Tải bản đầy đủ

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ

ớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2006), Luật số

TR

54.

58/2014/QH13 về việc ban hành Luật BHXH, ngày 20/11/2014.

55.

Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
(2013), Quyết định số 1215/QĐ- TTg về việc phê duyệt Chiến lược
phát triển ngành BHXH đến năm 2020, ngày 23/7/2013.

101


PHỤ LỤC 1
Phiếu khảo sát
PHIẾU KHẢO SÁT DÀNH CHO KHÁCH HÀNG VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH
VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HẢI LĂNG

Xin chào Anh (Chị)!
Nghiên cứu này của tôi được thực hiện nhằm mục đích tìm hiểu về phát triển
dịch vụ tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện của người dân trên địa bàn huyện Hải
Lăng, tỉnh Quảng Trị. Anh (Chị) vui lòng dành khoảng 30 phút quý báu để đọc và
trả lời bảng câu hỏi này. Kết quả nghiên cứu phụ thuộc rất nhiều vào những thông

Utin Anh (Chị) cung cấp. Tôi xin cam kết rằng mọi thông tin Anh (Chị) cung cấp

TẾ

H

được hoàn toàn giữ bí mật và chỉ được sử dụng nhằm mục đích nghiên cứu.
A.Thông tin chung :
1. Giới tính:

Nữ.

Từ 15- 30 tuổi

H

3.Tình trạng hôn nhân :

Độc thân

Đ

ẠI

Kết hôn

TR

Ư
N
G

4. Nghề nghiệp :

Trên30 - 45 tuổi
Trên 45-55 tuổi.


C

Trên 55 – 60 tuổi

KI

2. Độ tuổi :

N
H

Nam

Thương nhân
Lao động tự do
Làm Nông
Nghề nghiệp khác

B. Nội dung khảo sát :
Ông (Bà) vui lòng khoanh tròn vào mức độ lựa chọn:
1. Hoàn toàn không đồng ý

4. Đồng ý

2. Không đồng ý

5. Hoàn toàn đồng ý

3. Bình thường

102
Các phát biểu

số
1

Mức độ đồng ý

Nhu cầu tham gia BHXH TN
Ông/bà có như cầu hưởng lương hưu khi về già. (Nam

1.1

>60 tuổi, nữ >55 tuổi)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Ông\bà có nhu cầu được chăm sóc y tế khi về già. (Nam
1.2

>60 tuổi, nữ >55 tuổi)

ích trên

1

2

3

4

5

2

Mức đóng và thời gian đóng tham gia BHXH TN

1

2

3

4

5

2.1

Ông\bà đồng ý với mức đóng BHXH TN hiện nay

1

2

3

4

5

2.2

Ông\bà muống đóng BHXH TN theo tháng

1

2

3

4

5

2.3

Ông\bà muống đóng BHXH TN theo quý

1

2

3

4

5

2.4

Ông\bà muống đóng BHXH TN theo năm

1

2

3

4

5

3

Cách thức thu BHXH TN

1

2

3

4

5

3.1

Ông\bà muốn thu BHXH TN tại nhà

1

2

3

4

5

3.2

Ông\bà muốn thu BHXH TN tại cơ quan BHXH

1

2

3

4

5

3.3

Ông\bà muốn thu BHXH TN qua đại lý bưu điện

1

2

3

4

5

3.4

Ông\bà muốn thu BHXH TN qua ngân hàng

1

2

3

4

5

4

Thủ tục tham gia BHXH TN

1

2

3

4

5

4.1

Thủ tục đóng BHXH TN là đơn giản, rõ ràng

1

2

3

4

5

4.2

Công tác tuyên truyền BHXH TN dể hiểu

1

2

3

4

5

4.3

Tinh thần thái độ của nhân viên BHXH có tích cực tốt

1

2

3

4

5

4.4

Nhân viên BHXH hiểu biết luật và giải thích rõ ràng

1

2

3

4

5

TR

ƯN

G

ẠI

H


C

KI
N

H

TẾ

H
U1.3

Đ

Ông\Bà có nhu cầu tham gia BHXH TN để nhận các lợi

103Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×