Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 3 bài 12: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

Diện tích xung quanh và
diện tích toàn phần
của lập phương.


Thứ ba ngày 14 tháng 2 năm 2012

Toán

I.Kiểm tra bài cũ

1. Nêu quy tắc tính diện tích xung quanh và diện tích
toàn phần của hình hộp chữ nhật.
2. Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài 3cm, chiều
rộng 2cm, chiều cao 3cm. Tính diện tích xung
quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ
nhật đó.


Thứ ba ngày 14 tháng 2 năm 2012


Toán

Bài: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của lập phương.

1- Quan sát:

(1)
(3)

(4)

(5)

(6)

(2)

1) Hình lập phương có điểm gì giống với hình hộp chữ nhật ?
2) Hình lập phương có điểm gì khác với hình hộp chữ nhật ?
3) Em có nhận xét gì về 3 kích thước của hình lập phương ?
4) Hình lập phương có đủ đặc điểm của hình hộp chữ nhật không ?


Thứ ba ngày 14 tháng 2 năm 2012

Toán
Bài: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của lập phương.
1- Quan sát:
(1)

Hình lập phương có:

(3)

(4)

- 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh.
- 6 mặt hình lập phương là hình vuông.

(2)- 12 cạnh của hình lập phương đều bằng nhau.
- Chiều dài = chiều rộng = chiều cao.

(5)

(6)


Thứ ba ngày 14 tháng 2 năm 2012

Toán
Bài: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của lập
1-phương.
Quan sát:

Có bạn nói: “Hình lập phương là hình hộp chữ nhật
đặc biệt”.Theo em bạn đó nói đúng hay sai, vì sao ?
A
D
Q

M

A

B
C
P

N

D
Q

M

B
C
P

N


Thứ ba ngày 14 tháng 2 năm 2012

Toán

Bài: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của lập phương.

Hình lập phương là hình hộp chữ nhật đặc biệt. Vì khi
chiều dài, chiều rộng và chiều cao của hình hộp chữ
nhật bằng nhau thì nó chính là hình lập phương.
-Hình lập phương là hình hộp chữ nhật đặc biệt có chiều
dài = chiều rộng = chiều cao.
A
D
Q

M

B
C
P

N

D
Q

A
M

B
C
P

N


Thứ ba ngày 14 tháng 2 năm 2012

Toán

Bài: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của lập phương.

a. Diện tích xung quanh của hình lập phương:
Diện tích xung quanh của hình hộp Diện tích xung quanh của
chữ nhật:
hình lập phương:
(1)

(3)

(1)
(4)
(2)

(5)

(6)
(3)

(4)

(5)

(6)

(2)

- Diện tích xung quanh của hình - Diện tích xung quanh của
hộp chữ nhật là tổng diện tích bốn hình lập phương là tổng
diện tích bốn mặt bên của
mặt bên của hình hộp chữ nhật.
hình lập phương.


Thứ ba ngày 14 tháng 2 năm 2012

Toán

Bài: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của lập phương.

a. Diện tích xung quanh của hình lập phương:
Ví du: Một hình lập phương có cạnh là 5cm. Tính diện tích xung quanh của
hình lập phương đó.

Cách 1: Tính diện tích từng mặt rồi cộng lại:
5 x 5+

+

+

) x 4 = 100 (cm2)

(1)

= 100 (cm2)

Cách 2: Lấy diện tích một mặt rồi nhân với 4.
(

5 cm

5c

Diện tích xung quanh của hình lập phương
là:

m

5 cm

(3)
5x5

(4)
(5)
(6)
5x5 5x5 5x5
(2)

Diện tích 1
Diện tích xung
mặtquanh của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân
với 4.


Thứ ba ngày 14 tháng 2 năm 2012

Toán

Bài: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của lập phương.

b. Diện tích toàn phần của hình lập phương:
(1)
(3)

(4)

(5)

(6)

(2)

- Diện tích toàn phần của hình lập phương là
tổng diện tích 6 mặt của hình lập phương.


Thứ ba ngày 14 tháng 2 năm 2012

Toán

Bài: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của lập phương.

b. Diện tích toàn phần của hình lập phương:
Ví du: Một hình lập phương có cạnh dài 5cm. Hãy tính diện
tích toàn phần của hình lập phương đó.

(

5 cm

5c

Diện tích toàn phần của hình lập
phương là:

m

5 cm

) x 6 = 150 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập
phương bằng diện tích một mặt nhân
với 6.

(1)

(3)
5x5

(4)
(2)

(5)

(6)


Thứ ba ngày 14 tháng 2 năm 2012

Toán

Bài: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của lập phương.

2. Thực hành:
Bài 1: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của
hình lập phương có cạnh 1,5m.
1,5 m

1,5 m

(1,5 x 1,5) x 4 = 9 (m2)
Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là:
(1,5 x 1,5) x 6 = 13,5 (m2)
Đáp số: DTXQ: 9 m2; DTTP: 13,5 m2

1,5

Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là:

m

Bài giải


Thứ ba ngày 14 tháng 2 năm 2012

Toán

Bài: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của lập phương.

Bài 2: Người ta làm một cái hộp không có nắp bằng bìa cứng dạng hình lập
phương có cạnh 2,5dm . Tính diện tích bìa cần dùng để làm hộp (không tính
mép dán).
2,5 dm

(2,5 x 2,5) x 5 = 31,25 (dm2)
Đáp số: 31,25 dm2.

2,5 dm

2,
5

Diện tích bìa để làm hộp là:

dm

Bài giải


Thứ ba ngày 14 tháng 2 năm 2012

Toán

Bài: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của lập phương.

 Hãy nêu cách tính diện tích xung quanh và diện tích
toàn phần của hình lập phương ?
*Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện tích một mặt
nhân với 4 ( cạnh nhân với cạnh rồi nhân với 4).
*Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng diện tích một mặt
nhân với 6 ( cạnh nhân với cạnh rồi nhân với 6).
Kí hiệu
- Diện tích xung quanh là Sxq .
-Diện tích toàn phần là Stp.
-Cạnh là a.
Ta có :
Sxq = (a x a) x4
a

a

Stp = (a x a) x 6

a


RUNG
CHUÔNG VÀNG


Thứ ba ngày 14 tháng 2 năm 2012
Toán

Bài: Diện tích xung quanh và diện tích toàn
phần của hình lập phương

1

2

3

4


Câu 1: Hỡnh lập phương cú?
a. 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh ,12 cạnh
của hình lập phương đều bằng nhau
b. 6 mặt hình lập phương là hình
vuông, chiều dài = chiều rộng =
chiều cao
c. Cả hai ý trên

5
8
3
7
4
2
6
9
0
10
1


Câu 2: Diện tích xung quanh,diện tích toàn
phần của hình lập phương là:
a. Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện
tích của một mặt nhân với 4. Diện tích toàn phần của
hình lập phương bằng diện tích của một mặt nhân với 6
b. Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng chu
vi của một mặt nhân với 4. Diện tích toàn phần của hình
lập phương bằng chu vi của một mặt nhân với 6
c. Cả a và b

5
8
3
7
4
2
6
9
0
10
1


Cõu 3: Diện tớch xung quanh của hỡnh lập
phương cú cạnh là 1,2m là:
a. 5,76m
b. 5,67m2
c. 56,7m2
1,2m

5
8
3
7
4
2
6
9
0
10
1

1,2
m

1,2m


Cõu 4: Diện tớch bỡa cần làm một cỏi hụp cú dạng
hỡnh lập phương cú cạnh 2,5 dm (khụng tớnh một
dỏng) là:
2,5dm

a. 31,25 dm2
c. 37,05dm2

2,5dm

5
8
3
7
4
2
6
9
0
10
1

2,5
dm

b. 37,5dm2.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×