Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 1 bài 10: Ôn tập Bảng đơn vị đo khối lượng


Kiểm tra bài cũ


*Bảng

đơn vị đo độ dài:
km, hm, dam, m, dm, cm, mm


*Bảng

đơn vị đo độ dài:
km, hm, dam, m, dm, cm, mm
*Hai đơn vị đo độ dài liền nhau:
+ Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé
1
+ Đơn vị bé bằng
đơn vị lớn
10• Viết số thích hợp vào chỗ chấm

305dm = ………… cm
5400m = ………….hm
2km 60m = ……….m
1623mm = ……m ……mm


• Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

305dm = 3050 cm
5400m = 54 hm
2km 60m = 2060 m
1623mm = 1 m623 mm


• Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

305dm = 3050 cm
5400m = 54 hm
2km 60m = 2060 m
1623mm = 1 m 623 mm


• Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

305dm = 3050 cm
5400m = 54 hm
2km 60m = 2060 m
1623mm = 1 m 623 mmToán

Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng


ToánÔn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng
Bài 1: a) Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau:
Lín h¬n ki-l«-gam

Ki-l«gam
kg

BÐ h¬n ki-l«-gam


Toán

Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng
Bài 1: a) Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau:
Lín h¬n ki-l«-gam
tÊnyÕn

Ki-l«gam
kg

BÐ h¬n ki-l«-gam


Toán

Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng
Bài 1: a) Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau:
Lín h¬n ki-l«-gam
tÊnyÕn

Ki-l«gam
kg

BÐ h¬n ki-l«-gam
hg

dag

g


Toán

Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng
Bài 1: a) Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau:
Lín h¬n ki-l«-gam Ki-l«- BÐ h¬n ki-l«-gam
gam
tÊnyÕn

kg
1kg
=10h
g

hg

dag

g


Toán

Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng
Bài 1: a) Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau:
Lín h¬n ki-l«-gam Ki-l«- BÐ h¬n ki-l«-gam
gam
tÊnyÕn

kg
1kg
=10h
1g
10
=
yÕn

hg

dag

g


Toán

Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng
Bài 1: a) Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau:
Lín h¬n ki-l«-gam Ki-l«- BÐ h¬n ki-l«-gam
gam
tÊnyÕn

kg

1yÕn 1kg
=10k =10h
1g
g
10
=
yÕn

hg

dag

g


Toán

Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng
Bài 1: a) Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau:
Lín h¬n ki-l«-gam Ki-l«- BÐ h¬n ki-l«-gam
gam
tÊnyÕn

kg

1yÕn 1kg
=10k =10h
1g
g 1
10
= 10
=

yÕn

hg

dag

g


Toán

Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng
Bài 1: a) Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau:
Lín h¬n ki-l«-gam Ki-l«- BÐ h¬n ki-l«-gam
gam
tÊn


1t¹
=10y
Õn

yÕn

kg

1yÕn 1kg
=10k =10h
1g
g 1
10
= 10
=

yÕn

hg

dag

g


Toán

Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng
Bài 1: a) Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau:
Lín h¬n ki-l«-gam Ki-l«- BÐ h¬n ki-l«-gam
gam
tÊnyÕn

kg

1t¹ 1yÕn 1kg
=10y =10k =10h
1g
Õn1
g 1
10
=10
= 10
=
tÊn

yÕn

hg

dag

g


Toán

Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng
Bài 1: a) Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau:
Lín h¬n ki-l«-gam Ki-l«- BÐ h¬n ki-l«-gam
gam
tÊn1tÊn
1t¹
=10t =10y
Õn1
¹
=10
tÊn

yÕn

kg

1yÕn 1kg
=10k =10h
1g
g 1
10
= 10
=

yÕn

hg

dag

g


Toán

Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng
Bài 1: a) Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau:
Lín h¬n ki-l«-gam Ki-l«- BÐ h¬n ki-l«-gam
gam
tÊn1tÊn
1t¹
=10t =10y
Õn1
¹
=10
tÊn

yÕn

kg

hg

1yÕn 1kg
1hg
=10k =10h =10d
ag
1g
g 1
10
= 10
=

yÕn

dag

g


Toán

Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng
Bài 1: a) Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau:
Lín h¬n ki-l«-gam Ki-l«- BÐ h¬n ki-l«-gam
gam
tÊn1tÊn
1t¹
=10t =10y
Õn1
¹
=10
tÊn

yÕn

kg

hg

1yÕn 1kg
1hg
=10k =10h =10da
1g
1g
g 1
10
= 10
=
= 10

yÕn kg

dag

g


Toán

Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng
Bài 1: a) Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau:
Lín h¬n ki-l«-gam Ki-l«- BÐ h¬n ki-l«-gam
gam
tÊn1tÊn
1t¹
=10t =10y
Õn1
¹
=10
tÊn

yÕn

kg

hg

dag

1yÕn 1kg
1hg 1dag
=10k =10h =10da =10g
1g
1g
g 1
10
= 10
=
= 10

yÕn kg

g


Toán

Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng
Bài 1: a) Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau:
Lín h¬n ki-l«-gam Ki-l«- BÐ h¬n ki-l«-gam
gam
tÊn1tÊn
1t¹
=10t =10y
Õn1
¹
=10
tÊn

yÕn

kg

hg

1yÕn 1kg
1hg
=10k =10h =10d
1g
1
g 1
ag
10
= 10
=
= 10

yÕn kg

dag
1dag
=10
g1
=10
hg

g


Toán

Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng
Bài 1: a) Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau:
Lín h¬n ki-l«-gam Ki-l«- BÐ h¬n ki-l«-gam
gam
tÊn1tÊn
1t¹
=10t =10y
Õn1
¹
=10
tÊn

yÕn

kg

hg

1yÕn 1kg
1hg
=10k =10h =10d
1g
1
g 1
ag
10
= 10
=
= 10

yÕn kg

dag

g

1dag 1g
1
=10 =
10
1
dag
g
=10
hg


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×