Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 3 bài 17: Thể tích hình lập phương


KIỂM TRA BÀI CŨ
THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT


Phát biểu quy tắc và viết công
thức tính thể tích hình hộp
chữ nhật.
• Muốn tính thể tích hình hộp
chữ nhật ta lấy chiều dài nhân
với chiều rộng rồi nhân với
chiều cao (cùng một đơn vị đo).
V=axbxc


Tính thể tích hình hộp chữ
nhật sau:
3,5 cm

4 cm


V=?

3 cm

V = 4 x 3 x 3,5 = 42 (cm )
3Toán : Thể tích hình lập phương

1 cm3


4 cm
4c
m

1 cm3

4 cm


4 cm
4 cm

-

4

cm

Hình
lập
phương

hình hộp chữ
nhật có kích
thước
như


thế nào?

Các kích thước bằng nhau.
Chiều dài, chiều rộng và
chiều cao bằng nhau.


Nhắc lại cách tính thể tích hình
hộp chữ nhật.

4 cm

Thể tích = chiều dài x chiều rộng x chiều cao

4 cm

m
c
4

V=?
V=4x4x4
= 64 (cm3)


Muốn tính thể tích hình lập phương
ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân
với cạnh (cùng một đơn vị đo).

V=?
a
a
a

V=axaxa


Toán : Thể tích hình lập phương


SINH HOẠT NHÓM 4


Bài 1/122: Viết số đo thích hợp vào ô trống
Hình lập
phương
độ dài
cạnh

(1)
1,5 m

S một
mặt

2,25 cm2

S toàn
phần

13,5cm2

Thể tích

3,37 cm3

(2)

5 2
dm
8
25 2
dm
64
75 2
dm
32

(3)

(4)

6cm

10 dm

36 cm2

216 cm 2

125
2 216 cm3
dm
512

100 dm
600 dm2
1000dm3


9 cm

Bài 3/123
- Đọc đề:

7c
m

- Tóm tắt:
8cm
- Một hình lập phương có cạnh bằng TBC của 3
kích thước của hình hộp chữ nhật trên.
a/ Tính V hình hộp chữ nhật
b/ Tính V hình lập phương.


Bài 3/123

Bài giải:

Thể tích của hình hộp chữ nhật là :
8 x 7 x 9 = 504 ( cm3 )
Độ dài cạnh hình lập phương là :
( 8 + 7 + 9 ) : 3 = 8 (cm)
Thể tích hình lập phương là :
8 x 8 x 8 = 512 ( cm3 )
ĐS : a) 504 cm3 ; b) 512 cm3


TRÒ CHƠI
CHIẾC HỘP XINH


1

2

4

3

5


A V = 30 cm3

10 cm

B

V = 100 cm3

C

V = 1000 cm3


A

3 dm

V = 27 dm

B

V = 27 dm3

C

V = 27 dm2


Phát biểu quy
tắc và viết công
thức tính thể
tích hình lập
phương.


A a=1m
B a=2m
V = 1 m3
C a=3m


A
B

1
a m
2

1 3
V m
8

V = 0,125 m3

C Cả A, B đều đúng


Sai rồi


Sai rồi


Sai rồi


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×