Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 3 bài 9: Luyện tập tính diện tích


Thứ hai ngày 14 tháng 1 năm 2013
Toán:
Kiểm tra bài cũ:
Biểu đồ hình quạt bên cho biết tỉ số phần trăm
của số học sinh giỏi, khá, trung bình của lớp 5A.
Hãy tính số học sinh giỏi của lớp học đó. Biết
rằng lớp đó có 40 học sinh.
Giỏi
25%
Khá
55%

Trung bình
20%

Bài giải
Số học sinh giỏi của lớp 5A là:
40 x 25 : 100 = 10 ( học sinh )
Đáp số : 10 học sinh
Thứ hai ngày 14 tháng 1 năm 2013
Toán

Tiết 101 :

Luyện tập về tính diện tích
20m

Ví dụ : Tính diện tích của mảnh
đất có kích thước theo hình vẽ bên

20m

40,1m
25 m

25 m
20m
20m


Cách 1:

Cách 2:

20m

20m

20m

20m

40,1m

40,1m

40,1m25m

25m

25m

25m
20m

20m
20m

20m


Cách 3:
20m
20m

40,1m

40,1m
25m

25m
20m
20m


Thứ hai ngày 14 tháng 1 năm 2013
Toán:
Tiết 101 :

Luyện tập về tính diện tích

Ví dụ : Tính diện tích của mảnh đất có
kích thước theo hình vẽ bên

E 20m

Ta có thể thực hiện như sau :
a) Chia mảnh đất thành hình chữ nhật
ABCD và hai hình vuông bằng nhau
EGHK, MNPQ
b) Tính :

G

20m
A

B
K

H

40,1m

Độ dài cạnh DC là :
25 + 20 + 25 = 70 (m)
M
Diện tích hình chữ nhật ABCD
25m
D
2
là :
70 x 40,1 = 2807 (m )
Diện tích của hai hình vuông EGHK và MNPQ là :
20 x 20 x 2 = 800 (m2)
Q
Diện tích mảnh đất là :
2807 + 800 = 3607 (m2)
Đáp số : 3607 m2

N
25m
20m
20m

P

C


Thứ hai ngày 14 tháng 1 năm 2013
Toán

Tiết 101 :

Luyện tập về tính diện tích

Ví dụ : Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên
Ta có thể thực hiện cách khác :
a) Chia mảnh đất thành hình chữ nhật
ABCD và hai hình chữ nhật bằng nhau
EKGI, MNPQ.
b) Tính :
Độ dài cạnh AD là :
20 + 40,1 + 20 = 80,1 (m)
Diện tích hình chữ nhật ABCD là :
20 x 80,1 = 1602 (m2)
Diện tích của hai hình chữ nhật EKGI
và MNPQ là :
40,1 x 25 x 2 = 2005 (m2)
Diện tích mảnh đất là :
1602 + 2005 = 3607 (m )
Đáp số : 3607 m2
2

A

20m

B

20m

E

K

N

M

40,1m
25m

I

25m

Q

G
D

20m

20m

C

P


Thứ hai ngày 14 tháng 1 năm 2013
Toán :
TiÕt 101 :

LuyÖn tËp vÒ tÝnh diÖn tÝch

+ Để tính diện tích của một hình phức tạp, chúng
ta nên làm như thế nào?

- Chia hoặc ghép hình để đưa về dạng hình học
đã học.
- Tính diện tích.


Thứ hai ngày 14 tháng 1 năm 2013
Toán:
TiÕt 101 :

LuyÖn tËp vÒ tÝnh diÖn tÝch

Bài 1 :

A

Cách 1 :
- Ta chia m¶nh ®Êt thµnh
h×nh ch÷ nhËt ABCD vµ
-MNPQ
Tính :
Độ dài cạnh DC là :
3,5 + 4,2 + 3,5 = 11,2 (m)
Diện tích hình chữ nhật ABCD
là :3,5 x 11,2 = 39,2 (m2)
Diện tích hình chữ nhật MNPQ là :
4,2 x 6,5 = 27,3 (m2)
Diện tích mảnh đất là :
39,2 + 27,3 = 66,5 (m2)
Đáp số : 66,5 m2

D 3,5m

B

M

N

3,5m
3,5m C

6,5m

Q

4,2m

P


Thứ hai ngày 14 tháng 1 năm 2013
Toán:
TiÕt 101 :

Bài 1

LuyÖn tËp vÒ tÝnh diÖn

Cách 2

a) Chia mảnh đất thành hình chữ nhật
ABCD và hai hình vuông bằng nhau
EAIF và BHLK
b) Tính :

E

Độ dài đoạn BC là :

F

A

B

3,5m
3,5m I

K3,5m

6,5 + 3,5 = 10 (m)

6,5m

Diện tích hình chữ nhật ABCD là :
10 x 4,2 = 42 (m2)
Diện tích hai hình vuông EAIF và BHLK là :
3,5 x 3,5 x 2 = 24,5 (m)
Diện tích mảnh đất là :
42 + 24,5 = 66,5 (m2)
Đáp số : 66,5 m2

H

D

4,2m

C

L


Thứ hai ngày 14 tháng 1 năm 2013
Toán:
TiÕt 101 :

LuyÖn tËp vÒ tÝnh diÖn

Bài 1

Cách 3 :
a) Ta coi mảnh đất có dạng hình
chữ nhật ABCD bị cắt bỏ đi hai
hình chữ nhật nhỏ bằng nhau
b) Tính :
Độ dài cạnh AB là :
3,5 + 4,2 + 3,5 = 11,2 (m)
Độ dài cạnh BC là :
3,5 + 6,5 = 10 (m)
Diện tích hình chữ nhật ABCD là :
10 x 11,2 = 112 (m2)
Diện tích hai hình chữ nhật nhỏ là :
3,5 x 6,5 x 2 =45,5 (m2)
Diện tích mảnh đất là :
112 - 45,5 = 66,5 (m2)
Đáp số : 66,5 m2

B

A

3,5m
3,5m

3,5m
6,5m

D

4,2m

C


Thứ hai ngày 14 tháng 1 năm 2013
Toán :
TiÕt 101 :

LuyÖn tËp vÒ tÝnh diÖn
tÝch


Thứ hai ngày 14 tháng 1 năm 2013
Toán:
TiÕt 101 :

LuyÖn tËp vÒ tÝnh diÖn

Bài 2
Cách 1:
a) Chia khu đất thành hình
chữ nhật ABCD và hai hình
chữ nhật nhỏ bằng nhau.
b) Tính :
Độ dài cạnh BC là :
50 + 30 = 80 (m)
Độ dài cạnh DC là :
100,5 - 40,5 = 60 (m)
Diện tích hình chữ nhật ABCD là :
80 x 60 = 4800 (m2)
Diện tích hai hình chữ nhật nhỏ là :
30 x 40,5 x 2 = 2430 (m2)
Diện tích khu đất là :
4800 + 2430 = 7230 (m2)
Đáp số : 7230 m2

A

B
50m

40,5m
40,5m

50m

30m
D

100,5m

C


Thứ hai ngày 14 tháng 1 năm 2013
Toán:
TiÕt 101 :

LuyÖn tËp vÒ tÝnh diÖn

Bài 2
Cách 2:
a) Chia khu đất thành hình
chữ nhật ABCD và hai hình
chữ nhật bằng nhau: KMBI và
DEGH

K

I

M

40,5m
50m

b) Tính :
Độ dài cạnh AD là :
50 - 30 = 20 (m)
H
Độ dài cạnh AB là :
100,5 - 40,5 = 60 (m)
Diện tích hình chữ nhật ABCD là :
20 x 60 = 1200 (m2)
Diện tích hai hình chữ nhật KMBI và DEGH là :
30 x 100,5 x 2 = 6030 (m2)
Diện tích khu đất là :
6030 + 1200 = 7230 (m2)
Đáp số : 7230 m2

A

B 50m

D

C

40,5m

E
30m

100,5m

G


Thứ hai ngày 14 tháng 1 năm 2013
Toán:
TiÕt 101 :

LuyÖn tËp vÒ tÝnh diÖn

Bài 2
Cách 3:

A

a) Coi khu đất là hình chữ
nhật ABCD bị cắt đi hai hình
chữ nhật nhỏ bằng nhau
b) Tính :
Độ dài cạnh BC là :
50 + 30 = 80 (m)
D
Độ dài cạnh DC là :
100,5 + 40,5 = 141 (m)
Diện tích hình chữ nhật ABCD là :
141 x 80 = 11280 (m2)
Diện tích hai hình chữ nhật nhỏ là :
40,5 x 50 x 2 = 4050 (m2)
Diện tích khu đất là :
11280 - 4050 = 7230 (m2)
Đáp số : 7230 m2

B

50m

40,5m

40,5m

50m

30m
100,5m

C


Thứ hai ngày 14 tháng 1 năm 2013
Toán :
TiÕt 101 :

LuyÖn tËp vÒ tÝnh diÖn
tÝch
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×