Tải bản đầy đủ

phương pháp xác định đường cơ sở thẳng và ngoại lệ của các quy tắc thông thường

Trên cơ sở quy định của công ước luật biển năm 1982 và thực tiễn quốc gia, bình luận nhận định sau: “
phương pháp đường cơ sở thẳng, một ngoại lệ của các quy tắc thông thường về xác định đường cơ sở ,
chỉ có thể được áp dụng nếu như một số điều kiện được đáp ứng”.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×