Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 4 bài 1: Chia số đo thời gian cho một số

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO HUYỆN TUẦN GIÁO

T O A N 5

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 QUÀI NƯA

GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ ĐÀO


T O A N 5

CHIA SỐ ĐO THỜI
GIAN CHO MỘT SỐ


T O A N 5

Kiểm tra bài cũ
6 phút 15 giây
X


3
18 phút 45 giây

8 phút 34 giây
X
2
16 phút 68 giây
= 17 phút 8 giây


T O A N 5

a) Ví dụ 1: Hải thi đấu 3 ván cờ hết 42 phút 30 giây. Hỏi
trung bình Hải thi đấu mỗi ván cờ hết bao lâu ?
Ta phải thực hiện phép chia:
42 phút 30 giây : 3 = ?


T O A N 5

b) Ví dụ 2: Một vệ tinh nhân tạo quay xung quanh Trái
Đất 4 vòng hết 7 giờ 40 phút. Hỏi vệ tinh đó quay
xung quanh Trái Đất 1 vòng hết bao lâu ?
Ta phải thực hiện phép chia:
7 giờ 40 phút : 4 = ?


T O A N 5

Bài tập
Bài 1 (136). Tính
a) 24 phút 12 giây : 4


Bài tập

T O A N 5

Bài 1. (136) Tính:
b) 35 giờ 40 phút : 5c) 10 giờ 48 phút : 9

35 giờ 40 phút
5
0 40 phút 7 giờ 8 phút
0

10 giờ 48 phút
9
1giờ = 60 phút 1 giờ 12 phút
108 phút
18
d) 18,6 phút : 6 0
18,6 phút
06
0

6
3, 1 phút
,


T O A N 5

Bài 2 (136):

Một người thợ làm việc từ lúc 7 giờ 30 phút đến 12 giờ
và làm được 3 dụng cụ. Hỏi trung bình người đó làm 1
dụng cụ hết bao nhiêu thời gian?
Bài giải
Thời gian người đó làm là:
12giờ - 7giờ 30 phút = 4giờ 30phút
Trung bình làm 1 dụng cụ hết số thời gian là:
4giờ 30phút : 3 = 1giờ 30phút
Đáp số: 1giờ 30 phút


T O A N 5

Trò chơi: Tiếp sức

Nối
35 giờ 45 phỳt : 5

7,1 phút 1 giây

7 giờ 9 phút

33 giờ 12 phỳt : 8
7,1 phút

42,6 phỳt : 6

4 giờ 9 phút


T O A N 5


PHIẾU HỌC TẬP
T O A N 5

Bài: Chia số đo thời gian cho một số

Bài 1. (136) Tính:
b) 35 giờ 40 phút : 5

d) 18,6 phút

c) 10 giờ 48 phút : 9

: 6

,Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×