Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 3 bài 13: Thể tích của một hình

PHÒNG GD & ĐT VẠN NINH
TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN GIÃ 1

TOÁN 5 : THỂ TÍCH MỘT HÌNH


Thứ hai ngày 18 tháng 2 năm 2013

TOÁN:

A. Kiểm tra bài cũ :
Câu 1: Hình hộp chữ nhật và hình lập
phương là hình có :
Chúc
mừng bạn

a. 8 mặt, 6 đỉnh, 12 cạnh
b. 4 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh
c. 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnhThứ hai ngày 18 tháng 2 năm 2013

TOÁN:

A. Kiểm tra bài cũ
Câu 2: Diện tích xung quanh của hình hộp
chữ nhật là tổng diện tích của:
a. 4 mặt bên và 2 mặt đáy
b. 4 mặt bên Chúc mừng bạn !
c. 2 mặt đáy


Thứ hai ngày 18 tháng 2 năm 2013

TOÁN:

A. Kiểm tra bài cũ :
Câu 3: Diện tích tồn phần của
hình lập phương là:

Tiếp tục

a. Diện tích 1 mặt x 4
b. Diện tích 1 mặt x 6
c. Diện tích 1 mặt x 2 x 4

Đúng rồi !


BN

Thứ hai ngày 18 tháng 2 năm 2013
TOÁN:
KIỂM TRA BÀI CŨ:

Tớnh diện tớch xung quanh và diện tớch toàn phàn hỡnh hộp
chữ nhật cú :
a) Chiều dài 2,5m, chiều rộng 1,5m và chiểu cao 0,4m
b) Chiều dài 4m , chiều rộng 15 dm và chiều cao 9dm.Thứ sáu ngày 1 8 tháng 2 năm 2013
Toán
Thể tích của một hình
* Ví dụ 1:

* Hình lập phương nằm hoàn toàn trong hình hộp chữ nhật.
Ta nói: Thể tích hình lập phương bé hơn thể tích hình hộp chữ nhật
hay thể tích hình hộp chữ nhật lớn hơn thể tích hình lập phương.


Thứ sáu ngày 1 8 tháng 2 năm 2013
Toán
Thể tích của một hình
* Ví dụ 2:

C

D

* Hình C gồm 4 hình lập phương như nhau và hình D cũng gồm 4 hình
lập phương như thế.
Ta nói: Thể tích hình C bằng thể tích hình D.


* Ví dụ 3:

Thứ sáu ngày 1 8 tháng 2 năm 2013
Toán
Thể tích của một hình

P

M

N

* Hình P gồm 6 hình lập phương như nhau.
Tách hình P thành hai hình M và N: hình M gồm 4 hình lập
phương
và hình N gồm 2 hình lập phương như thế.
Ta nói: Thể tích hình P bằng tổng thể tích các hình M và N .


Thứ sáu ngày 1 8 tháng 2 năm 2013
Toán
Thể tích của một hình
1. Thể tích hình lập phương bé hơn thể
tích hình hộp chữ nhật hay thể tích
hình hộp chữ nhật lớn hơn thể tích
hình lập phương.
2. Thể tích hình C bằng thể tích
hình D.

C

D

3. Thể tích hình P bằng tổng thể tích
các hình M và N.

P

M

N


Thứ sáu ngày 1 8 tháng 2 năm 2013
Toán
Thể tích của một hình
* Bài 1: Trong hai hình dưới đây:

A
- Hình
- Hình
-

B

hộp chữ nhật A gồm mấy hình lập phương nhỏ?.
hộp chữ nhật B gồm mấy hình lập phương nhỏ?.

Hình nào có thể tích lớn hơn?


- Hình

hộp chữ nhật A gồm mấy hình lập phương nhỏ ?

A
A: 16

B:

15

C:

14

Hình A gồm 2 lớp, mỗi lớp có 8 hình lập phương nhỏ
Vậy hình A có: 8 x 2 = 16 ( hình lập phương nhỏ)

10
1
2
3
4
5
6
7
8
9


- Hình

hộp chữ nhật B gồm mấy hình lập phương

nhỏ ?

B
A: 16

B:

17

C:

18

Hình B gồm 2 lớp, mỗi lớp có 9 hình lập phương nhỏ
Vậy hình B có: 9 x 2 = 18 ( hình lập phương nhỏ)


Thứ sáu ngày 1 8 tháng 2 năm 2013
Toán
Thể tích của một hình
* Bài 1: Trong hai hình dưới đây:

A
- Hình
- Hình
-

B

hộp chữ nhật A gồm 16 hình lập phương nhỏ.
hộp chữ nhật B gồm 18 hình lập phương nhỏ.

Hình B có thể tích lớn hơn hình A .


Bài 2:

A gồm mấy
24 hình
hìnhlập
lậpphương
phươngnhỏ.
nhỏ ?
- Hình B gồm 26
mấyhình
hìnhlập
lậpphương
phươngnhỏ
nhỏ ?
- Thể
tích thể
củatích
hìnhcủa
B hình
lớn hơn
tíchB.
hình A.
So sánh
A vàthểhình
- Hình

A

B

Hình
3 lớp,
lớp thứ
8 hình
lập lập
phương;
lớp thứ
2 và 3, mỗi lớp
HìnhBAgồm
gồm
3 lớp,
mỗinhất
lớpcócó
8 hình
phương
nhỏ.
cóVậy
9 hình
lập phương.
B (có:hình
8 + 9lập
+ 9phương
= 26 ( hình
lập phương nhỏ)
hình
A có: Vậy
8 x hình
3 = 24
nhỏ)


Trò chơi
Đo trí thông minh

Luật chơi:
Các hình cho sau đây được tạo bởi các hình lập phương cạnh 1cm.
Trong khoảng thời gian 30 giây, thi tìm nhanh các hình có thể tích
bằng nhau, ghi lại kết quả vào bảng.


1

2

3


1

3

2

4


2

1
4
3

5

6


Thứ năm ngày 12 tháng 2 năm 2009
Toán
Thể tích của một hình
1. Thể tích hình lập phương bé hơn thể
tích hình hộp chữ nhật hay thể tích
hình hộp chữ nhật lớn hơn thể tích
hình lập phương.
2. Thể tích hình C bằng thể tích
hình D.

C

D

3. Thể tích hình P bằng tổng thể tích
các hình M và N.

P

M

N

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×