Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 3 bài 4: Diện tích hình thang


MÔN : TOÁN

Bài: DIỆN TÍCH HÌNH THANG


Kiểm tra bài cũ:


Vẽ hình thang thường ( tổ1, 3 )Vẽ hình thang vuông ( tổ 2 ).


A

D

B


C
H

Hình thang thường
Em hãy xác định cạnh bên cạnh đáy,
đường cao, hình thang thường


A

B

D

C

Hình thang vuông
Em hãy xác định cạnh bên, cạnh đáy, đường
cao hình thang vuông.


Bài: DIỆN TÍCH HÌNH THANG

Trọng tâm bài:
- Hình thành công thức tính diện tích hình
thang
- Nắm được quy tắc, công thức tính diện
tích hình thang
- Vận dụng giải toán


Bài: DIỆN TÍCH HÌNH THANG
Cho hình thang ABCD và điểm M là trung
điểm của cạnh BC. Cắt hình tam giác ABM rồi
ghép với hình tứ giác AMCD ( như hình vẽ ) ta
được hình tam giác ADK.

A


B
M

D H

C


Bài: DIỆN TÍCH HÌNH THANG

Cho hình thang ABCD và điểm M là trung
điểm của cạnh BC. Cắt hình tam giác ABM rồi
ghép với hình tứ giác AMCD ( như hình vẽ ) ta
được hình tam giác ADK.

A

B
M

D

H

C

( )

K

( )


A

Đáy bé

Chiều
cao

D H

Đáy lớn

B

A
M

M

C

D

C
(B)

H

K
(A)

Dựa vào hình vẽ :
bằng
Diện tích hình thang ABCD...........diện
tích hình tam giác ADK
DKxAH
Diện tích hình tam giác ADK là: ....

2DKxAH
2

( DC + CK ) xAH
=
2

Vậy diện tích hình thang ABCD là

( DC + AB ) xAH
=
2

( DC + AB) xAH
2


( a + b) xh
2

Bài: DIỆN TÍCH HÌNH THANG

Quy tắc:
Diện tích hình thang bằng tổng độ dài hai đáy
nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi
chia cho 2 .

b

•Độ dài các cạnh đáy là: a,b
•Chiều cao là: h
•Diện tích là: S

h
a

(a + b) × h
S =
2


Luyện tập
Bài1/ Tính diện tích hình thang, biết:
a/ Độ dài hai đáy lần lượt là 12cm và 8cm;
chiều cao là 5cm.
b/ Độ dài 2 đáy lần lượt là 9.4 m và 6.6 m; chiều cao
là 10.5 m

a/

Thảo luận nhóm đôi / Phiếu bài tập
Giải:
Diện tích hình thang là:

(12 + 8) x5
2
= 50(cm )
2

Đáp số: 50cm 2


Luyện tập
b/ Độ dài 2 đáy lần lượt là 9.4 m và 6.6 m; chiều cao
là 10.5 m

b/

Diện tích hình thang là:

(9,4 + 6,6) x10,5
2
= 84(m )
2
Đáp số: 84 cm

2


Luyện tập
• Bài 2/ Tính diện tích mỗi
hình thang sau:
• Làm bảng con

a)

4 cm
5 cm

9 cm

( 4 + 9) X 5
2
S=
= 32,5(cm )
2


Luyện tập
• Bài 2/ Tính diện tích mỗi hình thang sau:
• Làm bảng con

b)

3 cm

4 cm
7 cm

(3 + 7) × 4
2
S=
= 20(cm )
2


Luyện tập
Bài 3/ Một thửa ruộng hình thang có độ dài hai
đáy lần lượt là 110m và 90,2m. Chiều cao bằng
trung bình cộng của hai đáy. Tính diện tích thửa
ruộng đó.
Tóm tắt

Đáy lớn: 110m
Đáy bé: 90,2m
Chiều cao: trung bình cộng 2 đáy
GIẢI VỞ

S=?


Luyện tập
Đáy lớn: 110m
S
=
?
Đáy bé: 90,2m
Chiều cao: trung bình cộng 2 đáy
Giải:
Chiều cao thửa ruộng hình thang là:
(110 + 90,2 ) : 2 = 100,1 ( m )
Diện tích thửa ruộng hình thang:
2

(110 + 90,2) X 110,1
2
= 10020,01( m )
2
Đáp số: 10020,01m2Chia 4 nhóm: Ếch Xanh, Mèo Trắng, Vịt
Vàng, Chim Cánh Cụt. Thi tính diện tích
các hình thang trong 30 giây


Đáy lớn: 7cm
Đáy bé: 1cm
Chiều cao: 2cm

8
cm2

Đáy lớn: 7cm
Đáy bé: 3cm
Chiều cao: 4cm

20
cm2

Đáy lớn: 7cm
Đáy bé: 5cm
Chiều cao: 1cm

6
cm2
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×