Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 4 bài 1: Chia số đo thời gian cho một số

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MƯỜNG ẢNG TỈNH ĐiỆN BIÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN MƯỜNG ẢNG

Giáo viên: Đào Thị Thu Hiền Trường tiểu học Thị TrấnThứ ba ngày 8 tháng 3 năm 2011
Toán:
Kiểm tra bài cũ

5 phút 15 giây
X

3

15 phút 45 giây

Khi nhân số đo thời gian với một số, ta thực hiện phép
nhân từng số đo theo từng đơn vị đo với số đó. Nếu phần
số đo với đơn vị phút, giây lớn hơn hoặc bằng 60 thì thực

hiện chuyển đổi sang đơn vị hàng lớn hơn liền kề.


Thứ ba ngày 8 tháng 3 năm 2011
Toán:

Chia số đo thời gian cho một số
a) Ví dụ 1: Hải thi đấu 3 ván cờ hết 42 phút 30 giây. Hỏi
trung bình Hải thi đấu mỗi ván cờ hết bao lâu ?
Tóm tắt:
Đấu 3 ván cờ: 42 phút 30 giây
Đấu 1 ván cờ: … phút ?… giây ?


Thứ ba ngày 8 tháng 3 năm 2011
Toán:

Chia số đo thời gian cho một số

a) Ví dụ 1: Hải thi đấu 3 ván cờ hết 42 phút 30 giây. Hỏi
trung bình Hải thi đấu mỗi ván cờ hết bao lâu ?
Ta phải thực hiện phép chia:
42 phút 30 giây : 3 = ?

Ta đặt tính rồi tính như sau:
42 phút 30 giây
3
12
1
14 phút 10 giây
30 giây
0
00
Vậy: 42 phút 30 giây : 3 = 14 phút 10 giây


Thứ ba ngày 8 tháng 3 năm 2011
Toán:

Chia số đo thời gian cho một số


b) Ví dụ 2: Một vệ tinh nhân tạo quay xung quanh Trái Đất
4 vòng hết 7 giờ 40 phút. Hỏi vệ tinh đó quay xung
quanh Trái Đất 1 vòng hết bao lâu ?
Tóm tắt:
Quay 4 vòng: 7 giờ 40 phút
Quay 1 vòng: … giờ ?… phút ?


Thứ ba ngày 8 tháng 3 năm 2011
Toán:

Chia số đo thời gian cho một số

b) Ví dụ 2: Một vệ tinh nhân tạo quay xung quanh Trái Đất
4 vòng hết 7 giờ 40 phút. Hỏi vệ tinh đó quay xung
quanh Trái Đất một vòng hết bao lâu ?
Ta phải thực hiện phép chia:

7 giờ 40 phút : 4 = ?

Ta đặt tính rồi tính như sau:
7 giờ

40 phút

4

3 giờ = 180 phút 1 giờ 55 phút
220 phút
20
0
Vậy: 7 giờ 40 phút : 4 = 1 giờ 55 phút


a) Ví dụ 1: Hải thi đấu 3 ván cờ hết 42 phút 30 giây. Hỏi trung bình
Hải thi đấu mỗi ván cờ hết bao lâu ?
Ta phải thực hiện phép chia:

42 phút 30 giây : 3 = ?

Ta đặt tính rồi tính như sau:

42 phút 30 giây
3
12
30 giây 14 phút 10 giây
0
00
b) Ví dụ 2: Một vệ tinh nhân tạo quay xung quanh Trái Đất 4 vòng hết 7 giờ
40 phút. Hỏi vệ tinh đó quay xung quanh Trái Đất một vòng hết bao lâu ?
Ta phải thực hiện phép chia:
Ta đặt tính rồi tính như sau:

7 giờ 40 phút : 4 = ?

7 giờ
40 phút
4
3 giờ = 180 phút 1 giờ 55 phút
220 phút
20
0
Khi chia số đo thời gian cho một số, ta thực hiện phép chia từng số đo
Khi
chia
đosốthời
gian
cho
mộtdư
sốkhác
ta làm
như thế
nào
?
theo từng
đơn
vị số
cho
chia.
Nếu
phần
không
thì ta
chuyển
đổi sang đơn vị hàng nhỏ hơn liền kề rồi chia tiếp.


Thứ ba ngày 8 tháng 3 năm 2011
Toán:

Chia số đo thời gian cho một số
Luyện tập
Bài 1. (136) Tính:
a) 24 phút 12 giây : 4
24 phút 12 giây
4
0
12 giây
6 phút 3 giây
0
b) 35 giờ 40 phút : 5

c) 10 giờ 48 phút : 9

d) 18,6 phút : 6


Thứ ba ngày 8 tháng 3 năm 2011

Toán:

Chia số đo thời gian cho một số

Bài 1. (136) Tính:

Tổ 1

b) 35 giờ 40 phút : 5

Phiếu, cá
nhân
Tổ 2

c) 10 giờ 48 phút : 9

Tổ 3

d) 18,6 phút : 6


Thứ ba ngày 8 tháng 3 năm 2011
Toán:

Chia số đo thời gian cho một số
Luyện tập
Bài 1. (136) Tính:
a) 24 phút 12 giây
4
0
12 giây
6 phút 3 giây
0
c) 10 giờ

48 phút

9

1 giờ = 60 phút 1 giờ 12 phút
108 phút
18
0

b) 35 giờ 40 phút
0
40 phút
0
d) 18,6 phút
06
0

5
7 giờ 8 phút

6
3,1 phút


Thứ ba ngày 8 tháng 3 năm 2011
Toán:

Chia số đo thời gian cho một số
Bài 2. (136) Một người thợ làm việc từ lúc 7 giờ 30 phút đến 12 giờ
và làm được 3 dụng cụ. Hỏi trung bình người đó làm 1 dụng cụ hết
bao nhiêu thời gian ?
+) Bài toán cho ta biết những gì rồi ?
+) Người thợ bắt đầu làm việc từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ và làm
được 3 dụng cụ.
+) Bài toán yêu cầu tìm gì ?
+) Trung bình là một dụng cụ hết bao nhiêu thời gian ?
+) Muốn biết làm một dụng cụ hết bao nhiêu thời gian ta làm như thế
nào ?
+) Ta phải tính quãng thời gian làm việc từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ rồi
chia cho 3.


Thứ ba ngày 8 tháng 3 năm 2011
Toán:

Chia số đo thời gian cho một số
Củng cố, dặn dò
+) Khi chia số đo thời gian cho một số ta làm như thế nào ?
+) Khi chia số đo thời gian cho một số, ta thực hiện phép chia từng số đo
theo từng đơn vị cho số chia. Nếu phần dư khác không thì ta chuyển
đổi sang đơn vị hàng nhỏ hơn liền kề rồi chia tiếp.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×