Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 3 bài 4: Diện tích hình thang


Toán
Kiểm tra bài cũ

Hãy nêu đặc điểm hình thang ABCD .
A

D

B

C


Toán

Diện tích hình thang
A

D


B

C

Tính diện tích hình thang ABCD.


Toán

Diện tích hình thang
A

B
M

D

H

C


A

BA

M
D

H

B
M

C D


H

C
(B)

K
(A)

Diện tích hình thang ABCD bằng diện tích hình tam giác ADK
Tính diện tích hình tam giác ADK

Thảo luận nhóm đôi


A

B

A
M

D

H

M
C D

H

C
(B)

K
(A)

Diện tích hình tam giác ADK là: DK x AH
2
DK x AH
(DC + CK) x AH
(DC + AB) x AH
=
Mà:
=
2
2
2
(DC + AB) x AH
Vậy diện tích hình thang ABCD là:
2
Quy tắc: Diện tích hình thang bằng tổng độ dài hai đáy nhân với
chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2


A

B

A
M

M

D

K
H
C D H
C
(A)
(B)đáy nhân
Quy tắc: Diện tích hình thang bằng tổng độ dài hai
với
chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2
S: diện tích hỡnh thang
Công thức:
a: độ dài đáy lớn
(a + b) x h
b: độ dài đáy bé
S=
h: chiều cao
2
S là diện tích hỡnh thang; a,b độ dài các cạnh đáy; h là chiều
cao.


Bài 1: Đánh dấu x vào ô trống đặt trước hình thang có diện
tích bé hơn 50 cm.2
5 cm

7 cm
9 cm
X

13 cm
6 cm
18 cm


Bài 2: Viết số đo thích hợp vào ô trống
H×nh
thang

(1)

(2)

(3)

§¸y lín

2,8 m

1,5 m

§¸y bÐ

1,6 m

0,8 m

1
dm
3
1 dm
5

ChiÒu
cao

0,5 m

5 dm

1
dm
2

1,1 m2

0,575m2

2
dm2
15

DiÖn
tÝch


Bài 3: Hình H được tạo bởi một hình tam giác và một hình
thang (xem hình vẽ). Tính diện tích hình H
9 cm
13 cm
12 cm

Bài giải
22 cm
Diện tích hình tam giác vuông là:
13 x 9 : 2 = 58,5 (cm2)
Diện tích hình thang là:
(22 +13) x 12 : 2 = 210 (cm2)
Diện tích hình H là:
58,5 + 210 = 268,5 (cm2)
Đáp số: 268,5 cm 2


Toán

Diện tích hình thang
Quy tắc: Diện tích hình thang bằng tổng độ dài hai đáy nhân với
chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2
Công thức:

(a + b) x h
S=
2

S là diện tích thang; a,b độ dài các cạnh đáy; h là chiều cao.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×