Tải bản đầy đủ

KIM SOAT PHAT TRIN THONG MINH TRONG QU ppsx

NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÂY NGUYÊN THEO HƯỚNG BỀN VỮNG
Pleiku, 2015

KIỂM SOÁT PHÁT TRIỂN ‘THÔNG
MINH’ TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA
Ở TÂY NGUYÊN
T.S. NGUYỄN NGỌC HIẾU
ĐẠI HỌC VIỆT – ĐỨC


GIỚI THIỆU

Cấu trúc

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
2. PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH
3. MỘT SỐ KINH NGHIỆM
4. BÀI HỌC & KHUYẾN NGHỊ

6/8/19


Dr. Hieu Nguyen Ngoc 2014

2


ĐẶT VẤN ĐỀ
ĐÔ THỊ HÓA NHANH – MỞ RỘNG RANH GIỚI & PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG


BỐI CẢNH

Tăng trưởng nhanh
Pleiku 2015

Nguồn: Google Earth, 2015

Nguồn: BXD, 2009
6/8/19

Dr. Hieu Nguyen Ngoc 2014

4


DEVELOPMENT
BACKGROUND

6/8/19

Fast growing cities

Dr. Hieu Nguyen Ngoc 2014

5


DEVELOPMENT
BACKGROUND

6/8/19Fast growing cities

Dr. Hieu Nguyen Ngoc 2014

6


PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH
MỘT SỐ VẤN ĐỀ – GIẢI PHÁP


KIỂM SOÁT PHÁT
TRIỂN

Phát triển nhảy cóc
Atlanta

Cùng dân số nhưng diện
tích Atlanta lớn gấp 25 lần
Barcelona, và Barcelona
phát triển bền vững hơn
Barcelona

6/8/19

Dr. Hieu Nguyen Ngoc 2014

Nguồn: Sneider, 2011, Google
Earth, 2011

8


TĂNG TRƯỞNG
THÔNG MINH

Vấn đề
Phân tán lan
tỏa – nhảy cóc đi xa

Lệ thuộc xe hơi
– chi phí cao,
tốn kém hạ
tầng + dịch vụ

Thích hoành
tráng – ít thân
thiện

Tách biệt chức
năng – đi xa
6/8/19

Phục vụ người
giàu – phân
tách xã hội

Lợi ích nhóm –
ra quyết định –
khó thực hiện

Không
thông minh
Dr. Hieu Nguyen Ngoc 2014

Rập khuôn

9


TĂNG TRƯỞNG
THÔNG MINH

Giải pháp
Kiềm chế mở
rộng – củng
cố đô thị

Nhiều lựa
chọn phương
tiện đi lại

Phát triển
không loại
trừ

Quy mô vừa
– thân thiện

Sử dụng đất
hỗn hợp – đa
dạng
6/8/19

Ở hỗn hợp –
gắn kết việc
làm nơi ở

Thông
minh
Dr. Hieu Nguyen Ngoc 2014

Kỹ trị - dân
chủ - minh
bạch
10


MỘT SỐ KINH NGHIỆM
RANH GIỚI ĐÔ THỊ – KIỂM SOÁT PHÁT TRIỂN THEO RANH GIỚI


KIỂM SOÁT PHÁT
TRIỂN

Phát triển kiềm chế nhảy cóc

Ranh giới đô thị ở CHLB Đức
được kiểm soát phát triển
chặt chẽ trước khi mở rộng ra
bên ngoài khu vực hiện hữu
6/8/19

Dr. Hieu Nguyen Ngoc 2014

Nguồn: Sneider, 2011, Google
Earth, 2011

12


KIỂM SOÁT PHÁT
TRIỂN

Ranh giới phát triển – khu vực phục vụ tốt

Ranh giới
phát triển
Củng cố hạ
tầng và
dịch vụ

Tránh lan
tỏa
Tránh phân
tán nhảy cóc
6/8/19

Dr. Hieu Nguyen Ngoc 2014

13


KIỂM SOÁT PHÁT Xác định ranh giới tốt
TRIỂN
• Khu vực phát triển đe dọa sản xuất nông nghiệp có triển vọng tốt;
• Nơi phát sinh gánh nặng lớn về dịch vụ tiện ích;
• Nơi kéo dài mạng lưới tiện ích bất hợp lý về kỹ thuật;
• Làm giảm hoặc mất nguồn thu lớn về thuế đối với hạ tầng nếu tiếp
tục phát triển theo hướng đó;
• Làm cho lãng phí hệ thống hạ tầng nơi này trong khi nơi khác lại bỏ
thừa;
• Nhảy cóc lãng phí lớn về đất và bỏ qua những chỗ có thể phát triển
liền khoảnh;
• Làm cho những khu đô thị cũ suy tàn, mất lợi thế bởi nhảy cóc ra
ngoài.
6/8/19

Dr. Hieu Nguyen Ngoc 2014

14


KIỂM SOÁT PHÁT
TRIỂN

Xác định ranh giới tốt – quy trình

Xác định vấn đề

Quy trình để các
bên ủng hộ

Mục tiêu của
ranh giới

Thu thập thông
tin

Xác định ranh
giới

Lấy ý kiến cộng
đồng

Thỏa thuận phối
hợp

Điều chỉnh thể
chế

6/8/19

Dr. Hieu Nguyen Ngoc 2014

15


BÀI HỌC – KHUYẾN NGHỊ
KIỂM SOÁT PHÂN TÁN THEO RANH GIỚI – XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ RANH GIỚI – THỂ
CHẾ ĐẢM BẢO THỰC HIỆN


BÀI HỌC VÀ
KHUYẾN NGHỊ

Củng cố đô thị trong ranh giới

Lợi ích phát
triển theo
Xác định ranh
Ranh giới tố có
dạng củng cố
giới công phu
ý nghĩa lớn
trước khi mở
và bài bản
rộng
6/8/19

Dr. Hieu Nguyen Ngoc 2014

17


BÀI HỌC VÀ
KHUYẾN NGHỊ

Xác định ranh giới đô thị

Xác định rõ
Quy trình xây Tiếp cận theo những nơi
dựng tham
kiểu ngăn cấm – ưu tiên
gia chặt chẽ
chặn
nỗ lực kiểm
soát
6/8/19

Dr. Hieu Nguyen Ngoc 2014

18


BÀI HỌC VÀ
KHUYẾN NGHỊ

Ranh giới phát triển và tổ chức hành chính

Bỏ cách quản Xác định khu
Tập trung về
lý ranh giới vực kiểm soát
đầu mối quản
hành chính
theo ‘không
lý thống nhất
cứng
ảnh’
6/8/19

Dr. Hieu Nguyen Ngoc 2014

19


BÀI HỌC VÀ
KHUYẾN NGHỊ

6/8/19

Thể chế quản lý

Dr. Hieu Nguyen Ngoc 2014

20


BÀI HỌC VÀ
KHUYẾN NGHỊ

Làm thế nào?

 Có cần thay đổi không?
 Mục tiêu trọng tâm là gì?
 Bắt đầu từ đâu?
 Ai sẽ chủ trì?
 Cùng làm và cùng rút kinh nghiệm – ĐỒNG THUẬN
6/8/19

Dr. Hieu Nguyen Ngoc 2014

21


Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo
dõi!
16 t h Jan, 2015
Pleiku, Gia Lai

Hieu.nqt@gmail.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×