Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 4 bài 1: Cộng số đo thời gian

TRƯỜNG TIỂU HỌC EA LÂM


Thứ tư
bảyngày
ngày7 1tháng
tháng3 10
năm
năm
2012
2011

Đạo
đức
Toán

1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm
a) 23 ngày
= ………
42giờtháng
b)

năm rưỡi
=48…….
1
1,5 giờ
= ………phút
30 giây
phút
=90……..
2


Th t
byngy
ngy7 1thỏng
thỏng3 10
nm
nm
2012
2011

o
c
Toỏn

a. Vớ d 1: Mt ụ tụ i t H Ni n Thanh Húa ht 3 gi 15 phỳt
ri i tip n Vinh ht 2 gi 35 phỳt. Hi ụ tụ ú i c quóng ng
t H Ni n Vinh ht bao nhiờu thi gian ?
? Gi.phỳt

Haứ
Noọi

3 gi 15 phỳt

Thanh
Hoựa

2 gi 35 phỳt

VinhTa phi thc hin phộp cng: 3 gi 15 phỳt + 2 gi 35 phỳt = ?


Thứ tư
bảyngày
ngày7 1tháng
tháng3 10
năm
năm
2012
2011

Đạo
đức
Toán

3 giôø 15 phuùt
+ 235
giôø 35
+ 2 giôø
phuùt = ?
phuùt

5 giờ 50 phút
Vậy: 3 giờ 15 phút + 2 giờ 35 phút = 5 giờ 50 phút


Thứ tư
bảyngày
ngày7 1tháng
tháng3 10
năm
năm
2012
2011

Đạo
đức
Toán

b. Ví dụ 2: Một người tham gia đua xe đạp, quãng đường đầu tiên đi hết
22 phút 58 giây, quãng đường thứ hai hết 23 phút 25 giây. Hỏi người
đó đi cả hai quãng đường hết bao nhiêu thời gian ?
Ta phải thực hiện phép cộng: 22 phút 58 giây + 23 phút 25 giây = ?
22 phuùt 58
+
giaây
23 phuùt
phuùt 83
25 giaây
45
giaây


Thứ tư
bảyngày
ngày7 1tháng
tháng3 10
năm
năm
2012
2011

Đạo
đức
Toán

3 giôø 15
+phuùt
2 giôø 35

22 phuùt 58
+giaây

phuùt
5 giôø
50 50
phuùt

23 phuùt
phuùt
25
45
83
83
giaây
giaây


Thứ tư
bảyngày
ngày7 1tháng
tháng3 10
năm
năm
2012
2011

Đạo
đức
Toán

b. Ví dụ 2: Một người tham gia đua xe đạp, quãng đường đầu tiên đi hết
22 phút 58 giây, quãng đường thứ hai hết 23 phút 25 giây. Hỏi người
đó đi cả hai quãng đường hết bao nhiêu thời gian ?
Ta phải thực hiện phép cộng: 22 phút 58 giây + 23 phút 25 giây = ?
22 phuùt 58
+
giaây
23 phuùt
phuùt 83
25 (83
45
giaây
giaây = 1 phuùt
giaây
23 giaây)
Vaäy: 22 phuùt 58 giaây + 23 phuùt 25 giaây = 46
phút 23 giây


Thứ tư
bảyngày
ngày7 1tháng
tháng3 10
năm
năm
2012
2011

Đạo
đức
Tốn
1. Ví dụ:
3 giờ 15
+phút
2 giờ 35 phút

22 phút 58
+giây
23
45 phút
phút25
83 giây = 46
giây
phút 23 giây

5 giờ 50
phút
2.Cách
làm
: tính sao cho các đơn vò cùng loại
- Đặt

- Cộngcột
như với
cộng
các số tự nhiên theo
thẳng
nhau.
từng loại đơn vò và giữ nguyên tên đơn

ởkhi
từng
cột.
-Sau
được kết
quả, một số đo có đơn vị thấp hơn có thể
đổi thành đơn vị cao hơn liền kề nó nhưng phải dựa vào
bảng đơn vị đo thời gian.


Thứ tư
bảyngày
ngày7 1tháng
tháng3 10
năm
năm
2012
2011

Đạo
đức
Toán

Bài tập 1: Tính
a) 7 năm 9 tháng + 5 năm 6 tháng

b) 3 ngày 20 giờ + 4 ngày 15 giờ

3 giờ 5 phút + 6 giờ 32 phút

4 phút 13 giây + 5 phút 15 giây

12 giờ 18 phút + 8 giờ 12 phút
4 giờ 35 phút + 8 giờ 42 phút

8 phút 45 giây + 6 phút 15 giây
12 phút 43 giây + 5 phút 37 giây

Bài tập 2: Lâm đi từ nhà đến bến xe hết 35 phút, sau đó đi ô tô đến
Viện Bảo tàng Lịch sử hết 2 giờ 20 phút. Hỏi Lâm đi từ nhà đến
Viện Bảo tàng Lịch sử hết bao nhiêu thời gian ?


Thứ tư
bảyngày
ngày7 1tháng
tháng3 10
năm
năm
2012
2011

Đạo
đức
Toán

Bài tập 1: Tính
a) 7 năm 9 tháng + 5 năm 6 tháng
7 năm 9 tháng

+

5 năm 6 tháng

12 năm 15 tháng = 13 năm 3 tháng
1 naêm 3
thaùng

3 giờ 5 phút + 6 giờ 32 phút
3 giờ 5 phút
+ 6 giờ 32 phút
9 giờ 37 phút


Thứ tư
bảyngày
ngày7 1tháng
tháng3 10
năm
năm
2012
2011

Đạo
đức
Toán

Bài tập 1: Tính
b) 3 ngày 20 giờ + 4 ngày 15 giờ
3 ngày 20 giờ
+ 4 ngày 15 giờ
7 ngày 35 giờ = 8 ngày 11 giờ

4 phút 13 giây + 5 phút 15 giây
4 phút 13 giây
+ 5 phút 15 giây
9 phút 28 giây


Thứ tư
bảyngày
ngày7 1tháng
tháng3 10
năm
năm
2012
2011

Đạo
đức
Toán

Bài tập 2: Lâm đi từ nhà đến bến xe hết 35 phút, sau đó đi ô tô đến
Viện Bảo tàng Lịch sử hết 2 giờ 20 phút. Hỏi Lâm đi từ nhà đến Viện
Bảo tàng Lịch sử hết bao nhiêu thời gian ?
Bài giải:
Thời gian Lâm đi từ nhà đến Viện Bảo tàng Lịch sử là:
35 phút + 2 giờ 20 phút = 2 giờ 55 phút
Đáp số: 2 giờ 55 phút


Thứ tư
bảyngày
ngày7 1tháng
tháng3 10
năm
năm
2012
2011

Đạo
đức
Toán

Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời
A, B, C ( là kết quả tính ) .Hãy chọn đáp án đúng và ghi
vào bảng con.

Câu 1 :

4 phút 13 giây + 5 phút 15 giây = ?
A. 9 phút 18 giây
B. 10 phút 28 giây
phút2828giây
giây
C.C.9 9phút


Thứ tư
bảyngày
ngày7 1tháng
tháng3 10
năm
năm
2012
2011

Đạo
đức
Toán

Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời
A, B, C (là kết quả tính). Hãy chọn đáp án đúng và ghi
vào bảng con.

Câu 2 :

8 giờ 45 phút + 6 giờ 15 phút = ?
A. 14 giờ
B. 15
15 giờ
giờ
B.
C. 16 giờ


Thứ tư
bảyngày
ngày7 1tháng
tháng3 10
năm
năm
2012
2011

Đạo
đức
Toán

Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời
A, B, C (là kết quả tính). Hãy chọn đáp án đúng và ghi
vào bảng con.

Câu 3 : 2 năm 7 tháng + 4 năm 6 tháng = ?
A. 77 năm
năm 11 tháng
tháng
A.
B. 7 năm 13 tháng
C. 6 năm 1 tháng
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×