Tải bản đầy đủ

dịch phần unit 7 lớp 12

Dịch:
Một trong những biện pháp quan trọng phải thực hiện để đẩy mạnh việc phát
triển đất nước là kiên trì thực hiện những cuộc đổi mới kinh tế. Ý thức được
điều này, tháng 12 -1986, ở Đại Hội toàn quốc lần thứ 6, Đảng Cộng Sản Việt
Nam đã đề xướng cuộc đổi mới kinh tế toàn điện được biết thông thưởng là
"Đổi Mới”. Mục tiêu của “Đổi Mới” là tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam và
nâng cao mức sống nhân dân.
Trước “Đổi Mới“, đất nước chúng ta trải qua nhiều khó khăn, nền kinh tế kém
phát triển và bị kìềm chế bởi nền nông nghiệp cổ truyền: đất nước nghèo, nhân
dân sống cuộc đời nghèo khó,sản xuất trì trệ; thiếu trường học và bệnh viện và
nạn lạm phát được nhìn thấy ở mọi thành phần kinh tế. Để giải quyết những khó
khăn này, chính phủ của chúng ta giới thiệu nhiều biện, pháp đổi mới: họ xóa bỏ
bao cấp của chính phủ, họ chuyển ưu tiên kinh tế từ công nghiệp nặng sang ba
chương trình kinh tế trọng yếu, ấy là sản xuất lương thực, sản xuất hàng tiêu thụ
và sản xuất xuất khẩu; họ giảm sự can thiệp của nhà nước vào kinh doanh; họ
mở rộng quan hệ mậu dịch với tất cả quốc gia trên thế giới và cổ vũ đầu tư tư
nhân trong và ngoài nước.
Những Đại Hội kế tiếp của Đảng Cộng Sản Việt Nam được tổ chức vào những
năm 1991,1996,và 2001 tiếp tục tái xác nhận những cam kết đối với Đổi Mới,
và yêu cầu nhiều đổi mới về kinh tế và hành chính. Theo nguyên tắc chỉ đạo của
Đảng, chính phủ chấp nhận và thực hiện Luật Đất đai năm 1993 và Luật Doanh

nghiệp năm 2000. Những luật này đặt cơ sở pháp lí cho việc giải thể những hợp
tác xã không hiệu quả, mở rộng cơ hội cho nông dân và khuyến khích việc đầu
tư tư nhân trong lẫn ngoài nước.
Từ khi Đổi Mới, đất nước chúng ta đã trải qua nhiều thay đổi đáng kể: năng
suất và xuất khẩu nông nghiệp không ngừng phát triển, nông dân hưởng được
quyền sử dụng đất đai và có sự chọn lựa nhiều hơn về sử dụng đất canh tác của
mình, công nhân làm việc cần cù hơn vì thời gian của họ là tiền, và con cái họ,
nhất là con cái của các dân tộc thiểu số, có nhiều cơ hội hơn để hưởng lợi ích
của giáo dục và đào tạo.
Chúng ta tin rằng với sự cam kết chắc chắn của Đảng và Nhà nước về Đổi
Mới, chúng ta sẽ đạt được những thành tựu lớn lao hơn nữa và xây dựng cuộc
sống hạnh phúc hơn cho nhân dân.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×