Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 3 bài 13: Thể tích của một hình

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THỊNH

HUYỆN CHIÊM HOÁ- TỈNH TUYÊN QUANG


Thứ sáu ngày 29 tháng 1 năm 2010
Toán

Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần
của hình lập phương có cạnh là 3 cm?


Thứ sáu ngày 29 tháng 1 năm 2010
Toán
Thể tích của một hình
a,Ví dụ 1:

Thể tích hình lập
phương bé hơn thể
tích hình hộp chữ nhật
hay thể tích hình hộp

chữ nhật lớn hơn thể
tích hình lập phương.


Thứ sỏu ngày 29 tháng 1 năm 2010
Toán

Thể tích của một hình
b,Ví dụ 2 :

C

D

Vậy thể tích hình C bằng thể tích hình D


Thứ sỏu ngày 29 tháng 1 năm 2010
Toán

Thể tích của một hình
c,Ví dụ 3 :

P

M

N

Thể tích hình P bằng tổng thể tích các hình M và N.

Thứ sỏu ngày 29 tháng 1 năm 2010
Toán
Thể tích của một hình
1, Ví dụ :
2, Luyện tập:
Bài 1/115:
Bài 2/115:
Bài 3/115:
1cm

1cm

A

B

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×