Môn Toán – Tiết: 108
Bài : Mét khối- Bảng đơn vị đo thể tích
* Luyện tập :
Bài 1: Viết tắt ( theo mẫu )
- mười hai mét khối : 12 m3

06/09/19

6


Môn Toán – Tiết :108
Bài : Mét khối- Bảng đơn vị đo thể tích
* Luyện tập :
Bài 2 : Viết bằng chữ( theo mẫu )
6,032m3 : sáu mét khối ba mươi hai phần nghìn

06/09/19

7


Môn Toán – Tiết :108
Bài : Mét khối- Bảng đơn vị đo thể tích
* Luyện tập :
Bài 3 :Víêt số thích hợp vào chỗ chấm:
3
3
1000
1000
a) 1m3 =…………..dm
=……………cm
3
3238
b) 3,238m3 =………….dm
3
3500
c) 3,5dm3 =…………..cm
3
15
d) 15000cm3 =…………dm

06/09/19

8


Môn Toán – Tiết :108
Bài : Mét khối- Bảng đơn vị đo thể tích
* Luyện tập :
BàI 4 : Bíêt :

1lít = 1dm3

1lit viết tắt là: 1l
2
2dm3 =………..l
1000
1m3 = …………l
•Một bể nước có thể tích 0,5m3. Bể đó chứa được
500
…………lít
nước?
06/09/19

9


Môn Toán –Tiết :108
Bài : Mét khối- Bảng đơn vị đo thể tích
* Luyện tập :
Bài 5:
Hỏi

tóm tắt:
1đống cát: thể tích:22,5m3
mỗi chuyến xe chở: 1500dm3 cát
: phải dùng ? Chuyến xe để chở hết chỗ cát
Bài giải
1,5 3
Đổi : 1500dm3 = ……m

06/09/19

10


Môn Toán – Tiết :108
Bài : Mét khối- Bảng đơn vị đo thể tích

Củng cố – dặn dò:
- Theo nội dung bài học.
- Về nhà làm các bài tập.

06/09/19

11


PHÒNG GD&ĐT CAM LỘ
TRƯỜNG TH VÕ THI SÁU

06/09/19

GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: NGÔ THI HƯỜNG

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×