Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 3 bài 4: Diện tích hình thangKiểm tra bài cũ :
Đánh dấu ( x) vào ô tròn đặt dưới hình thang trong các hình sau:

x

x

x


2. Bài mới
Cho hình thang ABCD có M là trung điểm của BC. Hãy cắt hình tam giác ABM rồi
ghép với hình tứ giác AMCD ( hình vẽ ) để được hình tam giác ADK
A
A
B
M

M

C
D

A

D

H

H

(A)

A

B

M

M

D

C
(B)

H

K

C

D

H

C
(B)

K


(A)


Dựa vào hình vẽ ta có diện tích hình thang ABCD bằng diện tích hình tam giấc
ADK
DK x AH
vì S tam giác ADK =
2

Vậy

S ht ABCD =

( DC + AB ) x AH
2

Diện tích hình thang bằng tổng độ dài hai đáy nhân
với chiều cao ( cùng một đơn vị đo ) rồi chia cho 2

S =

(a+b)xh
2

( S là diện tích ; a,b là độ dài các cạnh đáy ; h là chiều cao )


3.Luyện tập:
Bài tập 1: Tính diện tích hình thang biết:
a, Độ dài hai đáy lần lượt là 12cm và 8 cm; chiều cao là 5 cm
b, Độ dài hai đáy lần lươt là 9,4 cm và 6,6 cm và chiều cao là 10cm

Bài giải
a, Diện tích hình thang là:
( 12 + 8 ) x 5 : 2 = 50 (cm2)
Đáp số: 50cm2
b, Diện tích hình thang là:
(( 9,4 + 6,6 ) x 10 : 2 = 80(cm2)
Đáp số: 80cm2


Bài 2: Tính diện tich mỗi hình sau:
a,

4cm

b,

5cm

3cm
4cm
7cm

9cm

Bài giải:

a, Diện tích hình thang là:
( 4 + 9 ) x 5 : 2 = 32,5 ( cm2)
Đáp số: 32,5cm2
b, Diện tích hình thang là:
( 3 + 7 ) x 4 : 2 = 20(cm2)
Đáp số: 20cm2


Bài 3: Một thửa ruộng hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 110m và
90,2m. Chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy. Tính diện tích thửa
ruộng đó

Bài giải:
Chiều cao thửa của thửa ruộng là:
( 110 + 90,2 ) : 2 = 100,1( cm )
Diện tích hình thang là:
( 110 + 90,2 ) x 100,1 : 2 = 1002,01(cm2)
Đáp số: 1002,01cm2
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×