Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 4 bài 1: Nhân số đo thời gian với 1 số

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KRÔNG BÔNG


Thứ hai, ngày 11 tháng 03 năm 2013
Toán

Bài cũ:

Luyện tập

Viết số thích hợp vào chỗ trống:
5 ngày 10 giờ = 130 giờ
1,5 giờ

= 204 phút

Tính:
a/ 15 giờ 35 phút + 6 giờ 40 phút = 22 giờ 15 phút
b/ 4 năm 11 tháng – 2 năm 8 tháng = 2 năm 3
thángThứ hai, ngày 11 tháng 03 năm 2013
Toán

Bài dạy:

Nhân số đo thời gian với một số
(Tiết 126, sách giáo khoa Toán 5, trang 135)


Thứ hai, ngày 11 tháng 03 năm 2013
Toán

Nhân số đo thời gian với một số.
I. Thực hiện phép nhân số đo thời gian với một số.
Ví dụ 1: Trung bình một người thợ làm xong một sản phẩm
hết 1 giờ 10 phút. Hỏi người đó làm 3 sản phẩm như thế
hết bao nhiêu thời gian?


Thứ hai, ngày 11 tháng 03 năm 2013
Toán

Nhân số đo thời gian với một số.
Ví dụ 2: Mỗi buổi sáng Hạnh học ở trường trung bình 3 giờ
15 phút. Một tuần lễ Hạnh học ở trường 5 buổi. Hỏi mỗi
tuần lễ Hạnh học ở trường bao nhiêu thời gian?
Tóm tắt: 1 buổi: 3 giờ 15 phút
5 buổi: …giờ … phút ?
Thực hiện: 3 giờ 15 phút x 5 = ?
3 giờ 15 phút
x
5

- Đặt tính.
- Nhân số đo từng
loại đơn vị.

- Đổi sang đơn vị
lớn hơn liền kề (nếu


15 giờ 75 phút (75 phút= 1 giờ 15 phút) có).
= 16 giờ 15 phút
Vậy: 3 giờ 15 phút x 5 = 16 giờ 15 phút


Thứ hai, ngày 11 tháng 03 năm 2013
Toán

Nhân số đo thời gian với một số.
II.Luyện tập:
1. Tính:
a.

a1. 3 giờ 12 phút x 3
x

3 giờ 12 phút
3
9 giờ 36 phút

a3. 12 phút 25 giây x 5
x

a2. 4 giờ 23 phút x 4
4 giờ 23 phút

x

4

16 giờ 92 phút
= 17 giờ 32 phút

12 phút 25 giây
5

60 phút 125 giây (125 giây = 2 phút 5 giây)
62 phút 5 giây (62 phút = 1 giờ 2 phút)
1 giờ 2 phút 5 giây


Thứ hai, ngày 11 tháng 03 năm 2013
Toán

Nhân số đo thời gian với một số.
II.Luyện tập:
1. Tính:
b. 4,1 giờ x 6
x

4,1 giờ
6
24,6 giờ

3,4 phút x 4
x

3,4 phút
4

13,6 phút

9,5 giây x 3
x

9,5 giây
3

28,5 giây


Thứ hai, ngày 11 thág 03 năm 2013
Toán

Nhân số đo thời gian với một số.
II.Luyện tập:
1. Tính:
2. Một chiếc đu quay quay mỗi vòng hết 1 phút 25 giây. Bé
Lan ngồi trên đu quay và quay 3 vòng. Hỏi bé Lan ngồi trên đu
quay bao nhiêu lâu?


Thứ hai, ngày 11 tháng 03 năm 2013
Toán

Nhân số đo thời gian với một số.
Trò chơi: “Ai nhanh, ai đúng.”
Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô

Thừa số

A
1 giờ 4 phút

B
2 giờ 10 phút

C
1 giờ 2 phút

Thừa số
Tích

3
3 giờ12 phút

2
4 giờ 40 phút

5
5 giờ 10 phút

Đ

S

ĐThứ hai, ngày 11 tháng 03 năm 2013
Toán
Nhân số đo thời gian với một số.
Nhắc lại nội dung bài học!
Muốn nhân số đo thời gian với một số, ta có thể
làm như sau:
Bước 1: Đặt tính.
Bước 2: Nhân số đo từng loại đơn vị.
Bước 3: Đổi sang đơn vị lớn hơn liền kề (nếu có).
Dặn dò: Về nhà làm bài tập!
Chuẩn bị bài: Chia số đo thời gian với
một số!


TIẾT HỌC KẾT THÚC

CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN, HỌC
GIỎITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×