Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 3 bài 12: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần
của hình lập phương


Thứ ba ngày 14 tháng 2 năm 2012
Toán

Kiểm tra bài cũ
Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 3cm,
chiều rộng 2cm, chiều cao 4cm. Tính diện
tích xung quanh và diện tích toàn phần của
hình hộp chữ nhật đó?

4cm

2cm
3cm


Thứ ba ngày 14 tháng 2 năm 2012
Toán

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần
của hình lập phương
c
a

b

a

Có 6 mặt
Có 8 đỉnh
Có 12 cạnh

a

a


Gợi ý:
-Dựa vào cách tính diện tích xung quanh của hình hộp
chữ nhật.
-Dựa vào đặc điểm các mặt của hình lập phương.
Cách làm
-Lấy chu vi đáy nhân với chiều cao
-Lấy diện tích một mặt nhân với 4


Bài 1:
Ví dụ: Một hình lập phương có cạnh là 5cm

5cm

a, Tính diện tích xung quanh của hình đó?
5cm

Giải
Diện tích xung quanh của hình lập phương là:

5cm


5 x 5 x 4 = 100 (cm2)
Diện tích 1 mặt

Đáp số: 100 cm2

Hoặc
Diện tích xung quanh của hình lập phương là:
5 x 4 x 5 = 100 (cm2)
Chu vi đáy cao

Đáp số: 100 cm2


Ví dụ: Một hình lập phương có cạnh là 5cm

5cm

b, Tính diện tích toàn phần của hình đó?
5cm

Giải
Diện tích toàn phần của hình lập phương là:

5cm

5 x 5 x 6 = 150 (cm2)
Diện tích 1 mặt

Đáp số: 150 cm2

Hoặc
Diện tích toàn phần của hình lập phương là:
100 + 5 x 5 x 2 = 150 (cm2)
S xq

S 2 đáy

Đáp số: 150 cm2


Bài 1: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của
hình lập phương có cạnh 1,5 m .
Bài giải
Cách 1

Cách 2

Diện tích xung quanh là :

Diện tích xung quanh là :

1,5 x 1,5 x 4 = 9 (m2)

1,5 x 4 x 1,5 = 9 (m2)

Diện tích toàn phần là :

Diện tích toàn phần là :

1,5 x 1,5 x 6 = 13,5 (m2)

9 + 1,5 x 1,5 x 2 = 13,5 (m2)

Đáp số : Sxq : 9 m2

Đáp số : Sxq : 9 m2

Stp : 13,5 m2

Stp : 13,5 m2


Bài 2 : Người ta làm một cái hộp không có nắp bằng bìa
cứng dạng hình lập phương có cạnh 2,5 dm . Tính diện tích
bìa cần dùng để làm hộp (không tính mép dán) .

Bài giải
Diện tích bìa để làm chiếc hộp là :
2,5 x 2,5 x 5 = 31,25 (dm2)
Đáp số : 31,25 dm2


Đúng ghi Đ, Sai ghi S vào ô trống.
Sxq = 3 x 3 x 4 = 36 (cm2)

Đ

S 1 mặt

Stp = 36 + 3 x 3 x 2 = 54 (cm2)
Sxq

3cm

Đ

S 2 đáy

Sxq = 4 x 3 x 3 = 36 (cm)

S

Stp = 3 x 3 x 6 = 54 (cm2)

Đ

Sxq = 3 x 3 x 6 = 54 (cm2)

S

S 1 mặt
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×